بخش ترجمه مقالات علوم پایه

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با علوم پایه را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته علوم پایه(مقاله با ترجمه مطالعات خانواده؛ مقاله با ترجمه مطالعات ارتباطی وفناوری اطلاعات ؛ مقاله با ترجمه مدیریت وکمیسردریایی؛ مقاله با ترجمه مدیریت هتلداری ؛ مقاله با ترجمه مدیریت مالی ؛ مقاله با ترجمه مدیریت وبازرگانی دریایی ؛ مقاله با ترجمه مدیریت کتابداری ؛ مقاله با ترجمه   مددکاری اجتماعی ؛ مقاله با ترجمه کارشناسی علوم انتظامی ؛ مقاله با ترجمه فلسفه؛ مقاله با ترجمه علوم حدیث؛  مقاله با ترجمه علوم سیاسی؛ مقاله با ترجمه علوم تربیتی؛ مقاله با ترجمه علوم اقتصادی ؛ مقاله با ترجمه  علوم ارتباطات اجتماعی ؛ مقاله با ترجمه  علوم اجتماعی ؛ مقاله با ترجمه زبان وادبیات کردی ؛ مقاله با ترجمه  زبان وادبیات فارسی ؛ مقاله با ترجمه  زبان وادبیات؛ مقاله با ترجمه عربی؛ مقاله با ترجمه روانشناسی؛ مقاله با ترجمه راهنمایی ومشاوره؛ مقاله با ترجمه رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی ؛ مقاله با ترجمه حقوق ؛ مقاله با ترجمه  حسابداری؛  مقاله با ترجمه جغرافیا؛ مقاله با ترجمه  باستان شناسی ؛  مقاله با ترجمه تاریخ؛ مقاله با ترجمه امورگمرکی؛ مقاله با ترجمه الهیات و معارف اسلامی ؛ مقاله با ترجمه ادبیات داستانی ؛ مقاله با ترجمه آماد(سیستم تامین و توزیع کالا)) با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

Wharton’s jelly derived mesenchymal stromal cells Biologicalproperties, induction of neuronal phenotype and current applicationsin neurodegeneration research (سلول های استرومایی مزانشیمی گرفته شده از ژل وارتون: خاصیت های بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی)

Wharton’s jelly derived mesenchymal stromal cells Biologicalproperties, induction of neuronal phenotype and current applicationsin neurodegeneration research (سلول های استرومایی مزانشیمی گرفته شده از ژل وارتون: خاصیت های بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی)

ترجمه مقاله با عنوان : سلول های استرومایی مزانشیمی گرفته شده از ژل وارتون: خاصیت های بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و...

Multimodal biometric recognition using human ear and palmprint(تشخیص بیومتری چندمنظوره با استفاده از گوش انسان و اثر کف دست)

Multimodal biometric recognition using human ear and palmprint(تشخیص بیومتری چندمنظوره با استفاده از گوش انسان و اثر کف دست)

ترجمه مقاله با عنوان : تشخیص بیومتری چندمنظوره با استفاده از گوش انسان و اثر کف دست دانلود ترجمه مقاله :...

(مطالعه نظری واکنش جهت گزینی حلقه زایی بین سیکلوپنتادین و متیل کتن)

(مطالعه نظری واکنش جهت گزینی حلقه زایی بین سیکلوپنتادین و متیل کتن)

ترجمه مقاله با عنوان : مطالعه نظری واکنش جهت گزینی حلقه زایی بین سیکلوپنتادین و متیل کتن دانلود ترجمه مقاله :...

A DFT study on Diels–Alder cycloadditions of trans-1,3- butadiene to C60 and C70 (مطالعه ء تابع چگالی در حلقه زایی دیاز الدر در ترانس ۱ و ۳ بوتادی ان در C60 و C70)

A DFT study on Diels–Alder cycloadditions of trans-1,3- butadiene to C60 and C70 (مطالعه ء تابع چگالی در حلقه زایی دیاز الدر در ترانس ۱ و ۳ بوتادی ان در C60 و C70)

ترجمه مقاله با عنوان : مطالعه ء تابع چگالی در حلقه زایی دیاز الدر در ترانس ۱ و ۳ بوتادی...

Oxidative stress in COPD, pathogenesis and therapeutic views(استرس اکسایشی در COPD، بیماری زایی و دیدگاههای درمانی)

Oxidative stress in COPD, pathogenesis and therapeutic views(استرس اکسایشی در COPD، بیماری زایی و دیدگاههای درمانی)

ترجمه مقاله با عنوان : استرس اکسایشی در COPD، بیماری زایی و دیدگاههای درمانی دانلود ترجمه مقاله : Oxidative stress in...

Synthesis of PVA-CAP-based biomaterial in situ dispersed with Cu nanoparticles and carbon micro-nanofibers for antibiotic drug delivery applications(ترکیب ماده بیولوژیکی مبتنی بر PVA-CAP در موقعیت فشرده با نانو ذرات CU و میکرو نانو فیبرهای کربن برای برنامه تحویل داروهای آنتی بیوتیک.)

Synthesis of PVA-CAP-based biomaterial in situ dispersed with Cu nanoparticles and carbon micro-nanofibers for antibiotic drug delivery applications(ترکیب ماده بیولوژیکی مبتنی بر PVA-CAP در موقعیت فشرده با نانو ذرات CU و میکرو نانو فیبرهای کربن برای برنامه تحویل داروهای آنتی بیوتیک.)

ترجمه مقاله با عنوان : ترکیب ماده بیولوژیکی مبتنی بر PVA-CAP در موقعیت فشرده با نانو ذرات CU و میکرو نانو...

Systematic analysis of botulinum neurotoxin type A immunogenicity in clinical studies (تحلیل سیستماتیکِ ایمنی زداییِنوتروکسین بوتولیوم نوعِ Aدر مطالعات بالینی)

Systematic analysis of botulinum neurotoxin type A immunogenicity in clinical studies (تحلیل سیستماتیکِ ایمنی زداییِنوتروکسین بوتولیوم نوعِ Aدر مطالعات بالینی)

ترجمه مقاله با عنوان : تحلیل سیستماتیکِ ایمنی زداییِنوتروکسین بوتولیوم نوعِ Aدر مطالعات بالینی دانلود ترجمه مقاله : Systematic analysis of...

An inventory location routing model with environmental considerations (یک فهرستی از مدل مسیریابی موقعیت با مباحثات محیطی)

An inventory location routing model with environmental considerations (یک فهرستی از مدل مسیریابی موقعیت با مباحثات محیطی)

ترجمه مقاله با عنوان : یک فهرستی از مدل مسیریابی موقعیت با مباحثات محیطی دانلود ترجمه مقاله : An inventory location...

Data Mining for Business Intelligence in Social Network: A survey(مروری بر داده کاوی برای هوشمندی کسب و کار در شبکه های اجتماعی: مرور)

Data Mining for Business Intelligence in Social Network: A survey(مروری بر داده کاوی برای هوشمندی کسب و کار در شبکه های اجتماعی: مرور)

ترجمه مقاله با عنوان : مروری بر داده کاوی برای هوشمندی کسب و کار در شبکه های اجتماعی: مرور دانلود ترجمه...

Effective Static and Dynamic Fault Tree Analysis ( تجزیه‌ و تحلیل کارای درخت خطای ایستا و پویا)

Effective Static and Dynamic Fault Tree Analysis ( تجزیه‌ و تحلیل کارای درخت خطای ایستا و پویا)

ترجمه مقاله با عنوان : تجزیه‌ و تحلیل کارای درخت خطای ایستا و پویا دانلود ترجمه مقاله : Effective Static and...