تاثیر تخصصی سازی سهام اوراق بهادار بر ریسک و میزان برگشت شرکت های هلدینگ

به جهت نمایش کامل متن به همراه جداول و تصاویر میتوانید از اینجااقدام کنید.

1-مقدمه و معرفی

تاثیر شخصی سازی سهام با تنوع بخشیدن بر عملکرد شرکت ها، به شکل گسترده ای در زمینه ی بانکداری و امور مالی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. دو نظریه ی اصلی و متضادی که به شکل گسترده مورد توجه قرار گرفته اند، عبارتند از تئوری سهام سنتی با جهت گیری (طرفداری) به سمت تنوع، و تئوری تامین مالی شرکت های مدرن با جهت گیری به سمت تخصصی سازی سهام، براساسي نظر به سهام سنتی، به دلیل همبستگی ناقص در بازده (برگشت) پروژه ها، تنوع بخشی باعث حداقل سازی امکان وقوع تنش های ( بحران) مالی می گردد (1984.  (Diamond , بر اساس این رشته افکار و اعتقادات، بانک ها بایستی متنوع سازی را مورد ريسک سهام و دارایی های خود را که به صورت اوراق بهادار می باشد به طور کامل رعایت کرده و بکار گیری کنند. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

در طرف مقابل، حامیان و طرفداران نظریه تخصصی سازی سهام استدلال می کنند. زمانی که احتمال ورشکستگی مالی بالا می باشد، تنوع بخشیدن (افزایش تنوع) می تواند باعث گسترش اثرات این ورشکستگی به بخش های متعدد شرکت گردد، زیرا رکود اقتصادی یک بخش با احتمال بسیار زیادی می تواند باعث ورشکستگی کل ساختار بانگی گردد (1999 (Winton, بر این اساس عملکرد سهام و دارایی های به شکل اوراق بهاداره می تواند به صورت درون زا به وسیله ی ریسک پیش فرض ناشی از فرایند تخصصی سازی به همراهی تصمیمات متمرکز سازی متنوع سازی سهام و دارایی های اوراق بهادار، تحت تاثیر قرار بگیرد. آقای (2003Hyland( استدلال کرد که برخلاف شرکت های تخصصی سازی شده، شرکت های متنوع سازی شده متنوع توعی تخفیف در فرایندهای ارزش گذاری قیمت گذاری خود خواهند داشت. در واقع، ایشان استدلال اوراق بهاداره می تواند به صورت درون را به وسیله ی زیک پیش فرض ناشی از فرایند تخممی سازی به همراهی تصمیمات متمرکز سازی متنوع سازی سهام و دارایی های اوراق بهادار، تحت تأثیر قرار بگیرد. آقای (2003 Hyland( استدلال کرد که برخلاف شرکت های تخصصی سازی شده، شرکت های متنوع سازی شده متنوع نوعی تخفیف در فرایندهای ارزش گذاری (قیمت گذاری( خود خواهند داشت. در واقع، ایشان استدلال می کنند که شرکت های تخصصی سازی شده ای که فرایند تنوع بخشی را با دستور کار خود قرار داده اند نوعی کاهش ارزش بلند مدت )طولانی مدت( را خود تجربه کرده اند.

