بخش ترجمه مقالات مدیریت اداری

دانلود ترجمه مقاله Exploring customer brand engagement: definition and themes(دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند ; مجله Routledge)

دانلود ترجمه مقاله Exploring customer brand engagement: definition and themes(دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند ; مجله Routledge)

عنوان مقاله : دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند ; مجله Routledge عنوان انگلیسی : Exploring customer brand...

ترجمه مقاله Assessing flow experience in social networking site based brand communities (بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی)

ترجمه مقاله Assessing flow experience in social networking site based brand communities (بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی)

ترجمه مقاله با عنوان : بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی دانلود ترجمه مقاله :...

ترجمه مقاله event marketing and experiential marketing towards the formation of net marketing contribution margin (NMCM)(بازاریابی رویداد و بازاریابی تجربی بمنظور ساخت حاشیه سود بازاریابی شبکه ای (NMCM))

ترجمه مقاله event marketing and experiential marketing towards the formation of net marketing contribution margin (NMCM)(بازاریابی رویداد و بازاریابی تجربی بمنظور ساخت حاشیه سود بازاریابی شبکه ای (NMCM))

ترجمه مقاله با عنوان : بازاریابی رویداد و بازاریابی تجربی بمنظور ساخت حاشیه سود بازاریابی شبکه ای (NMCM) دانلود ترجمه...

ترجمه مقاله Destination branding:Theroleofconsumeraffinity (برندسازی هدف: نقش وابستگی مصرف کننده)

ترجمه مقاله Destination branding:Theroleofconsumeraffinity (برندسازی هدف: نقش وابستگی مصرف کننده)

ترجمه مقاله با عنوان : برندسازی هدف: نقش وابستگی مصرف کننده دانلود ترجمه مقاله :  Destination branding:Theroleofconsumeraffinity از اینجا دانلود کنید پشتیبانی...

ترجمه مقاله Risk management in construction projects (مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی)

ترجمه مقاله Risk management in construction projects (مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی)

ترجمه مقاله با عنوان : مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی دانلود ترجمه مقاله : Risk management in construction projects  از اینجا...

ترجمه مقاله Human Resource Management and Organizational Behavior(مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی)

ترجمه مقاله Human Resource Management and Organizational Behavior(مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی)

ترجمه مقاله با عنوان : مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی دانلود ترجمه مقاله :  Human Resource Management and Organizational Behavior از...

ترجمه مقاله Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior (درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی)

ترجمه مقاله Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior (درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی)

ترجمه مقاله با عنوان :  درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی دانلود ترجمه مقاله...

ترجمه مقاله Shared identity in organizational stress and change( هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی)

ترجمه مقاله Shared identity in organizational stress and change( هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی)

ترجمه مقاله با عنوان :  هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی دانلود ترجمه مقاله :  Shared identity in organizational stress...

ترجمه مقاله Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study( مدیریت تحول 2018 :  سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟ یک مطالعه تجربی)

ترجمه مقاله Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study( مدیریت تحول 2018 : سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟ یک مطالعه تجربی)

ترجمه مقاله با عنوان : سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟ یک مطالعه تجربی دانلود...

ترجمه مقاله From social capital to entrepreneurial orientation: The mediating role of dynamic capabilities (از سرمایه های اجتماعی تا جهت گیری های کارآفرینی: نقش واسط قابلیت های دینامیک)

ترجمه مقاله From social capital to entrepreneurial orientation: The mediating role of dynamic capabilities (از سرمایه های اجتماعی تا جهت گیری های کارآفرینی: نقش واسط قابلیت های دینامیک)

ترجمه مقاله با عنوان :  از سرمایه های اجتماعی تا جهت گیری های کارآفرینی: نقش واسط قابلیت های دینامیک دانلود...