بخش ترجمه مقالات پزشکی قانونی

ترجمه مقاله  Medical aspects of insanity in Polish Criminal Law  (جنبه های پزشکی جنون درحقوق جزائی لهستان)

ترجمه مقاله Medical aspects of insanity in Polish Criminal Law (جنبه های پزشکی جنون درحقوق جزائی لهستان)

مقاله با عنوان:Medical aspects of insanity in Polish Criminal Law از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:جنبه های پزشکی...

ترجمه مقاله  Dental Radiographic Processing – A Forensic Approach For Human Identification  (پردازش پرتونگاری دندانپزشکی – روش قانونی برای شناسایی انسان )

ترجمه مقاله Dental Radiographic Processing – A Forensic Approach For Human Identification (پردازش پرتونگاری دندانپزشکی – روش قانونی برای شناسایی انسان )

مقاله با عنوان:Dental Radiographic Processing – A Forensic Approach For Human Identification از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:پردازش...

ترجمه مقاله Commentary: DSM-5 and Forensic Psychiatry  ( تفسیر : DSM-5 و روان پزشکی قانونی )

ترجمه مقاله Commentary: DSM-5 and Forensic Psychiatry ( تفسیر : DSM-5 و روان پزشکی قانونی )

مقاله با عنوان:Commentary: DSM-5 and Forensic Psychiatry از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: تفسیر : DSM-5 و روان...

ترجمه مقاله ‘‘Lupara Bianca’’ a way to hide cadavers after Mafia homicides: A cemetery of Italian Mafia: A case study  ( “Lupara Bianca” ، روشي براي پنهان کردن اجساد بعد از قتلهاي مافيا: قبرستاني از مافياي ايتاليايي يک بررسي موردي)

ترجمه مقاله ‘‘Lupara Bianca’’ a way to hide cadavers after Mafia homicides: A cemetery of Italian Mafia: A case study ( “Lupara Bianca” ، روشي براي پنهان کردن اجساد بعد از قتلهاي مافيا: قبرستاني از مافياي ايتاليايي يک بررسي موردي)

مقاله با عنوان:‘‘Lupara Bianca’’ a way to hide cadavers after Mafia homicides: A cemetery of Italian Mafia: A case study...