بخش ترجمه مقالات مهندسی صنایع

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته مهندسی صنایع (دانلود مقاله مدیریت سیستم و بهره وری؛دانلود مقاله آینده پژوهی؛ دانلود مقاله بهینه سازی سیستم ها؛ دانلود مقاله سیستم های سلامت ؛ دانلود مقاله سیستم های مالی؛ دانلود مقاله لجستیک و زنجیره تأمین ؛ دانلود مقاله مدیریت پروژه؛ دانلود مقاله مدل سازی سیستم های کلان؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت نوآوری و فناوری؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت سیستم و بهره وری؛ دانلود مقاله با ترجمه آینده پژوهی؛ دانلود مقاله با ترجمه بهینه سازی سیستم ها؛ دانلود مقاله با ترجمه سیستم های سلامت؛ دانلود مقاله با ترجمه سیستم های مالی؛ دانلود مقاله با ترجمه لجستیک و زنجیره تأمین؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت پروژه؛ دانلود مقاله با ترجمه مدل سازی سیستم های کلان؛ دانلود مقاله با ترجمه مدیریت نوآوری و فناوری)را دانلود کنید.

ترجمه مقالهResearch on Intellectual Property Conflicts Identification in Knowledge Transferring among EC Enterprises (تحقیق بر شناسایی اختلافات مالکیت فکری در انتقال دانش میان بنگاه های بازرگانی الکترونیکی)

ترجمه مقالهResearch on Intellectual Property Conflicts Identification in Knowledge Transferring among EC Enterprises (تحقیق بر شناسایی اختلافات مالکیت فکری در انتقال دانش میان بنگاه های بازرگانی الکترونیکی)

مقاله با عنوان:Research on Intellectual Property Conflicts Identification in Knowledge Transferring among EC Enterprises از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقاله Evaluating firm’s green supply chain management in linguistic preferences(بررسی مدیریت زنجیره ی عرضه سبز شرکت در اولویت های زبان شناسی)

ترجمه مقاله Evaluating firm’s green supply chain management in linguistic preferences(بررسی مدیریت زنجیره ی عرضه سبز شرکت در اولویت های زبان شناسی)

مقاله با عنوان:Evaluating firm’s green supply chain management in linguistic preferences از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بررسی مدیریت...

ترجمه مقالهA Conceptual Framework for Green Supply Chain Design  (چهارچوب ادراکی برای طراحی زنجیره ی عرضه ی سبز)

ترجمه مقالهA Conceptual Framework for Green Supply Chain Design (چهارچوب ادراکی برای طراحی زنجیره ی عرضه ی سبز)

مقاله با عنوان: A Conceptual Framework for Green Supply Chain Design از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:چهارچوب ادراکی...

ترجمه مقالهTowards a framework for lean operations in product-oriented product service systems (در راستای چارچوبی برای عملکرد بهینه در سیستم های کالا- خدمات با محوریت تولید)

ترجمه مقالهTowards a framework for lean operations in product-oriented product service systems (در راستای چارچوبی برای عملکرد بهینه در سیستم های کالا- خدمات با محوریت تولید)

مقاله با عنوان:Towards a framework for lean operations in product-oriented product service systems از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله Algorithm-embedded IT applications for an emerging knowledge city: Istanbul, Turkey(الگوريتم تعبيه شده در برنامه های کاربردی IT برای شهر دانش در حال ظهور : استانبول، ترکیه)

ترجمه مقاله Algorithm-embedded IT applications for an emerging knowledge city: Istanbul, Turkey(الگوريتم تعبيه شده در برنامه های کاربردی IT برای شهر دانش در حال ظهور : استانبول، ترکیه)

مقاله با عنوان:Algorithm-embedded IT applications for an emerging knowledge city: Istanbul, Turkey از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:الگوريتم...

ترجمه مقالهPolymer blends and composites from renewable resources(ترکیبات پلیمری و ترکیباتی از منابع قابل تجدید)

ترجمه مقالهPolymer blends and composites from renewable resources(ترکیبات پلیمری و ترکیباتی از منابع قابل تجدید)

مقاله با عنوان:Polymer blends and composites from renewable resources از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:ترکیبات پلیمری و ترکیباتی...

ترجمه مقاله Strategies for protecting supply chain networks against facility and transportation disruptions: an improved Benders decomposition approach( استراتژی برای محافظت شبکه های زنجیره تامین در برابر اختلال امکانات حمل و نقل: بهبود روش تجزیه خم)

ترجمه مقاله Strategies for protecting supply chain networks against facility and transportation disruptions: an improved Benders decomposition approach( استراتژی برای محافظت شبکه های زنجیره تامین در برابر اختلال امکانات حمل و نقل: بهبود روش تجزیه خم)

مقاله با عنوان:Strategies for protecting supply chain networks against facility and transportation disruptions: an improved Benders decomposition approach از اينجا...

ترجمه مقالهReliability–redundancy allocation problem with cold-standby redundancy strategy (مسئله تخصیص قابلیت اطمینان-افزودنگی با تدبیر افزودنگی حالت انتظار سرد)

ترجمه مقالهReliability–redundancy allocation problem with cold-standby redundancy strategy (مسئله تخصیص قابلیت اطمینان-افزودنگی با تدبیر افزودنگی حالت انتظار سرد)

مقاله با عنوان:Reliability–redundancy allocation problem with cold-standby redundancy strategy از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:مسئله تخصیص قابلیت اطمینان-افزودنگی...

ترجمه مقالهShort life-cycle deteriorating product remanufacturing in a green supply chain inventory control system (تولید مجدد محصول تنزل دهنده چرخه عمر کوتاه در یک سیستم کنترل فهرست زنجیره تامین سبز)

ترجمه مقالهShort life-cycle deteriorating product remanufacturing in a green supply chain inventory control system (تولید مجدد محصول تنزل دهنده چرخه عمر کوتاه در یک سیستم کنترل فهرست زنجیره تامین سبز)

مقاله با عنوان: Short life-cycle deteriorating product remanufacturing in a green supply chain inventory control systemاز اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله Design and operation of intermodal transportation network in the Marmara region of Turkey(طراحی و بهره برداری از شبکه حمل و نقل چند وجهی در منطقه مرمره ترکیه)

ترجمه مقاله Design and operation of intermodal transportation network in the Marmara region of Turkey(طراحی و بهره برداری از شبکه حمل و نقل چند وجهی در منطقه مرمره ترکیه)

مقاله با عنوان: Design and operation of intermodal transportation network in the Marmara region of Turkeyاز اينجا دانلود كنيد عنوان...