بررسی اثر سرمایه فکری بر روی قابلیت های پویا در شرایط اقتصادی نوظهور: فرایند مدیریت دانش به عنوان یک عامل واسطه ای

به جهت نمایش کامل متن به همراه جداول و تصاویر میتوانید از اینجا اقدام کنید.

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثرات سرمایه فکری بر روی قابلیت های پویا و نقش واسطه ای فرایند های مدیریت دانش می باشد. بر اساس مرور منابع، مدل تحقیق برای بررسی این رابطه کمی پیشنهاد شد. این مدل با استفاده از 679 پاسخ از صنعت بانکداری در هند و استفاده از تحلیل مدل سازی معادله ساختاری تست شد. پی برده شد که سرمایه فکری با سه بعد آن دارای اثر معنی داری بر روی قابلیت های پویا می باشد. در خصوص نقش واسطه ای فرایند مدیریت دانش، دو الگوی رابطه مشاهده شد. فرایند مدیریت دانش موجب تعديل اثر سرما به سازمانی بر روی قابلیت های پویا و موجب تعدیل کامل اثر سرمایه انسانی و اجتماعی بر روی قابلیت های پویا می شود. بر اساس این اطلاعات تجربی، استنباط ها و مسیر های تحقیقاتی آینده نیز به تفصیل بررسی می شود. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

لغات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سازمانی، فرایند مدیریت دانش، قابلیت های پویا

مقدمه

با افزایش پویایی بازاری و رقابت جهانی، موضوع قابلیت پویا اهمیت زیادی در حوزه تحقیقات کسب کرده است از این روی امروزه یک لازمه اصلی و گزینه ای برای اطمینان از رشد و قدرت رقابتی شرکت ها مطرح شده  است ( & Chien & Tsai , 2012 ; Eisenhardt & Martin , 2000 ; Helfat & Peteraf , 2009 ; Lin Wu, 2014; Teece, Pisano, & Schuen, 1997; Tseng & Lee, 2014; Zahra, Sapienza, & Davidsson, 2006

سوال زیر باید در این رابطه پاسخ داده شود: چه چیزی تسهیل کننده قابلیت های پویا است؟ و بهبود درک ما از پیش نیاز های قابلیت پویا موضوع بسیاری از تحقیقاتی بوده است که به نقش مدیریت، فرهنگ یادگیری سازمانی، همسو سازی فرایند سازمانی، منابع دانش، ;2012 , Ambrosini & Bowman , 2009 ; Chien & Tsai Eisenhardt & Martin, 2000; Griffith, Noble, & Chen, 2006; Lin& Wu, 2014 : McKelvie & Davidsson, 2009; Nieves & Haller, 2014; Verona & Ravasi, 2002 ,Wang & Ahmed , 2007 ; Wu , 2006 ; Zollo & Winter;2003)  اشاره کرده اند. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

نکته جالب این است که علی رغم این ملاحظه در خصوص عوامل موثر بر توسعه قابلیت های دینامیک، تحقیقات تجربی کمی به بررسی اثرات سرمایه فکری پرداخته اند که به صورت مجموع منابع دانش سازمانی تعریف می شود. اغلب تحقيقات وابسته به شرکت های پیشرفته برای استنباط این ارتباط می باشند. مطالعاتی که به این موضوع در زمینه بانکداری اشاره می کنند محدود هستند. به علاوه، به ندرت به ابعاد سرمایه فکری حتی در صورتی که به آن ها استناد شده باشد رسیدگی می شود( هسو و سابول 2012). از این نظر، اثرات سرمایه فکری با ابعاد آن برای تحقیقات باز بوده و روابط منابع مبتنی بر دانش و قابلیت پویا نیازمند شفاف سازی بیشتری است  ( (-Easterby Smith, Lyles, & Peteraf 2009; Nieves & Haller, 2014 : Prieto & EasterbySmith, 2006

