بخش ترجمه مقالات پرستاری

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته پرستاری(مقالات اپیدمیولوژی؛ مقالات آموزش بهداشت؛ مقالات آمار زیستی؛ مقالات رشته پرستاری؛ مقالات پرستاری سالمندی؛ مقالات پرستاری بالغین؛ مقالات پرستاری کودکان؛ مقالات پرستاری اورژانس؛ مقالات پرستاری نظامی؛ مقالات پرستاری مراقبت‌های ویژه؛ مقالات پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان؛ مقالات روانپرستاری؛ مقالات رفاه اجتماعی ؛ مقالات علوم تشریحی؛مقالات علوم تغذیه؛ مقالات علوم بهداشتی در تغذیه؛ مقالات فیزیولوژی؛ مقالات کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی؛ مقالات مدارک پزشکی؛ مقالات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ مقالات مدیریت توانبخشی؛ مقالات اقتصاد بهداشت (مقالات توسعه بهداشت و درمان ؛ مقالات سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بهداشت و درمان) – مقالات نانوتکنولوژی پزشکی -مقالات آموزش پزشکی ؛ مقالات پرستاری مراقبت‌های ویژه؛ مقالات زیست فناوری پزشکی؛ مقالات ارگونومی ؛ مقالات انفورماتیک پزشکی ؛ مقالات پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان؛ مقالات رشته آموزش پزشکی و پزشکی را دانلود کنید. ترجمه های مقالات رشته پرستاری با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.

تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

ترجمه مقالهThe Keystone: Consistency in Restoring the Aesthetic Dorsum in Rhinoplasty (اساس: سازگاری با حفظزیبایی شناسی در جراحی پلاستیک بینی)

ترجمه مقالهThe Keystone: Consistency in Restoring the Aesthetic Dorsum in Rhinoplasty (اساس: سازگاری با حفظزیبایی شناسی در جراحی پلاستیک بینی)

مقاله با عنوان:The Keystone: Consistency in Restoring the Aesthetic Dorsum in Rhinoplasty از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:...

ترجمه مقالهcardiovascular ischemic diseases (بیماری های ایسکمیک قلبی و عروقی)

ترجمه مقالهcardiovascular ischemic diseases (بیماری های ایسکمیک قلبی و عروقی)

مقاله با عنوان:cardiovascular ischemic diseases از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بیماری های ایسکمیک قلبی و عروقی پشتیبانی :...

ترجمه مقالهManaging public health data: mobile applications and mass vaccination campaigns (مدیریت اطلاعات بهداشت همگانی: برنامه‌های موبایل و کمپین‌های واکسیناسیون جمعی)

ترجمه مقالهManaging public health data: mobile applications and mass vaccination campaigns (مدیریت اطلاعات بهداشت همگانی: برنامه‌های موبایل و کمپین‌های واکسیناسیون جمعی)

مقاله با عنوان:Managing public health data: mobile applications and mass vaccination campaigns از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:مدیریت...

ترجمه مقاله Whole blood impedance aggregometry for the assessment of platelet function in patients with congestive heart failure (EPCOT Trial) (اگرگومتری امپدانس خون کامل برای ارزیابی عملکرد پلاکتهای خون در بیماران مبتلا به CHF (آزمایش EPCOT))

ترجمه مقاله Whole blood impedance aggregometry for the assessment of platelet function in patients with congestive heart failure (EPCOT Trial) (اگرگومتری امپدانس خون کامل برای ارزیابی عملکرد پلاکتهای خون در بیماران مبتلا به CHF (آزمایش EPCOT))

مقاله با عنوان:Whole blood impedance aggregometry for the assessment of platelet function in patients with congestive heart failure (EPCOT Trial)...

ترجمه مقاله Stress Factors and Coping Strategies of Parents with Children Treated by Hemodialysis: A Qualitative Study (عوامل استرس و راهکارهای سازگاری والدین فرزندانی که با همودیالیز درمان می شوند: مطالعه ای کیفی)

ترجمه مقاله Stress Factors and Coping Strategies of Parents with Children Treated by Hemodialysis: A Qualitative Study (عوامل استرس و راهکارهای سازگاری والدین فرزندانی که با همودیالیز درمان می شوند: مطالعه ای کیفی)

مقاله با عنوان:Stress Factors and Coping Strategies of Parents with Children Treated by Hemodialysis: A Qualitative Study از اينجا دانلود...

ترجمه مقاله Effects of puberty health education on 10-14 year-old girls knowledge, attitude, and behavior (تاثیر آموزش بهداشت دوره بلوغ بر آگاهی، گرایش و رفتار دختران 10 تا 14 ساله )

ترجمه مقاله Effects of puberty health education on 10-14 year-old girls knowledge, attitude, and behavior (تاثیر آموزش بهداشت دوره بلوغ بر آگاهی، گرایش و رفتار دختران 10 تا 14 ساله )

مقاله با عنوان:Effects of puberty health education on 10-14 year-old girls knowledge, attitude, and behavior از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله The Impact of Different Nursing Skill Mix Models on Patient Outcomes in a Respiratory Care Center ( تاثیر مدل های مخلوط مهارت پرستاری مختلف بر نتایج بیمار در یک مرکز مراقبت تنفسی )

ترجمه مقاله The Impact of Different Nursing Skill Mix Models on Patient Outcomes in a Respiratory Care Center ( تاثیر مدل های مخلوط مهارت پرستاری مختلف بر نتایج بیمار در یک مرکز مراقبت تنفسی )

مقاله با عنوان:The Impact of Different Nursing Skill Mix Models on Patient Outcomes in a Respiratory Care Center از اينجا...

ترجمه مقاله The application of theory to triage decision-making ( استفاده از تئوری برای تریاژ تصمیم گیری )

ترجمه مقاله The application of theory to triage decision-making ( استفاده از تئوری برای تریاژ تصمیم گیری )

مقاله با عنوان:The application of theory to triage decision-making از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:استفاده از تئوری برای...

ترجمه مقاله Impact of professional nursing practice environment and psychological empowerment on nurses’ work engagement: test of structural equation modelling (تاثیر محیط بالینی پرستاری حرفه‌ای و توانمندسازی روان شناختی بر تعامل کاری پرستاران: تست مدلسازی معادلات ساختاری)

ترجمه مقاله Impact of professional nursing practice environment and psychological empowerment on nurses’ work engagement: test of structural equation modelling (تاثیر محیط بالینی پرستاری حرفه‌ای و توانمندسازی روان شناختی بر تعامل کاری پرستاران: تست مدلسازی معادلات ساختاری)

مقاله با عنوان:Impact of professional nursing practice environment and psychological empowerment on nurses’ work engagement: test of structural equation modelling...

ترجمه مقاله Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study (آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی)

ترجمه مقاله Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study (آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی)

مقاله با عنوان:Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...