بخش ترجمه مقالات مهندسی شیمی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته مهندسی هوافضا و زیر گرایش های آن (مقاله با ترجمه طراحی فرایند؛ مقاله با ترجمه شبیه‌سازی و کنترل فرایند؛ مقاله با ترجمه مهندسی ترموسنتیک؛ مقاله با ترجمه مهندسی کاتالیست؛ مقاله با ترجمه جداسازی؛ مقاله با ترجمه مهندسی بیوشیمیایی؛ مقاله با ترجمه پدیده‌های انتقال؛ مقاله با ترجمه مهندسی نانو؛ مقاله با ترجمه مهندسی صنایع پالایش؛ مقاله با ترجمه مهندسی صنایع پتروشیمی؛ مقاله با ترجمه مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی؛ مقاله با ترجمه مهندسی صنایع گاز؛ مقاله با ترجمه مهندسی پلیمر؛ مقاله با ترجمه مهندسی صنایع غذایی؛ مقاله با ترجمه مهندسی صنایع سلولزی؛  مقاله با ترجمه مهندسی صنایع شیمیایی معدنی؛ مقاله با ترجمه مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفت؛ مقاله با ترجمه مهندسی بیوتکنولوژی؛ مقاله با ترجمه مهندسی داروسازی؛ مقاله با ترجمه مهندسی ایمنی بهداشت ومحیط زیست HSE؛ مقاله با ترجمه مهندسی مخازن هیدروکربوری؛ مقاله با ترجمه بیوتکنولوژی؛ مقاله با ترجمه مهندسی هسته‌ای؛ مقاله با ترجمه مهندسی مهمات و تسلیحات)  با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

Recent progress in asymmetric Biginelli reaction ( پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن)

Recent progress in asymmetric Biginelli reaction ( پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن)

ترجمه مقاله با عنوان : پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن دانلود ترجمه مقاله : Recent progress in asymmetric Biginelli reaction از...

Shear bands in a bulk metallic glass after large plastic deformation (برش باند ها در یک بالک شیشه ای فلزی بعد از یک تغییر فرم عمده ی پلاستیک)

Shear bands in a bulk metallic glass after large plastic deformation (برش باند ها در یک بالک شیشه ای فلزی بعد از یک تغییر فرم عمده ی پلاستیک)

ترجمه مقاله با عنوان : برش باند ها در یک بالک شیشه ای فلزی بعد از یک تغییر فرم عمده ی...

Influence of the composition of PMMA nanocomposites on gaseous effluents emitted during combustion(تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق)

Influence of the composition of PMMA nanocomposites on gaseous effluents emitted during combustion(تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق)

ترجمه مقاله با عنوان : تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق دانلود ترجمه مقاله : Influence...

Fabrication of DLC films by pulsed ion beam ablation in a dense plasma focus device (ساخت پوسته های DLC توسط ابلیشن پرتوهای یونی ضربه در دستگاه پلاسمای کانونی متراکم)

Fabrication of DLC films by pulsed ion beam ablation in a dense plasma focus device (ساخت پوسته های DLC توسط ابلیشن پرتوهای یونی ضربه در دستگاه پلاسمای کانونی متراکم)

ترجمه مقاله با عنوان : ساخت پوسته های DLC توسط ابلیشن پرتوهای یونی ضربه در دستگاه پلاسمای کانونی متراکم دانلود ترجمه...

An inventory location routing model with environmental considerations (یک فهرستی از مدل مسیریابی موقعیت با مباحثات محیطی)

An inventory location routing model with environmental considerations (یک فهرستی از مدل مسیریابی موقعیت با مباحثات محیطی)

ترجمه مقاله با عنوان : یک فهرستی از مدل مسیریابی موقعیت با مباحثات محیطی دانلود ترجمه مقاله : An inventory location...