بخش ترجمه مقالات روانشناسی

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با روانشناسی(مقالات روانشناسی بالینی؛ مقالات روانشناسی عمومی؛ مقالات روانشناسی کودک و نوجوان؛ مقالات روانشناسی عمومی؛ مقالات روانسنجی؛ مقالات روانشناسی اسلامی؛ مقالات روانشناسی صنعتی سازمانی؛ مقالات روانشناسی کودکان استثنایی؛ مقالات روانشناسی تربیتی) را دانلود کنید. ترجمه های مقالات روانشناسی با کیفیت مطلوب عرضه شده اند.
تمام محتوای سایت پشتیبانی رایگان دارد. در هر ساعت از شبانه روز پاسخگویی داریم. می توانید در صورت بروز اشکال با شماره تلفن 09367938018 آقای مقیمی تماس حاصل فرمایید. همچنین با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید

ترجمه مقالهThe HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment ( ویژگی های شخصیتی HEXACO، هوش فرهنگی،و سازگاری دانشجویان بین المللی)

ترجمه مقالهThe HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment ( ویژگی های شخصیتی HEXACO، هوش فرهنگی،و سازگاری دانشجویان بین المللی)

مقاله با عنوان:The HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:...

ترجمه مقالهHow emotional intelligence relates to job satisfaction and burnout in public service jobs (چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی )

ترجمه مقالهHow emotional intelligence relates to job satisfaction and burnout in public service jobs (چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی )

مقاله با عنوان:How emotional intelligence relates to job satisfaction and burnout in public service jobs از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقالهAre smarter people happier? Meta-analyses of the relationships between general mental ability and job and life satisfaction ( آیا افراد هوشمندتر شادترند؟ فرا تحلیلی از روابط بین توانایی ذهنی عمومی و رضایت شغلی و رضایت از زندگی)

ترجمه مقالهAre smarter people happier? Meta-analyses of the relationships between general mental ability and job and life satisfaction ( آیا افراد هوشمندتر شادترند؟ فرا تحلیلی از روابط بین توانایی ذهنی عمومی و رضایت شغلی و رضایت از زندگی)

مقاله با عنوان:Are smarter people happier? Meta-analyses of the relationships between general mental ability and job and life satisfaction از...

ترجمه مقاله Skewing of the genetic architecture at the ZMYM3 human-specifc 5 UTR short tandem repeat in schizophrenia (انحراف معماری ژنتیکی در تکرار متوالی کوتاه ترجمه نشده در ژن ZMYM3 ویژه انسان 5 UTR در اسکیزوفرنی)

ترجمه مقاله Skewing of the genetic architecture at the ZMYM3 human-specifc 5 UTR short tandem repeat in schizophrenia (انحراف معماری ژنتیکی در تکرار متوالی کوتاه ترجمه نشده در ژن ZMYM3 ویژه انسان 5 UTR در اسکیزوفرنی)

مقاله با عنوان:Skewing of the genetic architecture at the ZMYM3 human-specifc 5 UTR short tandem repeat in schizophrenia از اينجا...

ترجمه مقاله Stress Factors and Coping Strategies of Parents with Children Treated by Hemodialysis: A Qualitative Study (عوامل استرس و راهکارهای سازگاری والدین فرزندانی که با همودیالیز درمان می شوند: مطالعه ای کیفی)

ترجمه مقاله Stress Factors and Coping Strategies of Parents with Children Treated by Hemodialysis: A Qualitative Study (عوامل استرس و راهکارهای سازگاری والدین فرزندانی که با همودیالیز درمان می شوند: مطالعه ای کیفی)

مقاله با عنوان:Stress Factors and Coping Strategies of Parents with Children Treated by Hemodialysis: A Qualitative Study از اينجا دانلود...

ترجمه مقاله Effects of puberty health education on 10-14 year-old girls knowledge, attitude, and behavior (تاثیر آموزش بهداشت دوره بلوغ بر آگاهی، گرایش و رفتار دختران 10 تا 14 ساله )

ترجمه مقاله Effects of puberty health education on 10-14 year-old girls knowledge, attitude, and behavior (تاثیر آموزش بهداشت دوره بلوغ بر آگاهی، گرایش و رفتار دختران 10 تا 14 ساله )

مقاله با عنوان:Effects of puberty health education on 10-14 year-old girls knowledge, attitude, and behavior از اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقاله The Healthy Lifestyle Scale for University Students: development and psychometric testing ( معیار سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه : توسعه و آزمون روانسنجی )

ترجمه مقاله The Healthy Lifestyle Scale for University Students: development and psychometric testing ( معیار سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه : توسعه و آزمون روانسنجی )

مقاله با عنوان:The Healthy Lifestyle Scale for University Students: development and psychometric testing از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقالهEthnic and Gender Differences in the Association Between Discrimination and Depressive Symptoms Among Five Immigrant Groups ( تفاوت های قومی و جنسیتی در رابطۀ بین تبعیض و علایم افسردگی در بین پنج گروه مهاجر)

ترجمه مقالهEthnic and Gender Differences in the Association Between Discrimination and Depressive Symptoms Among Five Immigrant Groups ( تفاوت های قومی و جنسیتی در رابطۀ بین تبعیض و علایم افسردگی در بین پنج گروه مهاجر)

مقاله با عنوان:Ethnic and Gender Differences in the Association Between Discrimination and Depressive Symptoms Among Five Immigrant Groups از اينجا...

ترجمه مقاله Prevalence of depressive symptoms in the older population (شیوع علائم افسردگی در جمعیت مسن تر )

ترجمه مقاله Prevalence of depressive symptoms in the older population (شیوع علائم افسردگی در جمعیت مسن تر )

مقاله با عنوان:Prevalence of depressive symptoms in the older population از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:شیوع علائم افسردگی...

ترجمه مقاله Structure of the Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition in a Group of Children with ADHD (ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان – نسخه چهارم در یک گروه از کودکان مبتلا به ADHD)

ترجمه مقاله Structure of the Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition in a Group of Children with ADHD (ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان – نسخه چهارم در یک گروه از کودکان مبتلا به ADHD)

مقاله با عنوان: Structure of the Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition in a Group of Children with ADHD...