بخش ترجمه مقالات حسابداری

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته حسابداری؛ مقالات حسابداری مالی (عمومی)؛مقالات حسابداری دولتی؛ مقالات حسابداری صنعتی؛ مقالات حسابداری مالیاتی ؛ مقالات حسابداری بودجه ای؛ مقالات حسابرسی ؛ مقالات حسابداری سیستمها ؛ مقالات حسابداری موسسات غیر انتفاعی؛ مقالات حسابداری اجتماعی؛ مقالات اصول حسابداري را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته حسابداری با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

ترجمه مقاله Accruals accounting in the public sector: A road not always taken (تحقیقات مدیریت حسابداری حسابداری تعهدی در بخش دولتی: راه همواره نا پیموده)

ترجمه مقاله Accruals accounting in the public sector: A road not always taken (تحقیقات مدیریت حسابداری حسابداری تعهدی در بخش دولتی: راه همواره نا پیموده)

عنوان مقاله به انگلیسی Accruals accounting in the public sector: A road not always taken از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Harnessing Financial Information in Investors Decissions: Accrual Accounting versus Cash Accounting (مهار اطلاعات مالی در تصمیم گیری های سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی)

ترجمه مقاله Harnessing Financial Information in Investors Decissions: Accrual Accounting versus Cash Accounting (مهار اطلاعات مالی در تصمیم گیری های سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی)

عنوان مقاله به انگلیسی Harnessing Financial Information in Investors Decissions: Accrual Accounting versus Cash Accounting از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Individual differences in managerial accounting judgments and decision making (تفاوت‌های فردی در قضاوت‌های حسابداری مدیریتی و تصمیم‌گیری)

ترجمه مقاله Individual differences in managerial accounting judgments and decision making (تفاوت‌های فردی در قضاوت‌های حسابداری مدیریتی و تصمیم‌گیری)

عنوان مقاله به انگلیسی Individual differences in managerial accounting judgments and decision making از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:...

ترجمه مقاله Calculations in Managerial Accounting (محاسبات در حسابداری مدیریتی)

ترجمه مقاله Calculations in Managerial Accounting (محاسبات در حسابداری مدیریتی)

عنوان مقاله به انگلیسی Calculations in Managerial Accounting  از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: محاسبات در حسابداری مدیریتی...

ترجمه مقاله Determinants of Dividend Policy: Evidence from Polish Listed Companies (عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهدی از شرکت های لهستانی ذکر شده)

ترجمه مقاله Determinants of Dividend Policy: Evidence from Polish Listed Companies (عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهدی از شرکت های لهستانی ذکر شده)

عنوان مقاله به انگلیسی Determinants of Dividend Policy: Evidence from Polish Listed Companies از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:...

ترجمه مقاله Handling measurement issues and strategic directions in Kraljic’s purchasing portfolio model (بررسی مسائل اندازه‌گیری و جهت‌های استراتژیک در مدل پرتفولیو خرید کرالجیک)

ترجمه مقاله Handling measurement issues and strategic directions in Kraljic’s purchasing portfolio model (بررسی مسائل اندازه‌گیری و جهت‌های استراتژیک در مدل پرتفولیو خرید کرالجیک)

عنوان مقاله به انگلیسی Handling measurement issues and strategic directions in Kraljic’s purchasing portfolio model از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Project portfolio management: An integrated method for resource planning and scheduling to minimize planning/scheduling-dependent expenses (مدیریت ترکیب پروژه ها: یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای حداقل کردن هزینه های وابسته به برنامه ریزی)

ترجمه مقاله Project portfolio management: An integrated method for resource planning and scheduling to minimize planning/scheduling-dependent expenses (مدیریت ترکیب پروژه ها: یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای حداقل کردن هزینه های وابسته به برنامه ریزی)

عنوان مقاله به انگلیسی Project portfolio management: An integrated method for resource planning and scheduling to minimize planning/scheduling-dependent expenses  از اينجا...

ترجمه مقاله Shortage function and portfolio selection: On some special cases and extensions (تابع کمبود و انتخاب پورتفولیو: در برخی از الحاقات و موارد خاص)

ترجمه مقاله Shortage function and portfolio selection: On some special cases and extensions (تابع کمبود و انتخاب پورتفولیو: در برخی از الحاقات و موارد خاص)

عنوان مقاله به انگلیسی Shortage function and portfolio selection: On some special cases and extensions از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Return and volatility transmission between gold and stock sectors: Application of portfolio management and hedging effectiveness (سود بازگشتی و انتقال عدم ثبات بین طلا و بخش های سهام : کاربرد مدیریت سود و تاثیر عدم ثبات)

ترجمه مقاله Return and volatility transmission between gold and stock sectors: Application of portfolio management and hedging effectiveness (سود بازگشتی و انتقال عدم ثبات بین طلا و بخش های سهام : کاربرد مدیریت سود و تاثیر عدم ثبات)

عنوان مقاله به انگلیسی Return and volatility transmission between gold and stock sectors: Application of portfolio management and hedging effectiveness از...

ترجمه مقاله Integrating sustainability into innovation project portfolio management – A strategic perspective (تلفیق پایداری با مدیریت پورتفلیو ی نو آوری پروژه – یک چشم انداز راهبردی)

ترجمه مقاله Integrating sustainability into innovation project portfolio management – A strategic perspective (تلفیق پایداری با مدیریت پورتفلیو ی نو آوری پروژه – یک چشم انداز راهبردی)

عنوان مقاله به انگلیسی   Integrating sustainability into innovation project portfolio management – A strategic perspective از اينجا دانلود كنيد عنوان...