نظریه ظرفیت پویا و دیدگاه مبتنی بر دانش این است که منبع مبتنی به دانش به عنوان اساسی برای تسهیل جریان دانش در فرایند یادگیری سازمانی ایفا می کند که مکانیسمی را برای ایجاد قابلیت های پویا ارایه می کند Ambrosini , Bowman , & Collier , 2009 ; Chien & Tsai , 2012 ; Grant , 1996 , 1996b Kogut & Zander, 1992; Lin & Wu, 2014; Nieves & Haller, 2014; Nonaka &1997 Takeuchi , 1995 ; Teece et al) این تفکرات بر نقش فرایند مدیریت دانش در اهرم بندی، ترکیب و پیکر بندی دارایی مبتنی بر دانش تاکید دارد( نیلسن 2006). این تفکر با تفکرات عاربرگ و چلوچر 2003 هم خوانی دارد مبنی بر این که قابلیت های شرکت از دانش آن ها جدا نمی باشد. بر این اساس، اثر سرمایه فکری بر قابلیت های پویا بسیاری فوری بوده و از طریق این مکانیسم فرایند مدیریت دانش رخ می دهد. با این حال، نقش فرایند مدیریت دانش یک مکانیسم مداخله ای بین قابلیت های پویا و سرمایه فکری نادیده گرفته شده است. به این ترتیب این سوال هنوز پاسخ داده نشده است: آیا اثر سرمایه فکری در توسعه قابلیت های پویا مشهود است؟ آیا اثر سرمایه فکری با فرایند مدیریت دانش تعدیل می شود. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

برای پر کردن این خلا، از مبانی نظری دیدگاه مبتنی بر منابع،  kbv و DCV این مطالعه بیان می دارد که سرمایه فکری بر قابلیت های پویا به طور مستقیم و غیر مستقیم با تسهیل و تقویت فرایند مدیریت دانش تاکید دارد.این مطالعه به بررسی مدل تحقیق در صنعت بانکداری هند پرداخته است. صنعت بانکداری که یک بخش دانش محور است مستلزم حجم دانش زیادی از حیث قابلیت و مهارت ها، روابط شبکه بین کارکنان و مشتریان و دانش فناوری برای رقابتی سازی راهبرد ها، ارزش آفرینی و حفظ قدرت رقابتی است ( کامان 2008، ماندل و چاش 2012)، این منابع موجب بهینه سازی قابلیت های پویایی می شود که منجر به ایجاد، ترکیب و پیکر بندی منابع برای مقابله با شرایط متغیر شده و از طریق فرایند دانش اندوزی و دانش تدوین شده ذخیره شده به روش های  رسمی به تکامل رسیده است، از این روی در نظر گرفتن اهمیت دانش، فرایند دانش برای تولید قابلیت پویا و بررسی سرمایه فکری و مدیریت دانش با توجه به تکامل قابلیت های پویا برای صنعت بانکداری لازم است. وقتی که هند وارد اقتصاد جهانی شد ، یا رقابت داخلی و خارجی بالایی همراه بوده است. آن ها نیازمند مسیر هایی برای ترکیب این دارایی و بهبود قابلیت برای دست یابی به عملیات پایدار هستند. در این جا قابلیت پویا یک عامل محرک برای رشد شرکتی و پایداری مزیت رقابتی است. لذا بانک ها باید بر قابلیت های پویا برای حل نوسانات زیست محیطی و حفظ قدرت رقابتی تاکید کنند. به علاوه مطالعات قبلی در اقتصاد های پیشرفته انجام شده و موجب محدود شدن قابلیت تعميم نتایج در اقتصاد های نوظهور شدند. این مطالعه 679 مدیر از شرکت های بانک داری در هند را نظر سنجی کرده و از مدل سازی معادله ساختاری برای بررسی فرضیه تحقیق استفاده کرد.

ادامه مطالعه به صورت زیر مطرح شده است. پیش زمینه نظری و توسعه فرضیه در بخش مقدمه پوشش داده شده است، روش و نتایج سپس بررسی می شوند. بخش آخر شامل محدودیت ها و نتیجه گیری است. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

دیدگاه های نظری

چارچوب تحقیق و توسعه فرضیه

برای درک مفهوم نظری این مطالعه، چارچوب تحقیق ایجاد شد که به بررسی روابط میان ساختار ها می پردازد. چار چوب تحقیق در شکل 1 نشان داده شده است. در حقیقت این چارچوب نشا می دهد که سرمایه فکری بر پویایی دینامیکی اثر مستقیمی دارد و این از طریق فرایند مدیریت دانش صورت می گیرد. این مطالعه بر مبانی نظرى RBV- KBV – DCV استناد می کند. پارادایم RBV – KBV مبانی ای را برای تقویت فرایند مدیریت دانش از  طریق سرمایه فکری در اختیار می گذارد . RBV –DCV روابط بین منابع و قابلیت ها را شناسایی می کند و این در حالی است که DCV , KBV به شناسایی منابع دانشی به عنوان مبانی فرایند دانش می انجامد که در نهایت به توسعه ظرفیت می انجامد.

