بخش ترجمه مقالات پردازش تصویر ( Image Processing )

ترجمه مقاله Quantitative assessment of the effectiveness of using display techniques with a haptic device for manipulating 3D objects in virtual environments  ( ارزیابی کمی میزان تأثیرگذاری کاربرد تکنیک های صفحه نمایش بااستفاده از دستگاه لمسی جهت کنترل اجسام سه بعدی در فضاهای مجازی)

ترجمه مقاله Quantitative assessment of the effectiveness of using display techniques with a haptic device for manipulating 3D objects in virtual environments ( ارزیابی کمی میزان تأثیرگذاری کاربرد تکنیک های صفحه نمایش بااستفاده از دستگاه لمسی جهت کنترل اجسام سه بعدی در فضاهای مجازی)

مقاله با عنوان:Quantitative assessment of the effectiveness of using display techniques with a haptic device for manipulating 3D objects in...