بخش ترجمه مقالات مهندسی برق

ترجمه مقالهoptimization on TEEN routing protocol in cognitive wireless sensor networ  ( بهینه سازی پروتکل مسیریابی TEEN در شبکه حسگر بی سیم قابل تشخیص)

ترجمه مقالهoptimization on TEEN routing protocol in cognitive wireless sensor networ ( بهینه سازی پروتکل مسیریابی TEEN در شبکه حسگر بی سیم قابل تشخیص)

مقاله با عنوان:optimization on TEEN routing protocol in cognitive wireless sensor network از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: ...

ترجمه مقاله A VLSI Architecture for Enhancing the Fault Tolerance of NoC using Quad-spare Mesh Topology and Dynamic Reconfiguration ( یک معماری VLSI برای افزایش تحمل پذیری در برابر خطای NoC با استفاده از توپولوژی شبکه چهار یدک و پیکربندی مجدد پویا)

ترجمه مقاله A VLSI Architecture for Enhancing the Fault Tolerance of NoC using Quad-spare Mesh Topology and Dynamic Reconfiguration ( یک معماری VLSI برای افزایش تحمل پذیری در برابر خطای NoC با استفاده از توپولوژی شبکه چهار یدک و پیکربندی مجدد پویا)

مقاله با عنوان: A VLSI Architecture for Enhancing the Fault Tolerance of NoC using Quad-spare Mesh Topology and Dynamic Reconfiguration...

ترجمه مقاله  Enhancing trajectory tracking accuracy for industrial robot with robust adaptive control( افزایش دقت ردیابی مسیر برای ربات صنعتی با کنترل تطبیقی قوی)

ترجمه مقاله Enhancing trajectory tracking accuracy for industrial robot with robust adaptive control( افزایش دقت ردیابی مسیر برای ربات صنعتی با کنترل تطبیقی قوی)

مقاله با عنوان: Enhancing trajectory tracking accuracy for industrial robot with robust adaptive controlاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله Transient Stability Guarantees for Ad Hoc DC Microgrids ( تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC)

ترجمه مقاله Transient Stability Guarantees for Ad Hoc DC Microgrids ( تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC)

مقاله با عنوان: Transient Stability Guarantees for Ad Hoc DC Microgridsاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: تضمین پایداری...

ترجمه مقالهDifferential evolution applied for anticipatory load shedding with voltage stability considerations (تکامل تفاضلی به کار رفته برای شارش بار مورد انتظار با ملاحظات پایداری ولتاژ)

ترجمه مقالهDifferential evolution applied for anticipatory load shedding with voltage stability considerations (تکامل تفاضلی به کار رفته برای شارش بار مورد انتظار با ملاحظات پایداری ولتاژ)

مقاله با عنوان:Differential evolution applied for anticipatory load shedding with voltage stability considerations از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقالهOptimum load shedding based on sensitivity to enhance static voltage stability using DE (شارش بهینه بار بر اساس حساسیت برای تقویت پایداری ولتاژ ساکن)

ترجمه مقالهOptimum load shedding based on sensitivity to enhance static voltage stability using DE (شارش بهینه بار بر اساس حساسیت برای تقویت پایداری ولتاژ ساکن)

مقاله با عنوان: Optimum load shedding based on sensitivity to enhance static voltage stability using DEاز اينجا دانلود كنيد عنوان...

ترجمه مقالهReal-time stereo vision system using adaptive weight cost aggregation approach (سیستم استریو ویژن لحظه ای با استفاده از روش انطباقی تجمیع وزنی هزینه)

ترجمه مقالهReal-time stereo vision system using adaptive weight cost aggregation approach (سیستم استریو ویژن لحظه ای با استفاده از روش انطباقی تجمیع وزنی هزینه)

مقاله با عنوان:Real-time stereo vision system using adaptive weight cost aggregation approach از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:سیستم...

ترجمه مقاله TRADEMARKS RECOGNITION BASED ON LOCAL REGIONS SIMILARITIES(شناسایی علامت های تجاری بر اساس مناطق مشابه محلی)

ترجمه مقاله TRADEMARKS RECOGNITION BASED ON LOCAL REGIONS SIMILARITIES(شناسایی علامت های تجاری بر اساس مناطق مشابه محلی)

مقاله با عنوان:TRADEMARKS RECOGNITION BASED ON LOCAL REGIONS SIMILARITIES از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:شناسایی علامت های تجاری...

ترجمه مقالهLossless Data Embedding Using Generalized Statistical Quantity Histogram (جايگذاری اطلاعات بدون اتلاف با استفاده از هيستوگرام مقادير آماری تعميم يافته)

ترجمه مقالهLossless Data Embedding Using Generalized Statistical Quantity Histogram (جايگذاری اطلاعات بدون اتلاف با استفاده از هيستوگرام مقادير آماری تعميم يافته)

مقاله با عنوان:Lossless Data Embedding Using Generalized Statistical Quantity Histogram از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:جايگذاری اطلاعات بدون...

ترجمه مقالهREGULATION, PUBLIC POLICY, AND INVESTMENT IN COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE(تنظیم، سیاست عمومی و سرمایه گذاری در ارتباطات زیرساخت)

ترجمه مقالهREGULATION, PUBLIC POLICY, AND INVESTMENT IN COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE(تنظیم، سیاست عمومی و سرمایه گذاری در ارتباطات زیرساخت)

مقاله با عنوان: REGULATION, PUBLIC POLICY, AND INVESTMENT IN COMMUNICATIONS INFRASTRUCTUREاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تنظیم، سیاست عمومی...