سرمایه فکری و قابلیت های پویا

محققان اقدام به تعریف ظرفیت پویا به صورت شیوه های راهبردی و سازمانی کرده اند که از طریق آن شرکت ها به پیکر بندی منابع جدید دست پیدا کرده و در نهایت پایه دانشی خود را اصلاح کرده و با توسعه می دهند. و سپس شیوه هایی را برای افزایش پتانسیل شرکت ها برای حل سیستمی مسائل ارایه می دهند. همه این تعاریف حاکی از ماهیت ظرفیت پویا بوده و فرایندی را ارایه می کنند که از طریق آن هدف نهایی شرکت را می توان بدست آورد. در این مطالعه ظرفیت پویا، ترکیب منابع و قابلیت پیکر بندی شرکت برای پاسخ به شرایط کسب و کار نوسانی است که در برگیرنده ظرفیت پیکر بندی مجدد و تلفیق است. ظرفیت پیکر بندی اشاره به ظرفیت شرکت برای تعیین ارزش منابع موجود، ترکیب آن ها و توسعه ظرفیت و اصول منابع جدید دارد. ظرفیت پیکر بندی مجدد اشاره به ترکیب و تبدیل منابع موجود و دارایی ها برای توان مند سازی شرکت ها برای سازگاری شرکت ها با شرایط بازار دارد. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

با افزایش رقابت، ظرفیت پویا به یک مولفه مهم در موفقیت شرکت تبدیل شده و یکی از نیرو های راهبردی مهم برای افزایش عملکرد شرکت و قدرت رقابتی آن است. تیس و همکاران 1997 دانش را به عنوان یک عامل مهم  برای طبیعت و تکامل ظرفیت های پویا می داند. در همین راستا، مطالعات مختلفی به بررسی این پدیده پرداخته اند ( لین و وو 2014، مک گلیوو دیویدسون 2009، نیوس و هالر 2014، ریسین و همکاران 2014، ورونا و رواسي 2003)، با این حال، می تواند توزیع جزیی را در اختیار بگذارد. مطالعات بیشتری برای روشن تر شدن این موضوع لازم هستند.

با در نظر گرفتن این مشکلات این مطالعه انتظار دارند که شرکت ها ظرفیت های پویا را در صورتی توسعه دهند که آن ها دارای سرمایه فکری می باشند که به صورت مجموعه ای از منابع دانش سازمانی مطرح شده است که دارای ابعاد سازمانی مختلفی است. سرمایه فکری در این مطالعه یک مفهوم چند بعدی است. اول، سرمایه انسانی که شامل دانش، مهارت، قابلیت و ظرفیت های مورد استفاده توسط شرکت است. دوم، سرمایه فکری و اجتماعی نشان دهنده دانش مورد استفاده در تعاملات فردی در میان افراد و شبکه ها می باشند. سوم، سرمایه سازمانی یک دانش نهادینه و تجربه ای است که در سیستم ذخیره شده است و در بر گیرنده دیتابیس، دستور العمل ها، ساختار ها، فرایند ها و منابع است. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

سرمایه انسانی و ظرفیت های پویا

تئوری سرمایه انسانی توصیه می کند که پرسنل های دارای سطوح بالایی از دانش، مهارت و تجربه قادر به شناسایی فرصت ها و تهدید ها بوده و برایند های خود را پیش بینی کرده و با استفاده از دانش مورد نیاز خود با منابع سازگار می شوند، از این روی سرمایه انسانی موجب تجدید اصول منابع و اطمینان از تحقق ظرفیت های پویا می شود.

