بخش ترجمه مقالات مهندسی پلیمر

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته مهندسی پلیمر(دانلود مقاله گرایش صنایع رنگ ؛ دانلود مقاله مهندسی رنگ – صنایع رنگ ؛ دانلود مقاله گرایش فرایند پلیمریزاسیون ؛ دانلود مقاله گرایش نانو پلیمر ؛ دانلود مقاله مهندسی علوم و فناوری چاپ ؛ دانلود مقاله گرایش صنایع رنگ ؛ دانلود مقاله رنگ و چاپ ؛ دانلود مقاله پلیمریزاسیون ؛ دانلود ترجمه مقالات گرایش صنایع رنگ ؛ دانلود ترجمه مقالات مهندسی رنگ – صنایع رنگ ؛ دانلود ترجمه مقالات گرایش فرایند پلیمریزاسیون ؛ دانلود ترجمه مقالات گرایش نانو پلیمر ؛ دانلود ترجمه مقالات مهندسی علوم و فناوری چاپ ؛ دانلود ترجمه مقالات گرایش صنایع رنگ ؛ دانلود ترجمه مقالات رنگ و چاپ ؛ دانلود ترجمه مقالات پلیمریزاسیون)را دانلود کنید.

A new measuring method for friction factor by using ring with inner boss (یک روش اندازه گیری جدید برای ضریب اصطکاک با استفاده از حلقه با آزمون فشردگی MARK برجستگی داخلی)

A new measuring method for friction factor by using ring with inner boss (یک روش اندازه گیری جدید برای ضریب اصطکاک با استفاده از حلقه با آزمون فشردگی MARK برجستگی داخلی)

ترجمه مقاله با عنوان : یک روش اندازه گیری جدید برای ضریب اصطکاک با استفاده از حلقه با آزمون فشردگی MARK...

Recent progress in asymmetric Biginelli reaction ( پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن)

Recent progress in asymmetric Biginelli reaction ( پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن)

ترجمه مقاله با عنوان : پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن دانلود ترجمه مقاله : Recent progress in asymmetric Biginelli reaction از...

Shear bands in a bulk metallic glass after large plastic deformation (برش باند ها در یک بالک شیشه ای فلزی بعد از یک تغییر فرم عمده ی پلاستیک)

Shear bands in a bulk metallic glass after large plastic deformation (برش باند ها در یک بالک شیشه ای فلزی بعد از یک تغییر فرم عمده ی پلاستیک)

ترجمه مقاله با عنوان : برش باند ها در یک بالک شیشه ای فلزی بعد از یک تغییر فرم عمده ی...

Materials Science & Engineering A (رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک)

Materials Science & Engineering A (رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک)

ترجمه مقاله با عنوان : رشد ترک در آمیزه های تیتانیومی در قبال باند های برشی آدیاباتیک دانلود ترجمه مقاله :...

Influence of the composition of PMMA nanocomposites on gaseous effluents emitted during combustion(تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق)

Influence of the composition of PMMA nanocomposites on gaseous effluents emitted during combustion(تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق)

ترجمه مقاله با عنوان : تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق دانلود ترجمه مقاله : Influence...

Improving the fracture toughness and the cyclic-fatigue resistance of epoxy-polymer blends(بهبود چقرمگی شکست و مقاومت خستگی سیکلی مخلوط های پلیمر اپوکسی)

Improving the fracture toughness and the cyclic-fatigue resistance of epoxy-polymer blends(بهبود چقرمگی شکست و مقاومت خستگی سیکلی مخلوط های پلیمر اپوکسی)

ترجمه مقاله با عنوان : بهبود چقرمگی شکست و مقاومت خستگی سیکلی مخلوط های پلیمر اپوکسی دانلود ترجمه مقاله : Improving the...

Monitoring the effect of chlorine on the ageing of polypropylene pipes by infrared microscopy ( نظارت بر اثر کلر در پیرسازی لوله های پلی پروپیلن با میکروسکوپی مادون قرمز)

Monitoring the effect of chlorine on the ageing of polypropylene pipes by infrared microscopy ( نظارت بر اثر کلر در پیرسازی لوله های پلی پروپیلن با میکروسکوپی مادون قرمز)

ترجمه مقاله با عنوان : نظارت بر اثر کلر در پیرسازی لوله های پلی پروپیلن با میکروسکوپی مادون قرمز دانلود ترجمه...

Hydrophobic ZnO-TiO2 Nanocomposite with Photocatalytic Promoting Self-Cleaning Surface (نانوکامپوزیت آبگریز ZnO-TiO2 با فتوکاتالیست و بهبود خودتمیزشوندگی سطح)

Hydrophobic ZnO-TiO2 Nanocomposite with Photocatalytic Promoting Self-Cleaning Surface (نانوکامپوزیت آبگریز ZnO-TiO2 با فتوکاتالیست و بهبود خودتمیزشوندگی سطح)

ترجمه مقاله با عنوان : نانوکامپوزیت آبگریز ZnO-TiO2 با فتوکاتالیست و بهبود خودتمیزشوندگی سطح دانلود ترجمه مقاله :  Hydrophobic ZnO-TiO2 Nanocomposite with...

Synthesis, crystal structure, microstructure, transport and magnetic properties of SmFeAsO and SmFeAsO(0.93F0.07)(سنتز، ساختار کریستالی، میکروساختار، انتقال و خواص مغناطیسی smfeaso و (SmFeAs(O0.93F0.07)

Synthesis, crystal structure, microstructure, transport and magnetic properties of SmFeAsO and SmFeAsO(0.93F0.07)(سنتز، ساختار کریستالی، میکروساختار، انتقال و خواص مغناطیسی smfeaso و (SmFeAs(O0.93F0.07)

ترجمه مقاله با عنوان : سنتز، ساختار کریستالی، میکروساختار، انتقال و خواص مغناطیسی smfeaso و (SmFeAs(O0.93F0.07 دانلود ترجمه مقاله : Synthesis,...

Synthesis and characterization of Sm(OH)3 and Sm2O3 nanoroll sticks ( بررسی و شناسایی چوب های نانولوله Sm(0H)3 و Sm2O3)

Synthesis and characterization of Sm(OH)3 and Sm2O3 nanoroll sticks ( بررسی و شناسایی چوب های نانولوله Sm(0H)3 و Sm2O3)

ترجمه مقاله با عنوان :  بررسی و شناسایی چوب های نانولوله Sm(0H)3 و Sm2O3 دانلود ترجمه مقاله : Synthesis and characterization...