دانلود رایگان ترجمه مقاله Scarlet Fever Epidemic, Hong Kong, 2011(اپیدمی تب مخملک، هنگ کنگ، سال 2011)

اصل مقاله در زمینه تب مخملک را از اینجا دانلود کنید.

پشتیبانی : دارد. در صورت هر گونه بروز مشکل با شماره تلفن 09367938018 (مقیمی) یا آی دی تلگرام research_moghimi@ تماس حاصل فرمایید.

ترجمه مقاله

بیش از 900 مورد از تب مخملک در طی ماه های ژانویه تا ژوئن سال 2011 در هنگ کنگ ثبت شده بود. 6 مورد از آنها با سندرم شوک سمی و ضعیت شان بغرنج شده بود که دو تای آنها وخیم بودند. الگوهای الکتروفروز ژل plused – field نشانگر یک اپیدمی multiclonal بودند. Emm12 نوع رایج و غالب بود. ما تست ژنتیک و بررسی مقاومت ضد میکروبی را برای این بیماری قابل گزارش توصیه در نظر گرفتیم. تب مخملک ناشی از عفونت با استرپتوکوکوس فیوژنز بوده و بیشتر کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. افزایشی ناگهانی از تب مخملک در هنگ کنگ و جمهوری خلق چین، در سال 2011 رخ داد که بیش از میزان بروز سالیانه طی دو دهه اخیر بود. ما تغییرات احتمالی در شدت بالینی، قابلیت سرایت و مشخصات پاتوژنی عامل این شیوع را بررسی کردیم.

مطالعه
تب مخملک یک بیماری گزارش شده در هنگ کنگ است. یک نمونه بالینی به عنوان یک بیماری در فرد دارای ویژگی های بالینی مربوط به تب مخملک (تب و بهبودی آن، راش های کاغذ سنباده ای با ویژگی توزیعی که طی فشار سفید رنگ می شوند، با یا بدون عارضه زبان توت فرنگیstrawberry tongue)) ، پوست اندازی و گلو درد) تعریف می شود. یک نمونه تایید شده یک نمونه بالینی با کشت مثبت استرپتوکوکوس فیوژنز در نمونه زخم یا گلو یا تیتر بالای 200 آنتی استرپتولیزین تعریف می شود.
اطلاعات اپیدمیولوژیکی، بالینی و آزمایشگاهی برای هر نمونه گزارش شده با پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد.افراد بیش از دو نفر که در دوره انکوباسیون نشانی مدرسه و محل سکونت یکسانی ارائه دادند، به عنوان یک خوشه یا کلاستر تعریف می شود. ما ویژگی های اپیدمیولوژیکی، بالینی و میکروبیولوژیکی را در نمونه های تب مخملک از ژانویه تا جولای سال 2011(دوره شیوع)، با ویژگی های ارائه شده طی سالهای2010-2008 )دوره پایه) مقایسه کردیم. ما از spss ورژن 14.0
Inc.,Chicago. IL, USA) SPSS) برای آنالیزها استفاده کردیم؛ P<0.05 موثر(قابل توجه) درنظر گرفته شد.
برای مقایسه، ما یک بررسی بازنگرانه در اطلاعات مربوط به ترخیصی بیمارستان که توسط بیمارستان های عمومی نگهداری می شد، انجام دادیم. ما اطلاعات مربوط به بیمارانی را استخراج کردیم که طی ژانویه سال 2008 تا جولای2011 بستری شده بودند، آنهایی که عوارض تب مخملک (شامل سندرم شک سمی، تب روماتیسمی حاد و گلومرولونفریت) در آنها شناسایی شده بود. این موارد به منظور پی بردن به ارتباط این عوارض با تب مخملک بررسی شد.
کشت باکتریایی استرپتوکوکوس فیوژنز بر روی نمونه های تشخیصی در آزمایشگاه های بیمارستان و مرکز آزمایشگاه بهداشت وزارت بهداشت؛ دومین مرکز خدمات تشخیصی و مرجع آزمایشگاهی سلامت مردمی در هنگ کنگ، انجام شد. داروهای ضد میکروبی، تست حساسیت، مدل emm و شناسایی چندین ژن واگیری، در مرکز آزمایشگاهی بهداشت عمومی بر روی ایزوله استرپتوکوکوس فیوژنز که در سال 2011 دریافت و طی سالهای 2008-2010 بایگنی شده بود، اجرا شد (1). الکتروفروز ژل plused-field (PFGE) براساس قرارداد گرم مثبت اجرا شد و مشخصات PFGE با استفاده از نرم افزار BioNumerics 5.0 تحلیل شد.(Applied Maths, SintMartens-Latem, Belgium)
در ژوئن سال 2011،بخش میکروبیولوژی دانشگاه هنگ کنگ کشف یک توالی ضمیمه 48-kb منحصر بفرد در ژنوم ایزوله استرپتوکوکوس فیوژنز از نمونه خون یک دختر هفت ساله که در اثر تب مخملک مرده بود را انتشار کرد (2). ما این قطعه الحاقی را در نمونه ای از صفات موروثی جمع آوری شده طی سال های 2011-2008، با استفاده از روش های تهیه شده توسط دانشگاه هنگ کنگ، آزمایش کردیم.

