بخش ترجمه مقالات مهندسی مکانیک

دانلود مقالات ساخت و تولید؛ دانلود مقالات طراحی کاربردی؛ دانلود مقالات تبدیل انرژی؛ دانلود مقالات سیستم محرکه خودرو؛ دانلود مقالات طراحی سیستم های دینامیکی خودرو؛ دانلود مقالات سازه بدنه خودرو؛ دانلود مقالات مکاترونیک؛ دانلود مقالات مهندسی پزشکی ؛ دانلود مقالات بیومکانیک؛ دانلود مقالات مهندسی تسلیحات؛ دانلود مقالات سلاح؛ دانلود مقالات طراحی و ساخت خودروهای نظامی؛ دانلود مقالات طراحی دینامیک خودرو؛ دانلود مقالات طراحی و ساخت خودروهای نظامی؛ دانلود مقالات سازه و بدنه خودرو؛ دانلود مقالات طراحی و ساخت خودروهای نظامی؛ دانلود مقالات نیروی محرکه خودرو؛ دانلود مقالات ابزارسازي؛ دانلود مقالات ريخته گري؛ دانلود مقالات جوشكاري؛دانلود مقالات فرم دادن فلزات؛

ترجمه مقاله A review on the tensile properties of natural fiber reinforced polymer composites(مروری بر خواص کششی کامپوزیت های پلیمری الیاف طبیعی تقویت شده)

ترجمه مقاله A review on the tensile properties of natural fiber reinforced polymer composites(مروری بر خواص کششی کامپوزیت های پلیمری الیاف طبیعی تقویت شده)

مقاله با عنوان:A review on the tensile properties of natural fiber reinforced polymer composites از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقالهA system dynamics model for dynamic capacity planning of remanufacturing in closed-loop supply chains (یک مدل پویای سیستم برای برنامه ریزی پویای ظرفیت ‌بازتولید زنجیره‌های تامین حلقه بسته )

ترجمه مقالهA system dynamics model for dynamic capacity planning of remanufacturing in closed-loop supply chains (یک مدل پویای سیستم برای برنامه ریزی پویای ظرفیت ‌بازتولید زنجیره‌های تامین حلقه بسته )

مقاله با عنوان: A system dynamics model for dynamic capacity planning of remanufacturing in closed-loop supply chainsاز اينجا دانلود كنيد...

ترجمه مقاله Development of an energy-saving module via combination of solar cells and thermoelectric coolers for green building applications(توسعه ماژول صرفه جویی در انرژی از طریق ترکیب سلول های خورشیدی و سیستم های خنک کننده ترموالکتریک برای برنامه های ساختمان سبز)

ترجمه مقاله Development of an energy-saving module via combination of solar cells and thermoelectric coolers for green building applications(توسعه ماژول صرفه جویی در انرژی از طریق ترکیب سلول های خورشیدی و سیستم های خنک کننده ترموالکتریک برای برنامه های ساختمان سبز)

مقاله با عنوان:Development of an energy-saving module via combination of solar cells and thermoelectric coolers for green building applications از...

ترجمه مقالهFuzzy Rule-based Expert System for Diagnosis of Thyroid Disease (سیستم ویژه مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری تیروئید)

ترجمه مقالهFuzzy Rule-based Expert System for Diagnosis of Thyroid Disease (سیستم ویژه مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری تیروئید)

مقاله با عنوان:Fuzzy Rule-based Expert System for Diagnosis of Thyroid Disease از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سیستم ویژه...

ترجمه مقاله Water purification by shock electrodialysis: Deionization, filtration, separation, and disinfection(تصفیه آب با شوک الکترودیالیز: یون زدایی، فیلتراسیون، جداسازی و گندزدایی)

ترجمه مقاله Water purification by shock electrodialysis: Deionization, filtration, separation, and disinfection(تصفیه آب با شوک الکترودیالیز: یون زدایی، فیلتراسیون، جداسازی و گندزدایی)

مقاله با عنوان:Water purification by shock electrodialysis: Deionization, filtration, separation, and disinfection از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تصفیه...

ترجمه مقاله Water purification by shock electrodialysis: Deionization, filtration, separation, and disinfection(تصفیه آب با شوک الکترودیالیز: یون زدایی، فیلتراسیون، جداسازی و گندزدایی)

ترجمه مقاله Water purification by shock electrodialysis: Deionization, filtration, separation, and disinfection(تصفیه آب با شوک الکترودیالیز: یون زدایی، فیلتراسیون، جداسازی و گندزدایی)

مقاله با عنوان:Water purification by shock electrodialysis: Deionization, filtration, separation, and disinfection از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تصفیه...

ترجمه مقاله A production – inventory system with a Markovian service queue and lost sales(سیستم تولید – موجودی با صف خدمات مارکویان و فروش از دست رفته)

ترجمه مقاله A production – inventory system with a Markovian service queue and lost sales(سیستم تولید – موجودی با صف خدمات مارکویان و فروش از دست رفته)

مقاله با عنوان:A production – inventory system with a Markovian service queue and lost sales از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله Time-dependent magnetothermoelastic creep modeling of FGM spheres using method of successive elastic solution (مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره FGM (مواد مدرج تابعی) با استفاده از روش حل تقریب متوالی الاستیک)

ترجمه مقاله Time-dependent magnetothermoelastic creep modeling of FGM spheres using method of successive elastic solution (مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره FGM (مواد مدرج تابعی) با استفاده از روش حل تقریب متوالی الاستیک)

مقاله با عنوان Time-dependent magnetothermoelastic creep modeling of FGM spheres using method of successive elastic solution را از اینجا دانلود کنید...

ترجمه مقاله Design and Performance Analysis of Superconducting Rim-Driven Synchronous Motors for Marine Propulsion (طراحی و تجزیه و تحلیل عملکرد موتورهای همزمان لبه گردان ابر رسانا برای پیشرانش دریایی)

ترجمه مقاله Design and Performance Analysis of Superconducting Rim-Driven Synchronous Motors for Marine Propulsion (طراحی و تجزیه و تحلیل عملکرد موتورهای همزمان لبه گردان ابر رسانا برای پیشرانش دریایی)

مقاله با عنوان Design and Performance Analysis of Superconducting Rim-Driven Synchronous Motors for Marine Propulsion را از اینجا دانلود کنید عنوان...

ترجمه مقاله Interfacial area transport across a 90° vertical-upward elbow in air–water bubbly two-phase flow (انتقال سطح بین وجهی در زانویی 90 درجه قائم رو به بالا در جریان دوفازی پرحباب هوا – آب)

ترجمه مقاله Interfacial area transport across a 90° vertical-upward elbow in air–water bubbly two-phase flow (انتقال سطح بین وجهی در زانویی 90 درجه قائم رو به بالا در جریان دوفازی پرحباب هوا – آب)

مقاله با عنوان Interfacial area transport across a 90° vertical-upward elbow in air–water bubbly two-phase flow را از اینجا دانلود کنید...