ماشر و ماوری 2009 خاطر نشان کرده است که ظرفیت های پویا در بیان دانش و تدوین آن تحت تاثیر تصمیمات مدیریتی قرار دارد. امبروزینی و همکاران 2009 اقدام به بررسی ادراک مدیریتی و دیدگاه مدیریتی برای تغییر به عنوان عامل موثر بر پیکر بندی منابع کردند. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

فرضيه 1 الف: سرمایه انسانی بر ظرفیت های پویا اثر دارد

سرمایه اجتماعی و ظرفیت های پویا

تئوری تبادل اجتماعی پیشنهاد می کند که شرکت های دارای سرمایه اجتماعی از فرایند های یادگیری سازمانی پشتیبانی کرده و موجب افزایش مزیت اطلاعاتی در میان شبکه های مختلف می شوند. این فرایند ها موجب تسهیل یکپارچگی و پیکر بندی مجدد منابع شرکتی شده و قادر به توسعه ظرفیت هایی برای تقویت پاسخ به چالش های محیطی می باشند.

فرضیه 1ب: سرمایه اجتماعی بر روی ظرفیت های پویا اثر دارد:

 سرمایه سازمانی و ظرفیت های پویا

محققان خاطر نشان کره اند که سرمایه سازمانی از تبادل اطلعات میان شرکای اطلاعاتی پشتیبانی کرده و کسب درونی سازی و بیان منابع جدید را توسعه می کنند( زولو و وینتر 2002)، این بیان می دارد که سرمایه سازمانی از کسب ظرفیت های موجود برای قدرت رقابتی پایدار پشتیبانی میکند. منابع نشان دهنده ارزش فناوری اطلاعات برای تدوین دانش است که در آن ظرفیت های پویا ریشه عمیق دارند( استربای و اسمیت 2009، ماشر و موری 2009 ، شر و لى 2004). ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

فرض 1 ج: سرمایه سازمانی بر روی ظرفیت های پویا اثر دارد

نقش واسطه ای فرایند مدیریت دانش

 KBV و DCV بیان می دارند که منبع دانش شرکت پایه و اساس ظرفیت سازی از طریق تقویت فرایند مدیریت دانش است: این از جریان دانش پشتیبانی کرده و یک مکانیسم اساسی را برای توسعه ظرفیت ارایه می کند محققان مدیریت دانش را یک شاخص ظرفیت های پویا در نظر گرفته اند( سپدا و ورا 2005، گولد و وی لرتا و سچر 2001، وان ریجسن و همکاران 2004).

سرمایه انسانی، فرایند مدیریت دانش و ظرفیت های پویا

مطالعات نشان می دهند که کارکنان با تجربه و آگاه از یادگیری و توان مند سازی شرکت برای کسب، توسعه، انتقال و مدیریت دارایی دانش محور پشتیبانی کرده و از این روی فراینمد مدیریت دانش را افزایش می دهند. این استدلال ها نشان دهنده اثر منابع دانش بر فرایند مدیریت دانش و تاثیر آن ها بر روی ظرفیت پویا بر اساس RBV- KBV – DCV می باشد. فرایند مدیریت دانش مشتکل از مکانیسمی است که از طریق آن سرمایه انسانی مبنایی را برای ایجاد و انتقال دانش جدید ارایه کرده و از منابع جدید پشتیبانی می کند. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

فرض 2 الف: فرایند مدیریت دانش یک عامل واسطه ای مثبت بین سرمایه انسانی و ظرفیت های پویا است.

سرمایه اجتماعی، فرایند مدیریت دانش و ظرفیت های پویا

محققان بر این باورند که سرمایه اجتماعی موجب ایجاد روابط اجتماعی شده و از پادگیری پشتیبانی می کند. برای مثال، سرمایه اجتماعی مربوط به پیوند های اجتماعی است.

فرض 2 ب: فرایند مدیریت دانش موجب تعديل ارتباط مثبت بین سرمایه اجتماعی و ظرفیت پویا می شود

سرمایه سازمانی، فرایند مدیریت دانش و ظرفیت های پویا

در شکل فرایند، ساختار و سیستم سرمایه سازمانی موجب تسهیل اهرم دانش و تقویت کسب دانش و انتقال آن می شود. این نشان دهنده اثر غیر مستقیم سرمایه سازمان بر ظرفیت های پویا از طریق فرایند مدیریت دانش است. در این راستا فرایند مدیریت دانش به شکل یادگیری مدیریت شده مطرح گردیده است که به بررسی دانش سازمانی پرداخته و توجیهاتی را برای فرایند سازگار با دانش ارایه می کند. یعنی خلق، کسب و کاربرد دانش که از  توسعه ظرفیت پشتیبانی می کند. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