مطالعات پیشین انجام گرفته، نگاه مختصری به ناثير تخصصی سازی سهام (تنوع بخشی) بر عملکرد انواع متنوع سهام داشته اند. از لحاظ جغرافیایی، بانک های تخصصی سازی شده میزان برگشت ها را افزایش و میزان ریسک ها را کاهش داده اید ( See Mayer and Yeager( 2001 ) , Hayden et al . ( 2007 ) , and Berger et 2010) ,ا) در یک مطالعه ی جدید انجام گرفته، آقایان Saeed و Sameer در سال 2015 استدلال کردند که تخصصی سازی بازار بانکی باعث تسهیل و از بین رفتن محدودیت های تامین مالی شده و اثر این مطلب در مورد شرکت های متوسط به اندازه بسیار واضح تر و بارز می باشد. در مورد سرمایه گذاری های صنعتی،  Hiraki و Wang (2015)، با استفاده از یک نمونه ی سرمایه های متقابل )دو طرفه) بین المللی نشان داد که مشروط به میزان تمرکز و مراقبت کشور، سرمایه های تخصصی سازی شده ی صنعتی در مقایسه با سرمایه های متنوع سازی شده عملکرد بهتر و قابل قبول تری را از خود ارائه می کنند. نتایج به دست آمده ی خود را اینگونه تفسیر می کنند که دانش کسب شده در زمینه می تخصصی سازی صنعت می تواند به مدیران سرمایه گذاری های متقابل در جهت تولید بازده (برگشت) بالاتر نقش کمک کننده داشته باشد. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

در مورد هلدینگ های سهام داران، آقای Ekholm و Maury (2014) نشان دادند آن دسته از سهام داران با سهام های متمرکز، نوعی عملکرد و ارزش گذاری مثبت و رو به رشد را در آینده تجربه خواهند کرد. این افراد استدلال کردند که سهام داران با سهام های متمرکز اطلاعات بیشتری را در اختیار داشته و نقشي حکومتی بهتری را بازی خواهند کرد. منابع تخصصی سازی مورد مورد نظر می تواند نقش تعیین کننده ای در عملکرد بانکی داشته باشد ;Mercicca et al. ( 2007 ) , Baela et al. ( 2006 ) See Stirohy and Rumble  ((2007), Elsas et al. (2010

نتایج مورد نظر بر روی سهام اوراق قرضه بسیار متفاوت و پیچیده می باشد. آقایان Galindo , Bobczuk (2008) و Rossi و همکارانش (2005) تمرکز خود را به ترتیب بر روی بانک های آرژانتینی و اثریشی معطوف کردند. آن ها نشان دادند که متنوع سازی (تنوع بخشیدن)، برای ریسک مهاجرت و سودآوری مفید و کمک کننده باشد. در مطالعات مرتبط انجام شده، Acharya و همکارانش (2006). بانک های ایتالیایی را مورد مطالعه قرار دادند،  Hyden و همکارانش (2007) و Kamp و همکارانش (2007) بانک های کشور آلمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند، و سرانجام Tabak (2011) بانک های برزیلی را مورد بررسي قرار داد. این افراد دریافتند که فرایند تخصصی سازی سهام اوراق قرضه در بین بخش های مختلف اقتصادی، باعث افزایش برگشت (بازده) و کاهش ریسک می گردد. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

برخلاف این پیش زمینه ها، این مطالعه در راستای مباحث مطرح شده ی قبلی (پیشین) تمرکز خود را بر سهام اوراق بهادار (تضمین شده) معطوف خواهد کرد. بخشی که در مطالعات قبلی صورت گرفته پوشش داده نشده بود (بررسی نشده بود). در این مطالعه به صورت تجربی به ارزیابی و بررسی نحوه ی اثرگذاری تخصصی سازی سهام اوراق بهادار (تضمین شده) بر ریسک ایمن سازی (تضمین کردن) و برگشت (بازدهی) بانک ها پرداخته شده است. در ابتدا به ارزیابی سازگاری و عدم تناقض برگشت ریسک مناسب مربوط به بهام اوراق بهادار، با اصول تنوع بخشی (متنوع سازی) خواهیم پرداخت. اگر تخصصی سازی سهام اوراق بهادار (تضمین شده) (تنوع بخشی) منجر به افزایش برگشت با کاهش ریسک ایمن سازی دارایی ها گردد، می توان نتیجه گرفت که فرایند تخصصی سازی (نوع بخشی) عملکردهای بانکی را بهبود بخشیده است. در مرحله دوم، همچنین به بررسی و ارزیابی غیر خطی بودن رابطه ی بین بازگشت (بازده) سطوح – بانکی و تخصصی سازی سهام و دارایی های تضمین شده در یک ریسک تضمین شده پرداختیم. اگر نتیجه ی این ارزیابی و آزمون درست باشد، می توان نتیجه گرفت که مشلوع سازی (تنوع بخشی) سهام و دارایی های تضمین شده زمانی سودآور و مفید خواهد بود که این دارایی ها و سهام ریسک نزولی را متعادل سازی کنند.

