بخش نشريه IJAR

ترجمه مقاله  A RULE BASED EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF FEVER  (سیستم هوشمند مبتنی بر قانون برای تشخیص تب )

ترجمه مقاله A RULE BASED EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF FEVER (سیستم هوشمند مبتنی بر قانون برای تشخیص تب )

مقاله با عنوان:A RULE BASED EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF FEVER از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: سیستم...