تأثیر اسکیزوفرنی و هوش بر رابطه سن و حجم مغز

چکیده:

سن نشان داده شده است که تأثیر بر حجم خاکستری

(GM) و ماده سفید (WM) با شیب تندتر کاهش وابسته به سن در اسکیزوفرنی در مقایسه با گروه کنترل سالم دارد. در اسکیزوفرنی ، رابطه بین سن و حجم مغز با عواملی مانند هوش پایین ، داروهای ضد روان و استفاده از حشیش پیچیده می شود ، که همه اینها اثرات مستقلی بر حجم مغز نشان می دهد. در مطالعه قسمت اول ، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی  ضد انعطاف پذیر (N = 54) و گروه کنترل سالم

 (N = 56) ، ما اثرات سن را روی اندازه گیری کل مغز از GM و WM حجم بررسی کردیم ، و اینکه آیا این روابط تعدیل می شود؟ اسکیزوفرنی و هوش (ضریب هوشی). در مرحله دوم ، ما استفاده از کاناب در طول عمر را به عنوان تعدیل کننده رابطه سن و حجم مغز بررسی کردیم. بیماران اسکیزوفرنی از نظر حجم GM کمتر از گروه کنترل سالم بودند اما از نظر حجم WM تفاوت نداشتند. ما یک اثر سنی در GM پیدا کردیم که نشان می دهد افزایش سن با حجم GM کمتری همراه است ، که بین گروه ها فرقی نمی کند. ضریب هوشی تأثیر مستقیمی بر GM نداشته ، اما تعامل سطح روند با سن را نشان می دهد ، نشان می دهد که تأثیر بیشتری از سن با ضریب هوشی پایین دارد. هیچ اثر سنی بر حجم WM وجود ندارد ، اما یک اثر مستقیم از ضریب هوشی ، با ضریب هوشی بالاتر نشان دهنده ارتباط با حجم WM بیشتر است. استفاده از حشیش طول عمر ، این یافته ها را به طور قابل توجهی تغییر نداد. این مطالعه به اثرات اسکیزوفرنی بر ابتلا به GM در ابتدای بیماری ، قبل از شروع درمان ضد روانپزشکی اشاره می کند ، نشان می دهد که تغییرات WM ممکن است بعداً در فرایند بیماری رخ دهد.

مقدمه:

در بیماران اسکیزوفرنی مشخص شده است که تغییرات شایع در تغییرات سن مربوط به سن در حجم مغز نسبت به افراد سالم ، شیب بیشتری برای واکنش عصبی دارند . تجزیه و تحلیل متاآنالیز مطالعات طولانی ایتوداینال در اسکیزوفرنی گزارش تغییرات تدریجی در حجم هر دو خاکستری (GM) و ماده سفید (WM) به مرور زمان تغییر خواهد کرد. این کاهش تدریجی حجم مغز در سالهای اول پس از شروع بیماری به ویژه کاملاً شیب دار بوده است ، و نشان می دهد که عوامل پاتولوژیک و  یا محیطی بی نتیجه ممکن است در مراحل اولیه بیماری تسریع شود. به نظر می رسد مسیر تغییر حجم مغز با افزایش سن در اسکیزوفرنی شدیدتر از آن است که مربوط به پیری طبیعی قبل از 45 سالگی باشد ، پس از آن به نظر می رسد حجم مغز در بیماران با سرعت عادی کاهش می یابد. علاوه بر این ، تفاوت در مسیرهای GM و WM بالای سن نشان می دهد که کاهش WM دیرتر از GM اتفاق می افتد . حجم مغز تحت تأثیر چندین عامل ژنتیکی و محیطی قرار دارد که تأثیر نسبی آن با افزایش سن تغییر می کند . در دوران بلوغ طبیعی مغز ، در کل دوران کودکی افزایش حجم کلی مغز وجود دارد که شواهدی از کاهش تدریجی بعد از 13 سالگی ، ثبات نسبی در بزرگسالی جوان و کاهش اندکی در اواسط دهه 30 وجود دارد که در اواخر سرعت می یابد. زمان تحول عادی بین GM و WM متفاوت است ، با اوج حجم GM در اواسط دهه 20 و WM در اواخر دهه 30 اتفاق می‌افتد.

