بخش نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis

دانلود مقالات نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis

ترجمه مقالهAnti-CD123 antibody-modified niosomes for targeted delivery of daunorubicin against acute myeloid leukemia (نیوزوم های اصلاح شده ی انتی بادی انتی123CD  برای دارورسانی هدفمند دانوروبیسین علیه لوسمی میلوئیدی حاد)

ترجمه مقالهAnti-CD123 antibody-modified niosomes for targeted delivery of daunorubicin against acute myeloid leukemia (نیوزوم های اصلاح شده ی انتی بادی انتی123CD برای دارورسانی هدفمند دانوروبیسین علیه لوسمی میلوئیدی حاد)

مقاله با عنوان:Anti-CD123 antibody-modified niosomes for targeted delivery of daunorubicin against acute myeloid leukemia از اينجا دانلود كنيد عنوان مقاله...