سایر قسمت های باقیمانده ی این مقاله را به صورت زیر ساختار بندی کردیم: بخش 2 به ارائه داده ها و نمونه های انتخاب شده می پردازد. بخش 3 به تشریح و توصیف خصوصیات روش های تجربی به کار رفته در مقاله می پردازد، و بخش 4 نیز نتیجه گیری ها و دست اوردها را ارائه خواهد ساخت. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

2- داده ها و نمونه های انتخاب شده

نمونه انتخاب شده شامل داده های مربوط به شرکت هلدینگ بانکی ایالات متحده (BHC) بدون داده ی گم شده تضمین سازی در جدول های زمان بندی HC-S از فرم های Y-9C  جمع آوری شده از بانک فدرال رزرو ایالت شیکاگو (FED) می باشد. از سال 1986، فدرال دارد و به صورت هر سه ماه یک بار در یک جدول زمان بندی شدهBHC  یک فایل گزارش Y-9C را به منظور دریافت اطلاعات سایر بانک های زیر مجموعه خود شامل ورقه های بالانس، بیانیه های درامدی، و جداول زمان بندی دقیق حمایتی از این بانک های زیر مجموعه ای دریافت می کند. در سه ماهه ی دوم سال 2001، فدرال ترازو علاوه بر بانک های فدرال زیر مجموعه ی خود سایر بانک های ایالات متحده را نیز مجبور به ارسال فرم های Y-9C در جدول زمان بندی شده ی 3 ماهه -HC و کرده و این فرم های ارسالی شامل مواردی مانند جدول زمان بندی تضمین سازی این بانک ها به عنوان بالانس اصولی برجسته دارایی های امن و فروش ضمانت شده ی آن ها می باشد. گزارش های مربوط به فعالیت های ایمن سازی (تضمین کردن بر انسانی دارایی های زیربنایی به هفت دسته بندی اصلی تقسیم می شوند: 1- 4 وام های مسکونی خانوار، خطوط حساب جاری خانوار، مطالبات کارت های اعتباری، وام های خودرو، سا پر وام های مصرف کنندگان، وام های تجاری و صنعتی، و سایر تمامی وام ها، اجاره ها و دارایی های باقیمانده. ترکیب کردن (ادغام) جدول زمان بندی ایمن سازی درون فرم های Y-9C ، تعیین کننده ی زمان آغاز دوره ی نمونه برداری می باشد و بر این اساس تعداد 52 دوره کی سه ماهه از سال 2001 تا 2014 در نمونه ی مورد مطالعه قرار گرفت.

در فرآیند ساخت مجموعه ی داده ها، فرم های داده سه ماهه مربوط به بانک هایی که حاوی اطلاعات گم شده (ناقص) در نسبت سرمایه، دارایی های کل، نرخ بازگشت بر دارایی، و نرخ بازگشت بر حساب جاری بودن را حذف کردیم. در مورد بانک هایی که در طول دوره زمانی مربوط به نمونه می مورد استفاده این مقاله درگیر فعالیت های ادغام سازی با سایر بانک ها با خریده شدن توسط سایر شرکت ها بودند، از کد BHC خریدار استفاده کردیم، در نهایت، با ويشروره کردن تمامی متغیرها در سطح 1%، امکان تاثیر گذاری داده های پرت و دور افتاده بر نتایج را از بین برديم. مجموعه داده ی نهایی شامل 263 ایمن ساز می باشد. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

