بخش ترجمه مقالات بهداشت و درمان

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته بهداشت و درمان و زیر گرایش های آن (مقاله با ترجمه اقتصاد سلامت؛ مقاله با ترجمه آموزش پزشکی؛ مقاله با ترجمه سالمند شناسی؛ مقاله با ترجمه سیاست گذاری سلامت؛ مقاله با ترجمه مدیریت اطلاعات سلامت؛ مقاله با ترجمه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ مقاله با ترجمه بهداشت باروری ؛مقاله با ترجمه مامایی؛ مقاله با ترجمه سیاست های غذا و تغذیه؛ مقاله با ترجمه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ؛ مقاله با ترجمه انفورماتیک پزشکی ؛مقاله با ترجمه سلامت در بلایا و فوریتها؛ مقاله با ترجمه سلامت و رفاه اجتماعی؛ مقاله با ترجمه اپیدمیولوژی؛ مقاله با ترجمه مددکاری اجتماعی ؛ مقاله با ترجمه گفتار درمانی ؛ مقاله با ترجمه امور اجرایی بیمارستان ؛ مقاله با ترجمه مدیریت سلامت ؛ مقاله با ترجمه بهداشت محیط ؛ مقاله با ترجمه بهداشت حرفه ای ؛ مقاله با ترجمه تعالی سازمانی سلامت ؛ مقاله با ترجمه پذیرش و مدارک پزشکی؛ مقاله با ترجمه حشره شناسی و مبارزه با ناقلین)  با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Interprofessional education in primary care for the elderly :  a pilot study (تعلیم حرفه ای در مراقبت های اولیه سالخوردگان: یک بررسی مقدماتی)

Interprofessional education in primary care for the elderly : a pilot study (تعلیم حرفه ای در مراقبت های اولیه سالخوردگان: یک بررسی مقدماتی)

ترجمه مقاله با عنوان : تعلیم حرفه ای در مراقبت های اولیه سالخوردگان: یک بررسی مقدماتی دانلود ترجمه مقاله : Interprofessional...

Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells (تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان)

Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells (تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان)

ترجمه مقاله با عنوان : تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان دانلود ترجمه مقاله : Changes in...

Business Process Re-Engineering At Cardiology Department (بازمهندسی فرایند تجاری در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی))

Business Process Re-Engineering At Cardiology Department (بازمهندسی فرایند تجاری در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی))

ترجمه مقاله با عنوان : بازمهندسی فرایند تجاری در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی) دانلود ترجمه مقاله : Business Process Re-Engineering At...

A Markovian queueing model for ambulance offload delays (مدل تشکیل صف مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس)

A Markovian queueing model for ambulance offload delays (مدل تشکیل صف مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس)

ترجمه مقاله با عنوان : مدل تشکیل صف مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس دانلود ترجمه مقاله : A Markovian queueing model...

Computational Modeling of Cardiac Biomechanics (طراحی محاسباتی بیومکانیکهای قلبی)

Computational Modeling of Cardiac Biomechanics (طراحی محاسباتی بیومکانیکهای قلبی)

ترجمه مقاله با عنوان : طراحی محاسباتی بیومکانیکهای قلبی دانلود ترجمه مقاله : Power Quality Estimation, Analysis and Improvement for Uninterrupted Power...

Skeletal muscle as an endocrine organ: PGC-1α, myokines and exercise(ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش)

Skeletal muscle as an endocrine organ: PGC-1α, myokines and exercise(ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش)

ترجمه مقاله با عنوان : ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش دانلود ترجمه...

Comparison of Acute Health Effects From Exposures to Diesel and Biodiesel Fuel Emissions(شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی)

Comparison of Acute Health Effects From Exposures to Diesel and Biodiesel Fuel Emissions(شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی)

ترجمه مقاله با عنوان : شدت تاثیرات انتشار سوختهای بیودیزل و دیزلی بروی سلامتی دانلود ترجمه مقاله : Comparison of Acute Health...

Oxidative stress in COPD, pathogenesis and therapeutic views(استرس اکسایشی در COPD، بیماری زایی و دیدگاههای درمانی)

Oxidative stress in COPD, pathogenesis and therapeutic views(استرس اکسایشی در COPD، بیماری زایی و دیدگاههای درمانی)

ترجمه مقاله با عنوان : استرس اکسایشی در COPD، بیماری زایی و دیدگاههای درمانی دانلود ترجمه مقاله : Oxidative stress in...

The Dysport pivotal trial in pediatric lower limb PLL spasticity (آزمایش DYSPORT برای درمان اسپاسم اندام تحتانی اطفال PLL)

The Dysport pivotal trial in pediatric lower limb PLL spasticity (آزمایش DYSPORT برای درمان اسپاسم اندام تحتانی اطفال PLL)

ترجمه مقاله با عنوان : آزمایش DYSPORT برای درمان اسپاسم اندام تحتانی اطفال PLL دانلود ترجمه مقاله : The Dysport...

owards supply chain sustainability: economic, environmental and social design and planning(به سمت طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین پایدار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی)

owards supply chain sustainability: economic, environmental and social design and planning(به سمت طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین پایدار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی)

ترجمه مقاله با عنوان : به سمت طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین پایدار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی دانلود ترجمه...