بخش نشریه الزویر – Elsevier

دانلود مقالات نشریه معتبر الزویر

دانلود مقالهThe power of language in legitimating public-sector reforms: When politicians “talk” accounting (قدرت زبان در مشروعیت اصلاحات بخش عمومی: زمانی که سیاست مداران در مورد حسابداری صحبت می کنند)

دانلود مقالهThe power of language in legitimating public-sector reforms: When politicians “talk” accounting (قدرت زبان در مشروعیت اصلاحات بخش عمومی: زمانی که سیاست مداران در مورد حسابداری صحبت می کنند)

مقاله با عنوان: The power of language in legitimating public-sector reforms: When politicians “talk” accountingاز اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...

دانلود مقاله Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumerbased brand equity (CBBE) model for destination brands(تست اعتبار برند متقابل و بازار متقابل یک مدل سهامی برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)، برای برندهای مقصد)

دانلود مقاله Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumerbased brand equity (CBBE) model for destination brands(تست اعتبار برند متقابل و بازار متقابل یک مدل سهامی برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)، برای برندهای مقصد)

مقاله با عنوان:Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumerbased brand equity (CBBE) model for destination brands از اينجا...

دانلود مقالهA study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry (مطالعه ای روی تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی)

دانلود مقالهA study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry (مطالعه ای روی تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی)

مقاله با عنوان:A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the...

ترجمه مقالهProductivity Measurement of Manufacturing System (اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی)

ترجمه مقالهProductivity Measurement of Manufacturing System (اندازه گیری بهره وری در سیستم های تولیدی)

مقاله با عنوان:Productivity Measurement of Manufacturing System از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:اندازه گیری بهره وری در سیستم...

ترجمه مقالهStrategy implementation and organizational change: How formal reorganization affects professional networks (پیاده سازی استراتژی و تحول سازمانی: چگونه بازسازماندهی رسمی بر شبکه های حرفه ای تاثیر می گذارد.)

ترجمه مقالهStrategy implementation and organizational change: How formal reorganization affects professional networks (پیاده سازی استراتژی و تحول سازمانی: چگونه بازسازماندهی رسمی بر شبکه های حرفه ای تاثیر می گذارد.)

مقاله با عنوان:Strategy implementation and organizational change: How formal reorganization affects professional networks از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقالهDevelopment of a Framework for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation ( توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار)

ترجمه مقالهDevelopment of a Framework for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation ( توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار)

مقاله با عنوان:Development of a Framework for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به...

ترجمه مقالهExplaining the impact of reconfigurable manufacturing systems on environmental performance: The role of top management and organizational culture (تشریح تأثیر سیستم های تولید با قابلیت پیکربندی مجدد بر عملکرد محیطی:  نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی)

ترجمه مقالهExplaining the impact of reconfigurable manufacturing systems on environmental performance: The role of top management and organizational culture (تشریح تأثیر سیستم های تولید با قابلیت پیکربندی مجدد بر عملکرد محیطی: نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی)

مقاله با عنوان:Explaining the impact of reconfigurable manufacturing systems on environmental performance: The role of top management and organizational culture...

ترجمه مقالهThe HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment ( ویژگی های شخصیتی HEXACO، هوش فرهنگی،و سازگاری دانشجویان بین المللی)

ترجمه مقالهThe HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment ( ویژگی های شخصیتی HEXACO، هوش فرهنگی،و سازگاری دانشجویان بین المللی)

مقاله با عنوان:The HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله به فارسى:...

ترجمه مقالهAre smarter people happier? Meta-analyses of the relationships between general mental ability and job and life satisfaction ( آیا افراد هوشمندتر شادترند؟ فرا تحلیلی از روابط بین توانایی ذهنی عمومی و رضایت شغلی و رضایت از زندگی)

ترجمه مقالهAre smarter people happier? Meta-analyses of the relationships between general mental ability and job and life satisfaction ( آیا افراد هوشمندتر شادترند؟ فرا تحلیلی از روابط بین توانایی ذهنی عمومی و رضایت شغلی و رضایت از زندگی)

مقاله با عنوان:Are smarter people happier? Meta-analyses of the relationships between general mental ability and job and life satisfaction از...

ترجمه مقالهInformation Communication Technology (ICT) use among PLHIV in China: A promising but underutilized venue for HIV prevention and care (کاربرد تکنولوژی ارتباطات اطلاعاتی (ICT)  در چین در میان بیماران PLHIV: حوزه ی امیدوارکننده اما کم مصرف برای پیشگیری و مراقبت HIV)

ترجمه مقالهInformation Communication Technology (ICT) use among PLHIV in China: A promising but underutilized venue for HIV prevention and care (کاربرد تکنولوژی ارتباطات اطلاعاتی (ICT) در چین در میان بیماران PLHIV: حوزه ی امیدوارکننده اما کم مصرف برای پیشگیری و مراقبت HIV)

مقاله با عنوان:Information Communication Technology (ICT) use among PLHIV in China: A promising but underutilized venue for HIV prevention and...