بخش نشريه IJTEEE

ترجمه مقاله  Business Process Re-Engineering At Cardiology Department  (بازمهندسی فرایند کسب و کار در دپارتمان قلب شناسی )

ترجمه مقاله Business Process Re-Engineering At Cardiology Department (بازمهندسی فرایند کسب و کار در دپارتمان قلب شناسی )

مقاله با عنوان:Business Process Re-Engineering At Cardiology Department از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:بازمهندسی فرایند کسب و کار...