کاهش در حجم مغز جهانی در قسمت اول ، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ساده لوح ، اما تا حدی کوچکتر از بیماران دارویی مشاهده شده است ، نشانگر این است که کاهش حجم مغز در شروع بیماری وجود دارد ، که شواهدی از کاهش بیشتر پیشرونده ناشی از اثرات بیماری و یا تأثیر درمان وجود دارد.  یکی دیگر از عوامل مرتبط با تغییر حجم مغز با افزایش سن ، آگاهی (IQ) است. در افراد سالم همبستگی مثبت و معناداری بین هوش و حجم مغز مشاهده می شود، با وجود متغیرهای کواریانس از کوچک تا غیرمادی متغییر است. یک رابطه مشابه و شاید قوی تر در بیماران اسکیزوفرنی پیدا شده است . در طول رشد و بلوغ طبیعی مغز ، افزایش حجم مغز با افزایش سن با ضریب هوشی ارتباط مثبت دارد. به طور مشابه ، کاهش حجم مغز در کلاه بزرگسالان با ضریب هوشی منفی ارتباط دارد ، با شواهدی از وراثت پذیری مشترک تغییرات حجم مغز و ضریب هوشی در طول عمر وجود دارد. در اسکیزوفرنی ، مشخص شده است که کاهش سن در حجم مغزی مربوط به پیشرفت نسبی نقص ضریب هوشی است  ، اما جدا کردن این رابطه از اثرات دارویی دشوار است. در مطالعه حاضر ، ما بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی قسمت اول آنتی سایکوتیک را در اولین جلسه بررسی کردیم ، بنابراین از اثرات مؤثر دارو و مزمن جلوگیری می کنیم. هدف اصلی بررسی این بود که آیا تأثیر سن بر حجم کلی GM و WM توسط اسکیزوفرنی و هوش تعدیل می شود یا تعامل آنها در این مرحله اولیه بیماری است. هدف ثانویه بررسی سهم استفاده از حشیش در طول عمر بر روی هرگونه اثرات مرتبط با سن بیماری اسکیزوفرنی قسمت اول و هوش بر حجم مغز بود. این اهداف در یک مطالعه مقطعی از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی قسمت اول آنتی سایکوزی و کنترل سالم مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های قبلی ما فرضیه تأثیر سن بر میزان GM بر میزان WM در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی اپیزود اول را نسبت به گروه شاهد سالم داشتیم و انتظار داشتیم تعامل بین تأثیر اسکیزوفرنی و هوش پایین در حجم GM وجود داشته باشد.

مواد و روش ها:

 این مطالعه توسط کمیته ملی دانمارک اخلاق تحقیقات زیست پزشکی (H-D-2008-088) و آژانس حفاظت از داده های دانمارک (2008-41-2701)  تأیید و مطابق با اعلامیه هلسینکی دوم انجام شد. همه شرکت کنندگان قبل از ورود رضایت نامه کتبی ارائه دادند. به عنوان بخشی از یک مطالعه کوهورت چند حالته ، هر دو بیمار داخل و خارج از سن 18 تا 45 سال که دارای اولین قسمت اسکیزوفرنی بودند از دسامبر 2008 تا آوریل 2014 از خدمات بهداشت روان در منطقه پایتخت دانمارک ارجاع شدند. در ابتدا در نیلسن و همکاران ارائه شده است. و همپوشانی جزئی با جنبه های داده های ارائه شده در مورد ضخامت قشر مغز ، WM و علائم روانی و یادگیری ماشین وجود دارد. بيماراني كه معيار تشخيص ICD-10 بيماري اسكيزوفرني را داشتند ، وارد شدند. کنترلهای سالم از طریق یک صفحه وب (www.forsoegsperson.dk) از جامعه استخدام شدند. معیارهای خروج از مطالعه برای کلیه مشارکت کنندگان عبارت بودند از: هر نوع درمان فعلی یا قبلی با داروهای ضد درد؟ درمان با داروهای ضد افسردگی طی یک ماه گذشته. بیماری جدی جسمی یا عصبی. سابقه آسیب به سر با از دست دادن هوشیاری> 5 دقیقه؛ و یک تشخیص ICD-10 فعلی از وابستگی به دارو. مصرف گاه به گاه داروی مورد پذیرش قرار گرفت (ارزیابی با بررسی و غربالگری ادرار). معیارهای اضافی محرومیت ویژه کنترل سالم عبارتند از: بیماری روانی قبلی یا فعلی یا بیماری روانپریشی در بستگان درجه یک. بنزودیازپین ها در روزهای معاینه کاهش نیافته بودند.