3- خصوصیات روش های تجربی

3.1 تاثیر فرایند تخصصی سازی سهام ایمن بر عملکرد بانکی

به منظور درک این مطلب که ایا استفاده از فرایند تخصصی سازی سهام و دارایی این منجر به عملکرد بهتر می شود یا خیر، با استفاده از مدل رگرسیونی زیره بازده اندازه گیری شده براساس فرایند تخصصی سازی شده را برگشت دادیم:

معادله شماره   1

پارامترهای β و γ و θنشان می دهند که تا چه حدي تقييرات فاکتورهای مرتبط در مدل، در تغییرات متغیرهای وابسته تاثیر گذار می باشد. در این فرمول پارامتر V I , t نشان دهنده ی خطای بانکi  در سه ماهه ی t می باشد. پارامتر وابسته ی بازگشتl,t  را نشان دهنده ی بازگشت (بازده) بانک i در زمان t, اندازه گیری شده به وسیله ی دو فاکتور بازگشت دارایی ها  l,t(ROM)و بازگشت حساب جاری l,t , (ROE) می باشد. متغیر مستقل اوليه 1-t,i Sec HHl به عنوان مثال شاخص ایمن سازی hlHirshran – Herfinda، که فرایند تخصصی سازی بانک i  را در دوره ی زمانی t اندازه گیری می کند. پارامتر  Z I , t-1برداری از متغیرهای کنترلی می باشد. در روند کلی بایستی نرخ سرمایه را که در واقع همان حساب جاری سرمایه کل مقیاس بندی شده با دارایی مجموع (کل)، سایز یا اندازه بانک که لگاریتمی از دارایی کل است. و تولید ناخالص داخلی واقعی ( log (rgdp)) مي باشد، برای تاثیرات ناشی از تغییر در شرایط اقتصادی تحت کنترل داشت. اگر مقدار 0<β باشد، فرایند تخصصی سازی منجر به عملکرد بهتر می شود، در غیر اینصورت اگر β<0 باشد، به این معناست که تنوع بخشی (متنوع سازی) منجر به عملکرد بهتر خواهد شد. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

به منظور برطرف کردن مسائل و مشکلات درون زای محتمل، در این مقاله تمام رگرسورهای تخصصی بانکی در این مدل را برای یک دوره ی سه ماهه تاخیر دادیم ( ,Demsetz and strahan, 1997 ; Stiroh 2006)، علاوه بر این از آنجایی که بانک ها به صورت آنی و فوری به تغییرات صورت گرفته در شرایط محیطی اقتصادی پاسخ نمی دهند. در ادامه کار متغیرهای محیطی اقتصاد را نیز در یک دوره ی سه ماهه تاخیر دادیم.

3.2 تاثیر فرایند تخصصی سازی سهام و دارایی ها بر عملکرد بانکی به عنوان تابعی از ریسک ایمن سازی

در این بخش از مقاله به منظور برآورد رابطه می بین تمرکز تخصصی سازی سهام و عملکرد به عنوان تابعی از ریسک ایمن سازی، از یک معادله ی دیگر استفاده کردیم. بدین منظور، نوعی متغیر جدید Charge off sec I , t-1 را معرفی کردیم، پارامتری که در این مورد نشان دهنده ی نسبت charge off های دارایی امن بر مجموع این دارایی ها می باشد، به منظور بررسی غیر خطی بودن رابطه موجود بین عملکرد بانکی و فرایند تخصصی سازی به عنوان تابعی از ریسک ایمن سازی 2 ، از مقدار مربع این پارامتر یعنی charge off set2 I,t-1 استفاده کردیم. در این قسمت از معادله رگرسیون تاثیر ثایت درجه دوم زیر استفاده کردیم: ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

 رابطه ی بین بازده (برگشت) و فرایند تخصصی سازی ایمن سازی، در اثر حاشیه ای زیر مربوط به 1-t,i Sec HHl بر روی متغیر وابسته ی return I,t مشاهده می گردد:

معادله 3

در اینجا نوعی رابطه ی u شکل بین برگشت (بازده) بانک و فرایند تخصصی سازی سهام امن به عنوان تابعی از ریسک ایمن سازی وجود خواهد داشت. اگر 0> u11 و 0 < u12 باشد. در این مورد، تنوع بخشی به سهام و دارایی های امن منجر به عملکرد بهتر بانکی در سناریوی ریسک پایین ایمن سازی می گردد. در حالی که تخصصی سازی سهام امن منجر به عملکرد بهتر بانکی در یک سناریوی ریسک بالای ایمن سازی می گردد.
ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

3.3 تاثیر فرایند تخصصی سازی ایمن سازی بر ریسک

در این بخش، رابطه ی موجود بین فرایند تخصصی سازی ایمن سازی و ریسک ایمن سازی را با استفاده از مدل تاثير ثابت زیر در نظر می گیریم:

 معادله شماره 4

پارامترهای β و γ و θنشان می دهند که تا چه حدی تغییرات فاکتورهای مرتبط در مدل، در تعمیرات متغیرهای وابسته تاثیر گذار می باشد. در این فرمول پارامتر V I , t نشان دهنده ی خطای بانک در سه ماهه ی می باشد. متغیر وابسته ي, t  charge off Set i همان متغیر ریسک ایمن سازی می باشد که نشان دهنده ی نسبت charge-off های خالص دارایی های امن به مجموع این دارایی ها می باشد. متغیرهای مستقل Sec HHI I,t-1 که نشان دهنده ی شاخص ایمن سازی Herfinddahl- Hirschman می باشد. به منظور اندازه گیری فرایند تخصصی سازی ایمن سازی بانکi  در دوره ی زمانیt  مورد استفاده قرار گرفته و پارامتر Z I,t-1  نشان دهنده ی متغیرهای کنترل کننده اضافی (مثلا ویژگی های خصوصی سازی – بانک) به منظور کنترل شرایط محیطی اقتصادی می باشد. فاکتورهایی مانند ترخ سرمایه، اندازه و سایز بانک، عملکرد بانکی (بازده به دارایی / بازده به حساب جاری)، و تولید ناخالص داخلی واقعی را بایستی تحت کنترل داشت. علاوه بر این تمامی متغیرهای مستقل را نیز به اندازه ی یک واحد زمانی تاخیر دادیم. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

4- نتایج

نتایج به دست آمده از مدل استفاده شده در این مقاله را در این بخش ارائه می کنیم. جدول 1 نشان دهنده ی نتایجی است که تاثیر فرایند تخصصی سازی سهام و دارایی های امن را بر عملکرد بانکی نشان می دهد. ضرایب برآورد شده بر اساس اندازه گیری های تخصصی سازی به شکل مثبتی با عملکرد بانکی در ارتباط هستند، و تنها زمانی که مقدار ROE یک متغیر مستقل باشد این ضرایب معنی دار و قابل توجه خواهند بود. این مطلب نشان می دهد که فرایند تخصصی سازی ایمن سازی به شکلی مشت، نرخ بازده (بازگشت) بانکی را تحت تاثير قرار می دهد. اقای Tabak و همکارانش در سال 2011. و همچنین Archaya و همکارانش در سال 2006، نتایج مشابهی را بین فرایند تخصصی سازی سهام قرضه و عملکرد بانکی ارائه کردند. در حالی که این مطالعات و پژوهش های انجام شده سهام قرضه را در نظر گرفته بودند. ما در این مطالعه سهام و دارایی ها امن (اوراق بهادار) را در نظر گرفتیم، آقای Archaya و همکارانش تشریح ساختند که فرایند تخصصی سازی باعث حداقل شدن هزینه های نظارت شده و در نتیجه تاثیر مثبتی در سودهای کسب شده را نیز به همراه داشته باشد.

