بخش نشريه hindawi

ترجمه مقاله Hypertensive Patients and Their Management in Dentistry   (مبتلایان به فشار خون بالا و مدیریت آنها در دندانپزشکی)

ترجمه مقاله Hypertensive Patients and Their Management in Dentistry (مبتلایان به فشار خون بالا و مدیریت آنها در دندانپزشکی)

مقاله با عنوان:Hypertensive Patients and Their Management in Dentistry از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:مبتلایان به فشار خون...