بخش نشريه ActaBio

ترجمه مقاله  Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex  (مدل سازی و آنالیز تنش در قوزک پای نرمال و مجموعه پروتزی قوزک پا )

ترجمه مقاله Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex (مدل سازی و آنالیز تنش در قوزک پای نرمال و مجموعه پروتزی قوزک پا )

مقاله با عنوان:Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complexاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...