بخش ترجمه مقالات مدیریت

در این قسمت قادرید تمامی ترجمه های مقالات مرتبط با رشته های مدیریت (مقاله با ترجمه مدیریت بازرگانی؛ مقاله با ترجمه مدیریت منابع انسانی؛ مقاله با ترجمه مدیریت دولتی؛ مقاله با ترجمه مدیریت صنعتی؛ مقاله با ترجمه مدیریت تکنولوژی؛ مقاله با ترجمه مدیریت فناوری اطلاعات؛ مقاله با ترجمه مدیریت کارآفرینی؛ مقاله با ترجمه مدیریت مالی؛ مقاله با ترجمه اقتصاد خرد و کلان؛ مقاله با ترجمه تئوری مدیریت) را مورد استفاده قرار دهید.

دانلود مقالهThe power of language in legitimating public-sector reforms: When politicians “talk” accounting (قدرت زبان در مشروعیت اصلاحات بخش عمومی: زمانی که سیاست مداران در مورد حسابداری صحبت می کنند)

دانلود مقالهThe power of language in legitimating public-sector reforms: When politicians “talk” accounting (قدرت زبان در مشروعیت اصلاحات بخش عمومی: زمانی که سیاست مداران در مورد حسابداری صحبت می کنند)

مقاله با عنوان: The power of language in legitimating public-sector reforms: When politicians “talk” accountingاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

دانلود مقاله Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumerbased brand equity (CBBE) model for destination brands(تست اعتبار برند متقابل و بازار متقابل یک مدل سهامی برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)، برای برندهای مقصد)

دانلود مقاله Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumerbased brand equity (CBBE) model for destination brands(تست اعتبار برند متقابل و بازار متقابل یک مدل سهامی برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)، برای برندهای مقصد)

مقاله با عنوان:Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumerbased brand equity (CBBE) model for destination brands از اينجا...

دانلود مقالهA study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry (مطالعه ای روی تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی)

دانلود مقالهA study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry (مطالعه ای روی تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی)

مقاله با عنوان:A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the...

ترجمه مقالهOrganizational motivation, employee job satisfaction and organizational performance An empirical study of container shipping companies in Taiwan (انگیزش سازمانی، رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی : یک مطالعه تجربی در شرکت های حمل و نقل کانتینری در تایوان)

ترجمه مقالهOrganizational motivation, employee job satisfaction and organizational performance An empirical study of container shipping companies in Taiwan (انگیزش سازمانی، رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی : یک مطالعه تجربی در شرکت های حمل و نقل کانتینری در تایوان)

مقاله با عنوان:Organizational motivation, employee job satisfaction and organizational performance An empirical study of container shipping companies in Taiwan از...

ترجمه مقالهProductivity Measurement of Manufacturing System (اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی)

ترجمه مقالهProductivity Measurement of Manufacturing System (اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی)

مقاله با عنوان:Productivity Measurement of Manufacturing System از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:اندازه گیری بهره وری در سیستم...

ترجمه مقالهStrategy implementation and organizational change: How formal reorganization affects professional networks (پیاده سازی استراتژی و تحول سازمانی: چگونه بازسازماندهی رسمی بر شبکه های حرفه ای تاثیر می گذارد.)

ترجمه مقالهStrategy implementation and organizational change: How formal reorganization affects professional networks (پیاده سازی استراتژی و تحول سازمانی: چگونه بازسازماندهی رسمی بر شبکه های حرفه ای تاثیر می گذارد.)

مقاله با عنوان:Strategy implementation and organizational change: How formal reorganization affects professional networks از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقالهDevelopment of a Framework for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation ( توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار)

ترجمه مقالهDevelopment of a Framework for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation ( توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار)

مقاله با عنوان:Development of a Framework for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقالهExplaining the impact of reconfigurable manufacturing systems on environmental performance: The role of top management and organizational culture (تشریح تأثیر سیستم های تولید با قابلیت پیکربندی مجدد بر عملکرد محیطی:  نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی)

ترجمه مقالهExplaining the impact of reconfigurable manufacturing systems on environmental performance: The role of top management and organizational culture (تشریح تأثیر سیستم های تولید با قابلیت پیکربندی مجدد بر عملکرد محیطی: نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی)

مقاله با عنوان:Explaining the impact of reconfigurable manufacturing systems on environmental performance: The role of top management and organizational culture...

ترجمه مقاله Relationship between management information systems and corporate performance ( رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت)

ترجمه مقاله Relationship between management information systems and corporate performance ( رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت)

مقاله با عنوان: Relationship between management information systems and corporate performance از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: رابطه...

ترجمه مقالهCharisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change, and team performance (کاریزما و تغییر سازمانی : مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی)

ترجمه مقالهCharisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change, and team performance (کاریزما و تغییر سازمانی : مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی)

مقاله با عنوان:Charisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change, and team performance از اينجا...