بخش ترجمه مقالات مهندسی مکانیک

دانلود مقالات ساخت و تولید؛ دانلود مقالات طراحی کاربردی؛ دانلود مقالات تبدیل انرژی؛ دانلود مقالات سیستم محرکه خودرو؛ دانلود مقالات طراحی سیستم های دینامیکی خودرو؛ دانلود مقالات سازه بدنه خودرو؛ دانلود مقالات مکاترونیک؛ دانلود مقالات مهندسی پزشکی ؛ دانلود مقالات بیومکانیک؛ دانلود مقالات مهندسی تسلیحات؛ دانلود مقالات سلاح؛ دانلود مقالات طراحی و ساخت خودروهای نظامی؛ دانلود مقالات طراحی دینامیک خودرو؛ دانلود مقالات طراحی و ساخت خودروهای نظامی؛ دانلود مقالات سازه و بدنه خودرو؛ دانلود مقالات طراحی و ساخت خودروهای نظامی؛ دانلود مقالات نیروی محرکه خودرو؛ دانلود مقالات ابزارسازي؛ دانلود مقالات ريخته گري؛ دانلود مقالات جوشكاري؛دانلود مقالات فرم دادن فلزات؛

A new measuring method for friction factor by using ring with inner boss (یک روش اندازه گیری جدید برای ضریب اصطکاک با استفاده از حلقه با آزمون فشردگی MARK برجستگی داخلی)

A new measuring method for friction factor by using ring with inner boss (یک روش اندازه گیری جدید برای ضریب اصطکاک با استفاده از حلقه با آزمون فشردگی MARK برجستگی داخلی)

ترجمه مقاله با عنوان : یک روش اندازه گیری جدید برای ضریب اصطکاک با استفاده از حلقه با آزمون فشردگی MARK...

Mechanical and Microstructural Properties of Ultra-fine Grained AZ91 Magnesium Alloy Tubes Processed via Multi Pass Tubular Channel Angular Pressing(TCAP (ویژگی های مکانیکی و میکرو ساختاری لوله های آلیاژ منیزیم AZ91 فوق العاده دانه ریز فراوری شده از طریق فشار زاویه دار لوله ای چند کاناله (TCAP))

Mechanical and Microstructural Properties of Ultra-fine Grained AZ91 Magnesium Alloy Tubes Processed via Multi Pass Tubular Channel Angular Pressing(TCAP (ویژگی های مکانیکی و میکرو ساختاری لوله های آلیاژ منیزیم AZ91 فوق العاده دانه ریز فراوری شده از طریق فشار زاویه دار لوله ای چند کاناله (TCAP))

ترجمه مقاله با عنوان : ویژگی های مکانیکی و میکرو ساختاری لوله های آلیاژ منیزیم AZ91 فوق العاده دانه ریز فراوری...

Materials Science & Engineering A (رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک)

Materials Science & Engineering A (رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک)

ترجمه مقاله با عنوان : رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک دانلود ترجمه مقاله :...

Transient Stability Guarantees for Ad Hoc DC Microgrids (تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC)

Transient Stability Guarantees for Ad Hoc DC Microgrids (تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC)

ترجمه مقاله با عنوان : تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC دانلود ترجمه مقاله :  Transient Stability Guarantees...

Natural Gas Stable Combustion under Ultra-Lean Operating Conditions in Internal Combustion Engines (احتراق پایدار گاز طبیعی تحت شرایط بهره برداری فوق رقیق در موتورهای احتراق داخلی)

Natural Gas Stable Combustion under Ultra-Lean Operating Conditions in Internal Combustion Engines (احتراق پایدار گاز طبیعی تحت شرایط بهره برداری فوق رقیق در موتورهای احتراق داخلی)

ترجمه مقاله با عنوان : احتراق پایدار گاز طبیعی تحت شرایط بهره برداری فوق رقیق در موتورهای احتراق داخلی دانلود ترجمه...

A Comparative Study of AC/DC Converters for High-Power DC Arc Furnace (یک مطالعه قیاسی در مورد کنترل کننده های AC/DC برای کوره قوسی پرقدرت DC)

A Comparative Study of AC/DC Converters for High-Power DC Arc Furnace (یک مطالعه قیاسی در مورد کنترل کننده های AC/DC برای کوره قوسی پرقدرت DC)

ترجمه مقاله با عنوان : یک مطالعه قیاسی در مورد کنترل کننده های AC/DC برای کوره قوسی پرقدرت DC دانلود ترجمه...

Weight optimisation of damage resistant composite panels with a posteriori cost evaluation (بهينه سازي وزني پنل هاي كامپوزيتي مقاوم در برابر آسيب با ارزيابي استقرايي هزينه)

Weight optimisation of damage resistant composite panels with a posteriori cost evaluation (بهينه سازي وزني پنل هاي كامپوزيتي مقاوم در برابر آسيب با ارزيابي استقرايي هزينه)

ترجمه مقاله با عنوان :  بهينه سازي وزني پنل هاي كامپوزيتي مقاوم در برابر آسيب با ارزيابي استقرايي هزينه دانلود...

MHD mixed convection and entropy generation in a 3-D microchannel using Al2O3–water nanofluid (همرفت ترکیبی MHD و تولید آنتروپی در یک میکروکانال سه بُعدی با استفاده از نانوسیال آب-Al2O3)

MHD mixed convection and entropy generation in a 3-D microchannel using Al2O3–water nanofluid (همرفت ترکیبی MHD و تولید آنتروپی در یک میکروکانال سه بُعدی با استفاده از نانوسیال آب-Al2O3)

ترجمه مقاله با عنوان : همرفت ترکیبی MHD و تولید آنتروپی در یک میکروکانال سه بُعدی با استفاده از نانوسیال آب-Al2O3...

Numerical Analysis of Welding Residual Stress Relaxation in High-Strength Multilayer Weldment Under Fatigue Loads (تحلیل عددی رهاسازی تنش پسماند جوشکاری در قطعات چندلایه با استحکام بالا تحت بار های خستگی)

Numerical Analysis of Welding Residual Stress Relaxation in High-Strength Multilayer Weldment Under Fatigue Loads (تحلیل عددی رهاسازی تنش پسماند جوشکاری در قطعات چندلایه با استحکام بالا تحت بار های خستگی)

ترجمه مقاله با عنوان : تحلیل عددی رهاسازی تنش پسماند جوشکاری در قطعات چندلایه با استحکام بالا تحت بار های خستگی...

Estimation of thermal conductivity of ethylene glycol-based nanofluid with hybrid suspensions of SWCNT–Al2O3 nanoparticles by correlation and ANN methods using experimental data (تخمین هدایت حرارتی نانوسیال اتیلن گلیکول با نانوذارت هیبریدی SWCNT- Al2O3 با استفاده از روش های همبستگی و ANN با داده های تجربی)

Estimation of thermal conductivity of ethylene glycol-based nanofluid with hybrid suspensions of SWCNT–Al2O3 nanoparticles by correlation and ANN methods using experimental data (تخمین هدایت حرارتی نانوسیال اتیلن گلیکول با نانوذارت هیبریدی SWCNT- Al2O3 با استفاده از روش های همبستگی و ANN با داده های تجربی)

ترجمه مقاله با عنوان : تخمین هدایت حرارتی نانوسیال اتیلن گلیکول با نانوذارت هیبریدی SWCNT- Al2O3 با استفاده از روش های...