بخش ترجمه مقالات مهندسی هوافضا

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته مهندسی هوافضا و زیر گرایش های آن (مقاله با ترجمه آیرودینامیک؛ مقاله با ترجمه جلوبرندگی ؛ مقاله با ترجمه دینامیک پرواز ؛ مقاله با ترجمه کنترل سازه های هوایی؛ مقاله با ترجمه مهندسی فضایی) با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

LEAN EFFECTS ON AEROSPACE PROGRAMS (LEAP) PROJECT (پروژه (لیپ) برنامه تاثیرات ناب بر صنعت هوافضا)

LEAN EFFECTS ON AEROSPACE PROGRAMS (LEAP) PROJECT (پروژه (لیپ) برنامه تاثیرات ناب بر صنعت هوافضا)

ترجمه مقاله با عنوان : پروژه (لیپ) برنامه تاثیرات ناب بر صنعت هوافضا دانلود ترجمه مقاله : LEAN EFFECTS ON AEROSPACE PROGRAMS...

Shock Tube Study on Auto-ignition Delay of Kerosene Aerosol and Its Cracked Mixture (بررسی شوک لوله در تاخیر خودکار در اشتعال نفت سفید آیروسل و مخلوط آن)

Shock Tube Study on Auto-ignition Delay of Kerosene Aerosol and Its Cracked Mixture (بررسی شوک لوله در تاخیر خودکار در اشتعال نفت سفید آیروسل و مخلوط آن)

ترجمه مقاله با عنوان : بررسی شوک لوله در تاخیر خودکار در اشتعال نفت سفید آیروسل و مخلوط آن دانلود ترجمه...

Bifurcation Analysis Using Rigorous Branch and Bound Methods (تجزیه و تحلیل دو شاخگی با استفاده از روش های دقیق انشعاب و تحدید)

Bifurcation Analysis Using Rigorous Branch and Bound Methods (تجزیه و تحلیل دو شاخگی با استفاده از روش های دقیق انشعاب و تحدید)

ترجمه مقاله با عنوان : تجزیه و تحلیل دو شاخگی با استفاده از روش های دقیق انشعاب و تحدید دانلود ترجمه...

An intelligent system for automatic layout routing in aerospace design (سیستمی هوشمند برای مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا)

An intelligent system for automatic layout routing in aerospace design (سیستمی هوشمند برای مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا)

ترجمه مقاله با عنوان : سیستمی هوشمند برای مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا دانلود ترجمه مقاله : An intelligent system...

Design and Analysis of Enclosed Rotor Halbach Array Brushless DC Motor for Spacecraft Applications (طراحی و تجزیه و تحلیل موتور DC براشلس با آرایه Halbach روتور محصور برای برنامه های کاربردی فضاپیما)

Design and Analysis of Enclosed Rotor Halbach Array Brushless DC Motor for Spacecraft Applications (طراحی و تجزیه و تحلیل موتور DC براشلس با آرایه Halbach روتور محصور برای برنامه های کاربردی فضاپیما)

ترجمه مقاله با عنوان : طراحی و تجزیه و تحلیل موتور DC براشلس با آرایه Halbach روتور محصور برای برنامه...

Experimental investigation and simulation of machining thin-walled workpieces(تحقیق تجربی و شبیه سازی ماشین کاری قطعات با دیواره نازک)

Experimental investigation and simulation of machining thin-walled workpieces(تحقیق تجربی و شبیه سازی ماشین کاری قطعات با دیواره نازک)

ترجمه مقاله با عنوان : تحقیق تجربی و شبیه سازی ماشین کاری قطعات با دیواره نازک دانلود ترجمه مقاله :...

Carbon/epoxy composite shielding system and effect of stuffing fabric on system performance(سیستم محافظتی کامپوزیت کربن/اپوکسی و تاثیر پارچه پرکننده فضای بین سپرها بر عملکرد سیستم)

Carbon/epoxy composite shielding system and effect of stuffing fabric on system performance(سیستم محافظتی کامپوزیت کربن/اپوکسی و تاثیر پارچه پرکننده فضای بین سپرها بر عملکرد سیستم)

ترجمه مقاله با عنوان : سیستم محافظتی کامپوزیت کربن/اپوکسی و تاثیر پارچه پرکننده فضای بین سپرها بر عملکرد سیستم دانلود ترجمه...

Survey of Blunt Body Dynamic Stability in Supersonic Flow (بررسي پايداري ديناميكي بدنه پهن در جريان مافوق صوت)

Survey of Blunt Body Dynamic Stability in Supersonic Flow (بررسي پايداري ديناميكي بدنه پهن در جريان مافوق صوت)

ترجمه مقاله با عنوان : بررسي پايداري ديناميكي بدنه پهن در جريان مافوق صوت دانلود ترجمه مقاله :  Survey of Blunt...