بخش نشريه AJKD

ترجمه مقاله   Funding Renal Replacement Therapy in Southeast Asia: Building Public-Private Partnerships in Singapore, Malaysia, Thailand, and Indonesia  (سرمایه گذاری درمان جایگزین کلیه در آسیای جنوب شرقی: افزایش مشارکت های اختصاصی جمعی در سنگاپور ، مالزی، تایلند و اندونزی )

ترجمه مقاله Funding Renal Replacement Therapy in Southeast Asia: Building Public-Private Partnerships in Singapore, Malaysia, Thailand, and Indonesia (سرمایه گذاری درمان جایگزین کلیه در آسیای جنوب شرقی: افزایش مشارکت های اختصاصی جمعی در سنگاپور ، مالزی، تایلند و اندونزی )

مقاله با عنوان:Funding Renal Replacement Therapy in Southeast Asia: Building Public-Private Partnerships in Singapore, Malaysia, Thailand, and Indonesia از اينجا...