فرضیه 2 ج: فرایند مدیریت دانش یک عامل واسطه ای برای رابطه بین سرمایه سازمانی و ظرفیت پویا است

روش تحقیق

طیف وسیعی از منابع مربوطه به بررسی اصول شناسایی مقیاس های اندازه گیری پرداخته اند. این مدل با استفاده از 679 پاسخ از صنعت بانکداری در هند و استفاده از تحلیل مدل سازی معادله ساختاری تست شد پی برده شد که سرمایه فکری با سه بعد آن دارای اثر معنی داری بر روی قابلیت های پویا می باشد. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

برای جمع آوری و تست چارچوب، 49 شرکت بانک داری هند استفاده شد. مجموع 1498 پرسش نامه بین دوره های زمانی انتخاب شدند که به پاسخگویان انتقال داده شدند. از این تعداد 679 مورد معتبر بودند و نرخ پاسخ دهی خوب 45.32 درصد گزارش شد. 

بحث

در این مطالعه سه یافته کلیدی وجود داشت:

اولا سرمایه فکری تاثیر معنی داری بر روی توسعه ظرفیت های پویا دارد، ابعاد انسانی، اجتماعی و سازمانی سرمایه فکری نقش مهمی در ایجاد قابلیت های پویا ایفا می کند که این موضوع سازگار با مطالعات قبلی است ( بارنی 1991، گارنت و همکاران 1991، هسو و سایول 2012. هسو هاک وانک 2012، ) دوما، تغيرات نسبی در بین ابعاد سرمایه فکری و ظرفیت های پویا وجود دارند که مطابق با نتایج پنروز 1959 است که به این نتیجه رسید که تولید و استفاده از منابع با تغییرات در دانش همراه است. بیش از سرمایه سازمانی و اجتماعی، سرمایه انسانی می تواند اثر زیادی را بر روی ترکیب و پیکر بندی مجدد منابع شرکت برای رشد با تغییرات بازاری داشته باشد. هم چنین سرمایه اجتماعی اثر زیادی را بر ظرفیت های پویا دارد و این بیش از سرمایه سازمانی است. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

سوما فرایند مدیریت دانش تعدیل کننده روابط سرمایه فکری و ظرفیت های پویا است. اثر سرمایه انسانی و فکری بر روی ظرفیت پویا با فرایند مدیریت دانش تعدیل می شود که مطابق با مفهوم ارایه شده توسط هنانگ و همکاران (2009) است که نشان می دهد اگر چه ارتباط بین سرمایه سازمانی و ظرفیت های پویا تعدیل می شود. و این نکته جالب است که سرمایه سازمانی اثر مستقیمی بر روی ظرفیت های پویا دارد و با اثر غیر مستقیمی بر روی فرایند مدیریت دانش دارد.

این یافته ها یک مکانیسم مناسب را برای سرمایه فکری و رابطه ظرفیت پویا ارایه می کنند و از این روی فرایند مدیریت دانش ترکیبی از عناصر دانش در فرایند های فردی، شبکه ها و فناوری ها است و از این روی از فعالیت های دیگر پشتیبانی می کند، این نتیجه مطابق با پارادایم RBV- KBV – DCV هم خوانی دارد. به علاوه میان سه اثر واسطه گری، سرمایه انسانی دارای سهم بیشتری از قابلیت های پویای اجتماعی و سازمانی است. به این ترتیب سرمایه انسانی تعیین کننده توسعه سرمایه اسانی و سازمانی می باشد که موجب تنظيم خلق، کسب، انتقال و توسعه و بهره برداری از دانش میان سازمان می شوند. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

