بخش نشريه International Journal of Biological Sciences

ترجمه مقالهExosomes in Mesenchymal Stem Cells, a New Therapeutic Strategy for Cardiovascular Diseases? ( اگزوسوم (کیسه های کوچک ) در سلول های بنیادی مزانشیمی ، آیا استراتژی درمانی جدید در بیماری های قلبی و عروقی است ؟ )

ترجمه مقالهExosomes in Mesenchymal Stem Cells, a New Therapeutic Strategy for Cardiovascular Diseases? ( اگزوسوم (کیسه های کوچک ) در سلول های بنیادی مزانشیمی ، آیا استراتژی درمانی جدید در بیماری های قلبی و عروقی است ؟ )

مقاله با عنوان:Exosomes in Mesenchymal Stem Cells, a New Therapeutic Strategy for Cardiovascular Diseases? از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...