بخش ترجمه مقالات زیست

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با  رشته زیست شناسی (مقاله با ترجمه علوم گیاهى ؛ مقاله با ترجمه علوم جانورى ؛ مقاله با ترجمه علوم میکروبیولوژى ؛ مقاله با ترجمه  علوم سلولى و مولکولى ؛ مقاله با ترجمه دبیرى زیست شناسی (زیست شناسی عمومى) ؛ مقاله با ترجمه زیست شناسی سلولی و ملكولی ؛ مقاله با ترجمه  میكروبیولوژی ؛ مقاله با ترجمه میكروارگانیسم ؛ مقاله با ترجمه علوم جانوری ؛ مقاله با ترجمه ژنتیک ؛ مقاله با ترجمه میکروبیولوژی ؛ مقاله با ترجمه بیوشیمی ؛ مقاله با ترجمه بیوفیزیک ؛ مقاله با ترجمه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی ؛ مقاله با ترجمه زیست فناوری دریا ؛ مقاله با ترجمه زیست فناوری- گرایش صنعت و محیط زیست) را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته ریاضی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Wharton’s jelly derived mesenchymal stromal cells Biologicalproperties, induction of neuronal phenotype and current applicationsin neurodegeneration research (سلول های استرومایی مزانشیمی گرفته شده از ژل وارتون: خاصیت های بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی)

Wharton’s jelly derived mesenchymal stromal cells Biologicalproperties, induction of neuronal phenotype and current applicationsin neurodegeneration research (سلول های استرومایی مزانشیمی گرفته شده از ژل وارتون: خاصیت های بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی)

ترجمه مقاله با عنوان : سلول های استرومایی مزانشیمی گرفته شده از ژل وارتون: خاصیت های بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و...

Periodontal Disease: Linking the Primary Inflammation to Bone Loss (بیماری پریودنتال: بررسی مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان)

Periodontal Disease: Linking the Primary Inflammation to Bone Loss (بیماری پریودنتال: بررسی مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان)

ترجمه مقاله با عنوان : بیماری پریودنتال: بررسی مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان دانلود ترجمه مقاله : Periodontal Disease: Linking the...

Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells (تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان)

Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells (تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان)

ترجمه مقاله با عنوان : تغییر دادن خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان دانلود ترجمه مقاله : Changes in...

Computational Modeling of Cardiac Biomechanics (طراحی محاسباتی بیومکانیکهای قلبی)

Computational Modeling of Cardiac Biomechanics (طراحی محاسباتی بیومکانیکهای قلبی)

ترجمه مقاله با عنوان : طراحی محاسباتی بیومکانیکهای قلبی دانلود ترجمه مقاله : Power Quality Estimation, Analysis and Improvement for Uninterrupted Power...

Skeletal muscle as an endocrine organ: PGC-1α, myokines and exercise(ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش)

Skeletal muscle as an endocrine organ: PGC-1α, myokines and exercise(ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش)

ترجمه مقاله با عنوان : ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش دانلود ترجمه...

Mutations in PADI6 Cause Female Infertility Characterized by Early Embryonic Arrest (جهش در PADI6 به علت ناباروری زنان با سقط زود هنگام جنین مشخص می شوند)

Mutations in PADI6 Cause Female Infertility Characterized by Early Embryonic Arrest (جهش در PADI6 به علت ناباروری زنان با سقط زود هنگام جنین مشخص می شوند)

ترجمه مقاله با عنوان : جهش در PADI6 به علت ناباروری زنان با سقط زود هنگام جنین مشخص می شوند...

Recent advances in carbon nanotube based electrochemical biosensors (پیشرفت های اخیر در زمینه بیوسنسورهای الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوتیوب های کربنی)

Recent advances in carbon nanotube based electrochemical biosensors (پیشرفت های اخیر در زمینه بیوسنسورهای الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوتیوب های کربنی)

ترجمه مقاله با عنوان : پیشرفت های اخیر در زمینه بیوسنسورهای الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوتیوب های کربنی دانلود ترجمه مقاله...

Synthesis, crystal structure, microstructure, transport and magnetic properties of SmFeAsO and SmFeAsO(0.93F0.07)(سنتز، ساختار کریستالی، میکروساختار، انتقال و خواص مغناطیسی smfeaso و (SmFeAs(O0.93F0.07)

Synthesis, crystal structure, microstructure, transport and magnetic properties of SmFeAsO and SmFeAsO(0.93F0.07)(سنتز، ساختار کریستالی، میکروساختار، انتقال و خواص مغناطیسی smfeaso و (SmFeAs(O0.93F0.07)

ترجمه مقاله با عنوان : سنتز، ساختار کریستالی، میکروساختار، انتقال و خواص مغناطیسی smfeaso و (SmFeAs(O0.93F0.07 دانلود ترجمه مقاله : Synthesis,...

Synthesis and characterization of Sm(OH)3 and Sm2O3 nanoroll sticks ( بررسی و شناسایی چوب های نانولوله Sm(0H)3 و Sm2O3)

Synthesis and characterization of Sm(OH)3 and Sm2O3 nanoroll sticks ( بررسی و شناسایی چوب های نانولوله Sm(0H)3 و Sm2O3)

ترجمه مقاله با عنوان :  بررسی و شناسایی چوب های نانولوله Sm(0H)3 و Sm2O3 دانلود ترجمه مقاله : Synthesis and characterization...

Multimodal biometric recognition using human ear and palmprint(تشخیص بیومتری چندمنظوره با استفاده از گوش انسان و اثر کف دست)

Multimodal biometric recognition using human ear and palmprint(تشخیص بیومتری چندمنظوره با استفاده از گوش انسان و اثر کف دست)

ترجمه مقاله با عنوان : تشخیص بیومتری چندمنظوره با استفاده از گوش انسان و اثر کف دست دانلود ترجمه مقاله :...