بخش ترجمه مقالات سیستم های خبره ( expert systems )

ترجمه مقاله   Designing Expert System to Diagnose and Suggest about Esophagus Cancer Treatment Method   (طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان بیماری سرطان مری)

ترجمه مقاله Designing Expert System to Diagnose and Suggest about Esophagus Cancer Treatment Method (طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان بیماری سرطان مری)

مقاله با عنوان:Designing Expert System to Diagnose and Suggest about Esophagus Cancer Treatment Method از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقاله  A RULE BASED EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF FEVER  (سیستم هوشمند مبتنی بر قانون برای تشخیص تب )

ترجمه مقاله A RULE BASED EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF FEVER (سیستم هوشمند مبتنی بر قانون برای تشخیص تب )

مقاله با عنوان:A RULE BASED EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF FEVER از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: سیستم...