بخش ترجمه مقالات علوم سلولی و مولکولی

ترجمه مقاله  Lipid metabolism in prostate cancer ( سوخت وساز لیپید در سرطان پروستات )

ترجمه مقاله Lipid metabolism in prostate cancer ( سوخت وساز لیپید در سرطان پروستات )

مقاله با عنوان:Lipid metabolism in prostate cancer از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سوخت وساز لیپید در سرطان پروستات...

ترجمه مقاله  Optimizing the gain of social genetic effect under the control of inbreeding using genetic algorithm ( بهینه سازی بهره ی اثر ژنتیک اجتماعی تحت کنترل نژاد با استفاده از الگوریتم ژنتیک)

ترجمه مقاله Optimizing the gain of social genetic effect under the control of inbreeding using genetic algorithm ( بهینه سازی بهره ی اثر ژنتیک اجتماعی تحت کنترل نژاد با استفاده از الگوریتم ژنتیک)

مقاله با عنوان: Optimizing the gain of social genetic effect under the control of inbreeding using genetic algorithm از اينجا...

ترجمه مقاله Basics of animal cell culture: Foundation for modern science (مبانی کشت سلول های حیوانی: پایه و اساسی برای علم مدرن)

ترجمه مقاله Basics of animal cell culture: Foundation for modern science (مبانی کشت سلول های حیوانی: پایه و اساسی برای علم مدرن)

مقاله با عنوان: Basics of animal cell culture: Foundation for modern science از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:...