از 1 ژانویه تا 31 جولای سال 2011 مجموعاً 996 مورد تب مخملک گزارش شده بود. بیش از موارد سالانه گزارش شده در سال 2008 (235 مورد) ، سال 2009 (187 مورد) و سال 2010 (128 مورد) بود. میزان شیوع در سال 2011 در هفته 26 (هفته پایانی 26 ژوئن) به اوج رسید (شکل 1). طی دوره شیوع (ماه های ژانویه تا جولای سال 2011)، میزان بروز سالیانه 24 مورد در 100.000 نفر بود؛ که تقریباً 9 برابر میزان متوسط بروز سالیانه 2.62 مورد در 100.000 نفر طی دوره اولیه(اصلی) از سال 2008-2010، بود. طی دو دهه گذشته، میزان بروز سالیانه اصلی(اولیه) در محدوده 0.351 تا 3.37 مورد در 100.000 نفر بود.
جدول 1 مشخصات بالینی و اپیدمیولوژیکی و نتایج آزمایشگاهی نمونه های تب مخملک گزارش شده طی سال های 2011و 2010-2008 را مقایسه می کند. بیشترین میزان بروز(574 مورد در 100.000 نفر) در کودکان 7-4 سال گزارش شده بود (جدول 1). مشخصات بالینی، عوارض و میزان کشندگی برای نمونه های گزارش شده در سال 2011 تا حد زیادی قابل قیاس با مواردی بود که طی دوره اولیه گزارش شده بود. نسبت افراد بیمار که نیاز به بستری داشتند در سال 2011 کمتر بود و به این معناست که مدت زمان ماندن در بیمارستان تقریباً 0.5 روز کمتر از دوره اولیه بود. جزئیات 9 مورد وخیم در جدول 2 آمده است.

