بخش ترجمه مقالات هوش مصنوعی

Towards a Cloud Manufacturing systems modeling methodology(متدولوژی مدل‌سازی سیستم‌های ساخت مبتنی ابر)

Towards a Cloud Manufacturing systems modeling methodology(متدولوژی مدل‌سازی سیستم‌های ساخت مبتنی ابر)

ترجمه مقاله با عنوان : متدولوژی مدل‌سازی سیستم‌های ساخت مبتنی ابر دانلود ترجمه مقاله : Towards a Cloud Manufacturing systems modeling...

A Review on Facial Expression Recognition: Feature Extraction and Classification(مروری بر روش‌های تشخیص حالت چهره: استخراج ویژگی و دسته‌بندی)

A Review on Facial Expression Recognition: Feature Extraction and Classification(مروری بر روش‌های تشخیص حالت چهره: استخراج ویژگی و دسته‌بندی)

ترجمه مقاله با عنوان : مروری بر روش‌های تشخیص حالت چهره: استخراج ویژگی و دسته‌بندی دانلود ترجمه مقاله : A Review...

Fuzzy logic based performance optimization with data aggregation in wireless sensor networks (بهینه سازی کارایی مبتنی بر منطق فازی با تراکم داده ها در شبکه های حسگر بی سیم)

Fuzzy logic based performance optimization with data aggregation in wireless sensor networks (بهینه سازی کارایی مبتنی بر منطق فازی با تراکم داده ها در شبکه های حسگر بی سیم)

ترجمه مقاله با عنوان : بهینه سازی کارایی مبتنی بر منطق فازی با تراکم داده ها در شبکه های حسگر بی...

Design and development of logistics workflow systems for demand management with RFID (طراحی و توسعه سیستم های جریان کار لجستیک برای مدیریت تقاضا با شناسایی فرکانس رادیویی)

Design and development of logistics workflow systems for demand management with RFID (طراحی و توسعه سیستم های جریان کار لجستیک برای مدیریت تقاضا با شناسایی فرکانس رادیویی)

ترجمه مقاله با عنوان : طراحی و توسعه سیستم های جریان کار لجستیک برای مدیریت تقاضا با شناسایی فرکانس رادیویی دانلود...

An intelligent system for automatic layout routing in aerospace design (سیستمی هوشمند برای مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا)

An intelligent system for automatic layout routing in aerospace design (سیستمی هوشمند برای مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا)

ترجمه مقاله با عنوان : سیستمی هوشمند برای مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا دانلود ترجمه مقاله : An intelligent system...

A Data Mining Based Approach to a Firm’s Marketing Channel (یک راهکار مبتنی بر داده‌کاوی برای کانال بازاریابی یک شرکت)

A Data Mining Based Approach to a Firm’s Marketing Channel (یک راهکار مبتنی بر داده‌کاوی برای کانال بازاریابی یک شرکت)

ترجمه مقاله با عنوان : یک راهکار مبتنی بر داده‌کاوی برای کانال بازاریابی یک شرکت دانلود ترجمه مقاله : A Data...

Combinatorial auction-based allocation of virtual machine instances in clouds (تخصیص مبتنی بر مزایده ترکیبی برای نمونه‌های ماشین‌های مجازی در ابر)

Combinatorial auction-based allocation of virtual machine instances in clouds (تخصیص مبتنی بر مزایده ترکیبی برای نمونه‌های ماشین‌های مجازی در ابر)

ترجمه مقاله با عنوان : تخصیص مبتنی بر مزایده ترکیبی برای نمونه‌های ماشین‌های مجازی در ابر دانلود ترجمه مقاله : Combinatorial...

Attribute-based data access control in mobile cloud computing: Taxonomy and open issues(کنترل دسترسی داده مبتنی بر ویژگی در طبقه‌بندی محاسبات ابر سیار و مباحث آزاد)

Attribute-based data access control in mobile cloud computing: Taxonomy and open issues(کنترل دسترسی داده مبتنی بر ویژگی در طبقه‌بندی محاسبات ابر سیار و مباحث آزاد)

ترجمه مقاله با عنوان : کنترل دسترسی داده مبتنی بر ویژگی در طبقه‌بندی محاسبات ابر سیار و مباحث آزاد دانلود ترجمه...

Agile Practices in Regulated Railway Software Development (روش های چابک در توسعه نرم‌افزارهای ریلی تنظیم‌شده)

Agile Practices in Regulated Railway Software Development (روش های چابک در توسعه نرم‌افزارهای ریلی تنظیم‌شده)

ترجمه مقاله با عنوان : روش های چابک در توسعه نرم‌افزارهای ریلی تنظیم‌شده دانلود ترجمه مقاله : Agile Practices in Regulated...

An Efficient Reversible Design of BCD Adder(یک طرح برگشت پذیر کارا از جمع کننده BCD)

An Efficient Reversible Design of BCD Adder(یک طرح برگشت پذیر کارا از جمع کننده BCD)

ترجمه مقاله با عنوان : یک طرح برگشت پذیر کارا از جمع کننده BCD دانلود ترجمه مقاله : An Efficient Reversible...