بخش ترجمه مقالات مدیریت

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته های مدیریت (مقاله با ترجمه مدیریت بازرگانی؛ مقاله با ترجمه مدیریت منابع انسانی؛ مقاله با ترجمه مدیریت دولتی؛ مقاله با ترجمه مدیریت صنعتی؛ مقاله با ترجمه مدیریت تکنولوژی؛ مقاله با ترجمه مدیریت فناوری اطلاعات؛ مقاله با ترجمه مدیریت کارآفرینی؛ مقاله با ترجمه مدیریت مالی؛ مقاله با ترجمه اقتصاد خرد و کلان؛ مقاله با ترجمه تئوری مدیریت) را مورد استفاده قرار دهید.

Assessing flow experience in social networking site based brand communities (بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی)

Assessing flow experience in social networking site based brand communities (بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی)

ترجمه مقاله با عنوان : بررسی تجربه جریان در جوامع برندی بر پایه سایت شبکه های مجازی دانلود ترجمه مقاله :...

Destination branding:Theroleofconsumeraffinity (برندسازی هدف: نقش وابستگی مصرف کننده)

Destination branding:Theroleofconsumeraffinity (برندسازی هدف: نقش وابستگی مصرف کننده)

ترجمه مقاله با عنوان : برندسازی هدف: نقش وابستگی مصرف کننده دانلود ترجمه مقاله :  Destination branding:Theroleofconsumeraffinity از اینجا دانلود کنید پشتیبانی...

Risk management in construction projects (مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی)

Risk management in construction projects (مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی)

ترجمه مقاله با عنوان : مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی دانلود ترجمه مقاله : Risk management in construction projects  از اینجا...

Human Resource Management and Organizational Behavior(مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی)

Human Resource Management and Organizational Behavior(مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی)

ترجمه مقاله با عنوان : مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی دانلود ترجمه مقاله :  Human Resource Management and Organizational Behavior از...

Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior (درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی)

Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior (درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی)

ترجمه مقاله با عنوان :  درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی دانلود ترجمه مقاله...

Shared identity in organizational stress and change( هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی)

Shared identity in organizational stress and change( هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی)

ترجمه مقاله با عنوان :  هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی دانلود ترجمه مقاله :  Shared identity in organizational stress...

Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study( مدیریت تحول 2018 :  سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟ یک مطالعه تجربی)

Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study( مدیریت تحول 2018 : سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟ یک مطالعه تجربی)

ترجمه مقاله با عنوان : سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟ یک مطالعه تجربی دانلود...

Social marketing strategies for renewable energy transitions(استراتژی های بازاریابی اجتماعی برای انتقال انرژی های تجدیدپذیر)

Social marketing strategies for renewable energy transitions(استراتژی های بازاریابی اجتماعی برای انتقال انرژی های تجدیدپذیر)

ترجمه مقاله با عنوان : استراتژی های بازاریابی اجتماعی برای انتقال انرژی های تجدیدپذیر دانلود ترجمه مقاله :  Social marketing strategies...

Price strategies by German and British tour operators in Mallorca (استراتژی بازاریابی اجتماعی بالادستی: یک رویکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه)

Price strategies by German and British tour operators in Mallorca (استراتژی بازاریابی اجتماعی بالادستی: یک رویکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه)

ترجمه مقاله با عنوان :   استراتژی قیمت گذاری؛ اپراتورهای تور؛ بازار گردشگری؛ آنالیز قیمت دوگانه؛ رگرسیون کیفی دانلود ترجمه...

From social capital to entrepreneurial orientation: The mediating role of dynamic capabilities (از سرمایه های اجتماعی تا جهت گیری های کارآفرینی: نقش واسط قابلیت های دینامیک)

From social capital to entrepreneurial orientation: The mediating role of dynamic capabilities (از سرمایه های اجتماعی تا جهت گیری های کارآفرینی: نقش واسط قابلیت های دینامیک)

ترجمه مقاله با عنوان :  از سرمایه های اجتماعی تا جهت گیری های کارآفرینی: نقش واسط قابلیت های دینامیک دانلود...