اهمیت نظری این مطالعه

اهمیت کلیدی این مطالعه در بررسی سهم سرمایه فکری و نقش آن در توسعه مستقیم ظرفیت های پویا و از طريق مدیریت دانش است. تا کنون مطالعه ای به بررسی ارتباط سرمایه فکری و ظرفیت پویا نپرداخته است. اطلاعات کم تری به بررسی اثر هر یک از این ابعاد بر روی ظرفیت های پویا پرداخته اند. این مطالعه به بررسی مدل تحقیق در صنعت بانکداری هند پرداخته است. صنعت بانکداری که یک بخش دانش محور است مستلزم حجم دانش زیادی از حیث قابلیت و مهارت ها، روابط شبکه بین کارکنان و مشتریان و دانش فناوری برای رقابتی سازی راهبرد ها، ارزش آفرینی و حفظ قدرت رقابتی است ( کامان 2008، ماندل و چاش 2012). این منابع موجب بهینه سازی قابلیت های پویایی می شود که منجر به ایجاد، ترکیب و پیکر بندی منابع برای مقابله با شرایط متغیر شده و از طریق فرایند دانش اندوزی و دانش تدوین شده ذخیره شده به روش های رسمی به تکامل رسیده است. از این روی در نظر گرفتن اهمیت دانش، فرایند دانش برای تولید قابلیت پویا و بررسی سرمایه فکری و مدیریت دانش با توجه به تکامل قابلیت های پویا برای صنعت بانکداری لازم است. وقتی که هند وارد اقتصاد جهانی شده با رقابت داخلی و خارجی بالایی همراه بوده است. آن ها نیازمند مسیر اهایی برای ترکیب این دارایی و بهبود قابلیت برای دست یابی به عملیات پایدار هستند. در این جا قابلیت پویا یک عامل محرک برای رشد شرکتی و پایداری مزیت رقابتی است. لذا بانک ها باید بر قابلیت های پویا برای حل نوسانات زیست محیطی و حفظ قدرت رقابتی تاکید کنند. به علاوه مطالعات قبلی در اقتصاد های پیشرفته انجام شده و موجب محدود شدن قابلیت تعميم نتایج در اقتصاد های نوظهور شدند. این مطالعه 679 مدیر از شرکت های بانک داری در هند را نظر سنجی کرده و از مدل سازی معادله ساختاری برای بررسی فرضیه تحقیق استفاده کرد. محققان اقدام به تعریف ظرفیت پویا به صورت شیوه های راهبردی و سازمانی گرده اند که از طریق آن شرکت ها به پیکر بندی منابع جدید دست پیدا کرده و در نهایت پایه دانشی خود را اصلاح کرده و با توسعه می دهند. و سپس شیوه هایی را برای افزایش پتانسیل شرکت ها برای حل سیستمی مسائل ارایه می دهند. همه این تعاریف حاکی از ماهیت ظرفیت پویا بوده و فرایندی را ارایه می کنند که از طریق آن هدف نهایی شرکت را می توان بدست آورد. در این مطالعه ظرفیت پویا، ترکیب منابع و قابلیت پیکر بندی شرکت برای پاسخ به شرایط کسب و کار توساتی است که در برگیرنده ظرفیت پیکر بندی مجدد  و تلفیق است. ظرفیت پیکر بندی اشاره به ظرفیت شرکت برای تعیین ارزش منابع موجود، ترکیب آن ها و توسعه ظرفیت و اصول منابع جدید دارد، ظرفیت پیکر بندی مجدد اشاره به ترکیب و تبدیل منابع موجود و دارایی ها  برای توان مند سازی شرکت ها برای سازگاری شرکت ها با شرایط بازار دارد. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

برای مدیریت بانکداری این مطالعه یک سری اطلاعات جذاب را در اختیار می نهد. این مطالعه به درک سرمایه فکری برای اصلاح، تجدید و نیز پیکر بندی منابع دانشی در پاسخ به محيط پویا و نیز در نظر گرفتن فرصت های جدید کمک می کند، چون ابعاد مختلف سرمایه فکری دارای اهمیت نسبی برای ظرفیت های پویا هستند، این مطالعه به بررسی دقیق و ارزیابی پیاده سازی منابع دانش با متخصصان بانک پرداخته و استفاده از مهارت ها و شبکه های دانشی را توصیه می کند.

با این وجود این مطالعه جزییات صریح تری را برای ساختن ظرفیت با ارایه اطلاعات در مورد فرایند مدیریت دانش با توسعه ظرفیت ارایه می کند. فرایند مدیریت دانش بر ظرفیت های پویا اثر دارد. به طوری که متخصصان بانکداری باید از فرایند های دانشی به عنوان مکانیسم مداخله ای برای توسعه ظرفیت های بانکی استفاده کنند . فرایند مدیریت دانش را می توان از طریق منابع دانشی تقویت کرد. در نهایت راهبرد ها و برنامه های تقویت دانش و سرمایه فکری برای تقویت سرمایه های پویا گزارش شده اند. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+