بخش ترجمه مقالات مهندسى هسته اى

ترجمه مقالهRotor scale model tests for power conversion unit of GT-MHR(آزمون‌های مدل‌ مقیاس روتور برای واحد تبدیل قدرت GT-MHR)

ترجمه مقالهRotor scale model tests for power conversion unit of GT-MHR(آزمون‌های مدل‌ مقیاس روتور برای واحد تبدیل قدرت GT-MHR)

مقاله با عنوان:Rotor scale model tests for power conversion unit of GT-MHR از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:آزمون‌های...

ترجمه مقالهCompressive Behavior of Fiber-Reinforced Concrete with End-Hooked Steel Fibers (رفتار بتن الیافی در فشار همراه با الیاف فولادی انتها رونده)

ترجمه مقالهCompressive Behavior of Fiber-Reinforced Concrete with End-Hooked Steel Fibers (رفتار بتن الیافی در فشار همراه با الیاف فولادی انتها رونده)

مقاله با عنوان:Compressive Behavior of Fiber-Reinforced Concrete with End-Hooked Steel Fibers از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:رفتار بتن...

ترجمه مقالهTritium, Radiation Protection Limits, and Drinking Water Standards (تریتیوم، محدودیت های حفاظت در برابر تشعشع، و استانداردهای آب آشامیدنی)

ترجمه مقالهTritium, Radiation Protection Limits, and Drinking Water Standards (تریتیوم، محدودیت های حفاظت در برابر تشعشع، و استانداردهای آب آشامیدنی)

مقاله با عنوان: Tritium, Radiation Protection Limits, and Drinking Water Standardsاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تریتیوم، محدودیت های...

ترجمه مقالهTritium Information Section (بخش اطلاعات تریتیوم)

ترجمه مقالهTritium Information Section (بخش اطلاعات تریتیوم)

مقاله با عنوان:Tritium Information Section از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بخش اطلاعات تریتیوم پشتیبانی : دارد. در صورت...

ترجمه مقالهNear-Barrier Fusion of Heavy Nuclei: Coupling of Channels (مانع – نزديک همجوشی هسته سنگین: کوپلینگ کانال ها)

ترجمه مقالهNear-Barrier Fusion of Heavy Nuclei: Coupling of Channels (مانع – نزديک همجوشی هسته سنگین: کوپلینگ کانال ها)

مقاله با عنوان:Near-Barrier Fusion of Heavy Nuclei: Coupling of Channels از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:مانع – نزديک...