شکل 1. تعداد موارد هفتگی تب مخملک، تاریخ شروع، هنگ کنگ، ژانویه تا جولای سال 2011 . میله های سفید مواردی را نشان می دهد که از لحاظ بالینی شناخته شده اما از طریق آزمایش ثابت نشده اند؛ میله های تیره موارد ثابت شده از طریق آزمایش را نشان می دهد. مثلث تیره سی ام ماه می را نشان می دهد که مطبوعات، خبر اولین مورد مرگ(در یک دختر هفت ساله) را منتشر کردند؛ مثلث خالی 21 ام ژوئن را نشان می دهد که مطبوعات خبر دومین مورد مرگ (در یک پسر پنج ساله) را منتشر کردند؛ دایره 23 ام ژوئن را نشان می دهد که کمپین آموزش بهداشت شروع به کار کرد. | در بین 996 مورد تب مخملک گزارش شده طی ماه های ژانویه تا جولای سال 2011 ، ایزوله ی استرپتوکوکوس فیوژنز در نمونه های 90 بیمار (بیشتر در نمونه های سواب گلو) شناسایی شد. سویه های یافت شده مربوط به گونه های emm زیر بود(تعداد و درصد سویه ها) : emm 12 (70, 77.8%), emm 1 (14, 15.6%), emm 4 (2, 2.2%), emm 22 (2, 2.2%), emm 2 (1, 1.1%), emm 3 (1, 1.1%). همه سویه ها به پنی سیلین حساس بودند، اما 77 سویه (%85 . 6 از سویه ها) نسبت به اریترومایسین مقاوم بودند. از 59 سویه مورد آزمایش برای kb-48 الحاقی، %78 . 0 (46 سویه) مثبت بود؛ 39 سویه 12 cmm و7 سویه 1
emm بود. نتایج حساسیت به داروهای ضد میکروبی در 39 سویه برای kb-48 الحاقی مثبت بود. 3 سویه (%7 . 70) حساس به اریترومایسین بودند. بالعکس در بین تمام سویه های مقاوم به اریترومایسین، 12 emm در سال 2011 برای kb-48 الحاقی آزمایش شد که   . 42 سویه (%14 . 3) نتیجه منفی داشت. 48 ایزوله 12 emm که طی ژانویه تا جولای سال 2011 به عنوان عامل ژن های واگیر مطرح  شد، 5 فرم از ژن های واگیر را نشان داد. هیچ فرم ویژه ای از ژن واگیر بین و مورد تب مخملک مرتبط با عوارض پزشکی، غالب نبود(جدول 2). در بین 26 سویه 12 emm مطرح شده در الکتروفروز ژل plused – field 7 الگو مشخص شد؛ سویه emm12 یکی از دو مورد کشنده یک الگوى الكتروفروز ژل plused – field ویژه را نشان داد(ش کل 2). برای مورد کشنده بعدی، یک سویه emml مثبت برای speA ایزوله شد. از سویه های استرپتوکوکوس فیوژنز جمع آوری شده طی سالهای 2010-2008، چند سویه مربوط به بیماران مبتلا به تب مخملک بود؛ بنابراین ما سویه های استرپتوکوکوس فیوژنز ایزوله شده از نمونه های زخم سطحی و گلوی بیماران بدون بستری کمتر از پانزده سال را بررسی کردیم. در بین 28 سویه، emm28 در 9 سویه یافت شد؛ emm4 در 4 سویه؛ emml در 3 سویه؛ emm12 در 22 سویه و 89 emm هر کدام در دو سویه و 6 emm دیگر هر کدام در یک سویه. همه سویه ها به پنی سیلین حساس بودند؛ میزان مقاومت به اریترومایسین 10 . 7 درصد (3 / 28) بود. kb-48 الحاقی در 10 سویه (35 . 7.٪) یافت شد: 3 سویه از emm28 و یک سویه از هر کدام از گونه های emm
1.2 22 . 4 .44 .89 و stG485.

نتایج مشخصات سم مشابه ژن های ssid , speH , sper pspcC , speB spcA نشان داده شده است. | سویه 4380386-M11 از یک نمونه کشنده بود. ERY suscep(نتایج حساسیت به اریترومایسین)؛ (مقاوم) و S(حساس).ستون مقیاسی میزان شباهت درصدها را نشان می دهد

 1. کامی :
  09 مه 18

  کیفیت ترجمه هاتون خوبه. من مشتری شما هستم. از این بابت بهتون تبریک میگم.
  اگر یک گروه تشکیل بدید و ترجمه رایگان مقالات رو توی اون گروه ارسال کنید خیلی خوب میشه

  • research-moghimi :
   10 مه 18

   با سلام
   به زودی گروه ترجمه یار تصمیم به ساخت یک گروه جدید ترجمه مقاله داره. انشاءالله ایمیل هاش ارسال خواهد شد

 2. زند :
  09 مه 18

  شما همکار خوبی هستید. دارالترجمه ما از همکاری با شما خیلی راضی هست.

  • research-moghimi :
   10 مه 18

   لطف شماست آقای زند گرامی.
   ما هم از همکاری با شما لذت می بریم .

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+