تشخيص در هنگام ورود به مطالعه بر اساس برنامه مصاحبه تشخيصي براي ارزيابي باليني در بيمارستان اعصاب انجام شد. روانشناسی با مقیاس سندرم مثبت و منفی (PANSS) مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع 69 بیمار و 67 گروه شاهد سالم انتخاب شدند. پنجاه و چهار بیمار و 56 گروه شاهد سالم از تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MR) و مقیاس هوش بزرگسالان Wechsler ، ویرایش 3 استفاده کردند. (WAIS-III) مجموعه داده ها و در تجزیه و تحلیل حاضر گنجانده شده است. کنترل های سالم با جنسیت ، سن و وضعیت اقتصادی – اجتماعی والدین با بیماران مطابقت داشت ، بنابراین تفاوت های گروهی معنی داری در این اقدامات وجود ندارد (جدول 1 را ببینید). چهار آزمایش از نسخه دانمارکی ؛ واژگان ، شباهتها ، طراحی بلوک و استدلال ماتریس برای ارائه یک اندازه گیری از هوش هوشی (IQ) ترکیب شدند. نشان داده شده است که این 4 آزمایش به شدت با ضریب هوشی کامل (مقیاس ضریب هوشی) ارتباط دارد .

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله A Case Study of IPv6 Network Performance Packet Delay Loss and Reordering ( ترجمه مقاله مطالعه موردی عملکرد شبکه IPv6 تأخیر بسته، خسارت، و در حال مرتب کردن )

ترجمه مقاله A Case Study of IPv6 Network Performance Packet Delay Loss and Reordering...

10000 تومان

ترجمه مقاله Survey and Taxonomy of Clustering Algorithms in G     *   (ترجمه مقاله بررسی و طبقه بندی الگوریتم های خوشه بندی در 1G )

ترجمه مقاله Survey and Taxonomy of Clustering Algorithms in G * (ترجمه مقاله بررسی...

10000 تومان

ترجمه مقاله A Scalable FPGA Accelerator for Convolutional Neural Networks   *   ( ترجمه مقاله شتاب دهنده مقیاس پذیر FPGA برای شبکه های عصبی تحریک کننده )

ترجمه مقاله A Scalable FPGA Accelerator for Convolutional Neural Networks * ( ترجمه مقاله...

10000 تومان

ترجمه مقاله Green human resource management and environmental cooperation An ability motivation opportunity and contingency perspective       *     ( ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی :دیدگاه توانمندی، انگیزش، فرصت و دیدگاه اقتضایی )

ترجمه مقاله Green human resource management and environmental cooperation An ability motivation opportunity and...

10000 تومان

ترجمه مقاله NE   Navigators through the storm A review of organization theories and the behavior of incumbent firms during transitions    ( ترجمه مقاله بررسی نظریه های سازمانی و رفتار شرکت های متصدی در طول دوران )

ترجمه مقاله NE Navigators through the storm A review of organization theories and the...

30000 تومان

ترجمه مقاله NE    The integration of project management and organizational change management is now a necessity   (ترجمه مقاله یکپارچه سازی مدیریت پروژه و مدیریت تغییر نظریه ی سازمانی در حال حاضر یک ضرورت است )

ترجمه مقاله NE The integration of project management and organizational change management is now...

30000 تومان

ترجمه مقاله NE     Social Network Analysis of Sustainable Human Resource Management from the Employee Training’s Perspective    ( ترجمه مقاله آنالیز شبکه اجتماعی مدیریت وبرنامه ریزی منابع انسانی پایدار از دیدگاه آموزش  )

ترجمه مقاله NE Social Network Analysis of Sustainable Human Resource Management from the Employee...

30000 تومان

ترجمه مقاله NE    Strategic agility and human resource management   ( ترجمه مقاله مهارت استراتژیک و مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی )

ترجمه مقاله NE Strategic agility and human resource management ( ترجمه مقاله مهارت استراتژیک...

30000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+