بخش نشریه آی تریپل ای – IEEE

دانلود مقالات معتبر نشریه آی تریپل ای – IEEE

ترجمه مقالهCluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor Network (انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم)

ترجمه مقالهCluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor Network (انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم)

مقاله با عنوان:Cluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor Network از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:انتخاب گره...

ترجمه مقالهPower Efficient Processor Architecture and The Cell Processor (معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی)

ترجمه مقالهPower Efficient Processor Architecture and The Cell Processor (معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی)

مقاله با عنوان:Power Efficient Processor Architecture and The Cell Processor از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: معماری پردازنده...

ترجمه مقاله Parallel Image Segmentation Using Reduction-Sweeps On Multicore Processors and GPUs ( تقسیم بندی موازی تصویر با استفاده از Reduction-Sweeps بر روی پردازنده های چند هسته ای و GPU ها)

ترجمه مقاله Parallel Image Segmentation Using Reduction-Sweeps On Multicore Processors and GPUs ( تقسیم بندی موازی تصویر با استفاده از Reduction-Sweeps بر روی پردازنده های چند هسته ای و GPU ها)

مقاله با عنوان: Parallel Image Segmentation Using Reduction-Sweeps On Multicore Processors and GPUs از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقاله A VLSI Architecture for Enhancing the Fault Tolerance of NoC using Quad-spare Mesh Topology and Dynamic Reconfiguration ( یک معماری VLSI برای افزایش تحمل پذیری در برابر خطای NoC با استفاده از توپولوژی شبکه چهار یدک و پیکربندی مجدد پویا)

ترجمه مقاله A VLSI Architecture for Enhancing the Fault Tolerance of NoC using Quad-spare Mesh Topology and Dynamic Reconfiguration ( یک معماری VLSI برای افزایش تحمل پذیری در برابر خطای NoC با استفاده از توپولوژی شبکه چهار یدک و پیکربندی مجدد پویا)

مقاله با عنوان: A VLSI Architecture for Enhancing the Fault Tolerance of NoC using Quad-spare Mesh Topology and Dynamic Reconfiguration...

ترجمه مقاله Transient Stability Guarantees for Ad Hoc DC Microgrids ( تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC)

ترجمه مقاله Transient Stability Guarantees for Ad Hoc DC Microgrids ( تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC)

مقاله با عنوان: Transient Stability Guarantees for Ad Hoc DC Microgridsاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى: تضمین پایداری...

ترجمه مقاله Complete EAP Method: User Efficient and Forward Secure Authentication Protocol for IEEE 802.11 Wireless LANs(به انجام رسانيدن روش EAP : پروتكل سند امنيتي پيش رو و كارايي كاربر براي شبكه‌هاي محلي بي‌سيم IEEE 802. 11)

ترجمه مقاله Complete EAP Method: User Efficient and Forward Secure Authentication Protocol for IEEE 802.11 Wireless LANs(به انجام رسانيدن روش EAP : پروتكل سند امنيتي پيش رو و كارايي كاربر براي شبكه‌هاي محلي بي‌سيم IEEE 802. 11)

مقاله با عنوان: Complete EAP Method: User Efficient and Forward Secure Authentication Protocol for IEEE 802.11 Wireless LANsاز اينجا دانلود...

ترجمه مقالهA Predictive Energy-Efficient Technique to Support Object-Tracking Sensor Networks (یک تکنیک پیش بینی انرژی موثر برای حمایت از شبکه های سنسوری پیگیر هدف)

ترجمه مقالهA Predictive Energy-Efficient Technique to Support Object-Tracking Sensor Networks (یک تکنیک پیش بینی انرژی موثر برای حمایت از شبکه های سنسوری پیگیر هدف)

مقاله با عنوان:A Predictive Energy-Efficient Technique to Support Object-Tracking Sensor Networks از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:یک تکنیک...

ترجمه مقالهFast Logo Detection Based on Morphological Features in Document Images (تشخیص سریع لوگو بر اساس ویژگی های مورفولوژیک در تصاویر اسناد)

ترجمه مقالهFast Logo Detection Based on Morphological Features in Document Images (تشخیص سریع لوگو بر اساس ویژگی های مورفولوژیک در تصاویر اسناد)

مقاله با عنوان: Fast Logo Detection Based on Morphological Features in Document Imagesاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:تشخیص...

ترجمه مقاله Coordinated Adaptive Robust Contouring Controller Design for an Industrial Biaxial Precision Gantry(هماهنگ تطبیقی کنترل حد فاصل مقاوم طراحی برای یک دروازه ای چرخ دستی دومحوری صنعتی دقیق)

ترجمه مقاله Coordinated Adaptive Robust Contouring Controller Design for an Industrial Biaxial Precision Gantry(هماهنگ تطبیقی کنترل حد فاصل مقاوم طراحی برای یک دروازه ای چرخ دستی دومحوری صنعتی دقیق)

مقاله با عنوان:Coordinated Adaptive Robust Contouring Controller Design for an Industrial Biaxial Precision Gantry از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

ترجمه مقالهA Low Spur Fractional-N Frequency Synthesizer Architecture (ساختار تناوبی سینت سایزر ( ترکیب کننده) جز به جز N در خار پایین)

ترجمه مقالهA Low Spur Fractional-N Frequency Synthesizer Architecture (ساختار تناوبی سینت سایزر ( ترکیب کننده) جز به جز N در خار پایین)

مقاله با عنوان:A Low Spur Fractional-N Frequency Synthesizer Architecture از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:ساختار تناوبی سینت سایزر...