بخش نشريه ijrter

ترجمه مقاله  Dental Radiographic Processing – A Forensic Approach For Human Identification  (پردازش پرتونگاری دندانپزشکی – روش قانونی برای شناسایی انسان )

ترجمه مقاله Dental Radiographic Processing – A Forensic Approach For Human Identification (پردازش پرتونگاری دندانپزشکی – روش قانونی برای شناسایی انسان )

مقاله با عنوان:Dental Radiographic Processing – A Forensic Approach For Human Identification از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:پردازش...