بخش ترجمه مقالات مهندسی هوافضا

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته مهندسی هوافضا و زیر گرایش های آن (مقاله با ترجمه آیرودینامیک؛ مقاله با ترجمه جلوبرندگی ؛ مقاله با ترجمه دینامیک پرواز ؛ مقاله با ترجمه کنترل سازه های هوایی؛ مقاله با ترجمه مهندسی فضایی) با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

ترجمه مقاله Development of an energy-saving module via combination of solar cells and thermoelectric coolers for green building applications(توسعه ماژول صرفه جویی در انرژی از طریق ترکیب سلول های خورشیدی و سیستم های خنک کننده ترموالکتریک برای برنامه های ساختمان سبز)

ترجمه مقاله Development of an energy-saving module via combination of solar cells and thermoelectric coolers for green building applications(توسعه ماژول صرفه جویی در انرژی از طریق ترکیب سلول های خورشیدی و سیستم های خنک کننده ترموالکتریک برای برنامه های ساختمان سبز)

مقاله با عنوان:Development of an energy-saving module via combination of solar cells and thermoelectric coolers for green building applications از...

ترجمه مقاله A production – inventory system with a Markovian service queue and lost sales(سیستم تولید – موجودی با صف خدمات مارکویان و فروش از دست رفته)

ترجمه مقاله A production – inventory system with a Markovian service queue and lost sales(سیستم تولید – موجودی با صف خدمات مارکویان و فروش از دست رفته)

مقاله با عنوان:A production – inventory system with a Markovian service queue and lost sales از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله  Hybrid PositionForce Control of Two Cooperative Flexible Manipulators Working in ٣D Space (نیروی پیوندی دو بازوی مکانیکی در فضای سه بعدی)

ترجمه مقاله Hybrid PositionForce Control of Two Cooperative Flexible Manipulators Working in ٣D Space (نیروی پیوندی دو بازوی مکانیکی در فضای سه بعدی)

ترجمه مقاله با عنوان :نیروی پیوندی دو بازوی مکانیکی در فضای سه بعدی دانلود ترجمه مقاله : Hybrid PositionForce Control...

ترجمه مقاله LEAN EFFECTS ON AEROSPACE PROGRAMS (LEAP) PROJECT (پروژه (لیپ) برنامه تاثیرات ناب بر صنعت هوافضا)

ترجمه مقاله LEAN EFFECTS ON AEROSPACE PROGRAMS (LEAP) PROJECT (پروژه (لیپ) برنامه تاثیرات ناب بر صنعت هوافضا)

ترجمه مقاله با عنوان : پروژه (لیپ) برنامه تاثیرات ناب بر صنعت هوافضا دانلود ترجمه مقاله : LEAN EFFECTS ON AEROSPACE PROGRAMS...

ترجمه مقاله Shock Tube Study on Auto-ignition Delay of Kerosene Aerosol and Its Cracked Mixture (بررسی شوک لوله در تاخیر خودکار در اشتعال نفت سفید آیروسل و مخلوط آن)

ترجمه مقاله Shock Tube Study on Auto-ignition Delay of Kerosene Aerosol and Its Cracked Mixture (بررسی شوک لوله در تاخیر خودکار در اشتعال نفت سفید آیروسل و مخلوط آن)

ترجمه مقاله با عنوان : بررسی شوک لوله در تاخیر خودکار در اشتعال نفت سفید آیروسل و مخلوط آن دانلود ترجمه...

ترجمه مقاله Bifurcation Analysis Using Rigorous Branch and Bound Methods (تجزیه و تحلیل دو شاخگی با استفاده از روش های دقیق انشعاب و تحدید)

ترجمه مقاله Bifurcation Analysis Using Rigorous Branch and Bound Methods (تجزیه و تحلیل دو شاخگی با استفاده از روش های دقیق انشعاب و تحدید)

ترجمه مقاله با عنوان : تجزیه و تحلیل دو شاخگی با استفاده از روش های دقیق انشعاب و تحدید دانلود ترجمه...

ترجمه مقاله An intelligent system for automatic layout routing in aerospace design (سیستمی هوشمند برای مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا)

ترجمه مقاله An intelligent system for automatic layout routing in aerospace design (سیستمی هوشمند برای مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا)

ترجمه مقاله با عنوان : سیستمی هوشمند برای مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا دانلود ترجمه مقاله : An intelligent system...

ترجمه مقاله Design and Analysis of Enclosed Rotor Halbach Array Brushless DC Motor for Spacecraft Applications (طراحی و تجزیه و تحلیل موتور DC براشلس با آرایه Halbach روتور محصور برای برنامه های کاربردی فضاپیما)

ترجمه مقاله Design and Analysis of Enclosed Rotor Halbach Array Brushless DC Motor for Spacecraft Applications (طراحی و تجزیه و تحلیل موتور DC براشلس با آرایه Halbach روتور محصور برای برنامه های کاربردی فضاپیما)

ترجمه مقاله با عنوان : طراحی و تجزیه و تحلیل موتور DC براشلس با آرایه Halbach روتور محصور برای برنامه...

ترجمه مقاله Experimental investigation and simulation of machining thin-walled workpieces(تحقیق تجربی و شبیه سازی ماشین کاری قطعات با دیواره نازک)

ترجمه مقاله Experimental investigation and simulation of machining thin-walled workpieces(تحقیق تجربی و شبیه سازی ماشین کاری قطعات با دیواره نازک)

ترجمه مقاله با عنوان : تحقیق تجربی و شبیه سازی ماشین کاری قطعات با دیواره نازک دانلود ترجمه مقاله :...

ترجمه مقاله Carbon/epoxy composite shielding system and effect of stuffing fabric on system performance(سیستم محافظتی کامپوزیت کربن/اپوکسی و تاثیر پارچه پرکننده فضای بین سپرها بر عملکرد سیستم)

ترجمه مقاله Carbon/epoxy composite shielding system and effect of stuffing fabric on system performance(سیستم محافظتی کامپوزیت کربن/اپوکسی و تاثیر پارچه پرکننده فضای بین سپرها بر عملکرد سیستم)

ترجمه مقاله با عنوان : سیستم محافظتی کامپوزیت کربن/اپوکسی و تاثیر پارچه پرکننده فضای بین سپرها بر عملکرد سیستم دانلود ترجمه...