با نگاه کردن به متغیرهای کنترلی، می توان نوعی رابطه ی مثبت بین اندازه ی بانک و نرخ بازده پیدا کرد. این مطلب نشان می دهد که با توجه به مطالعات قبلی (رفرنس tabak,  tecles2010 و tabak و همکارانش 2011 را مشاهده کنید( صورت گرفته، بانک های بزرگ عملکرد بهتری را در مقایسه با بانک های کوچک تر از عملکرد بهتری برخوردار خواهند بود. ضرایب مربوط به نرخ سرمایه به شکل مثبتی با عملکرد بانکی در ارتباط بوده و تنها در کنار ROA معني دار و قابل توجه خواهد بود. این مطلب نشان می دهد که افزایش در نسبت حساب جاری به دارایی کل، تاثیر مثبتی در مدیریت بانک بر سرمایه های خودش خواهد داشت. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

علاوه بر این، قصد داشتیم تا رابطه ی (وابستگی) عملکرد بانکی – تخصصی سازی ایمن سازی را بر ریسک ایمن سازی مشخص سازیم. به منظور دستیابی به یک نتیجه ی خاص، معادله ی شماره 2 را معرفی کردیم، معادله ای که در آن تعاملات بین فرایند تخصصی سازی ایمن سازی اندازه گیری شده با 1-  ChargeOff-Sec I , tو-SeC 2 i , t-1  ChargeOff، محاسبه می گردد. جدول شماره 2 نتایج مربوط به برآورد تاثیر ثابت را نشان می دهد، نتیجه گیری ما حاکی از آن است که فرایند تخصصی سازی سهام امن، بیشتر برای آن دسته از بانک هایی که با ریسک ایمن سازی بالاتر مواجه هستند سودمند و مفید خواهد بود. در حقیقت، تنوع بخشی سهام و دارایی های امن می تواند برای بانک هایی که با سطح ريسک ایمن سازی کم تر مواجه هستند مفیدتر و سودآورتر باشد، علاوه بر دریافتیم که رابطه ی بین عملکرد بانکی و تخصصی سازی ایمن سازی به صورت یک تابع u شکل در ريسک ایمن سازی می باشد. نتایج به دست آمده از این مطالعه مشابه با نتایج کسب شده توسط (1999) Winton و Acharya و همکارانش در سال 2006 می باشد که نشان دادند رابطه ی بین سهام قرضه و بازده می بانک ها به صورت غیر خطی بر ریسک قرضه می باشد. نتایج به دست آمده در مورد متغیرهای تبیینی همانند موارد مشابه ارائه شده در جدول 1 می باشد.

جدول 3 نشان دهنده ی نتایج مربوط به برآورد تأثیر ثابت معادله ی 4 می باشد. هدف ما ارزیابی و بررسی آثار فرایند تخصصی سازی سهام و دارایی های امن بر ریسک ایمن سازی می باشد. متغیرهای مستقل موجود در مدل استفاده شده، مقادير تاخیر یافته ی Sec HHI مربوط به نسبت سرمایه، از لگاریتم طبیعی دارایی های کل که نشان دهنده ی اندازه ی بانک می باشد، مربوط به لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی واقعی، و عملکرد بانکی اندازه گیری شده به وسیله ی ROA برای مدل 1 و ROE برای مدل 2 می باشد. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

برآوردهای حاصل شده مربوط به شاخص تخصصی سازی سهام و دارایی های امن، به شکل معنی داری مرتبط با ریسک فرایند ایمن سازی بانکی می باشند. این مطلب نشان می دهد که فرایند تخصصی سازی سهام، ریسک ایمن سازی کمی را به دنبال خواهد داشت. این مورد می تواند در مواقعی اتفاق بیفتد که بانک ها تجربه و تخصص لازم را با ایمن سازی مقداری کمتری سرمایه به دست آورده و روند پیدا کردن مسائل و مشکلات احتمالی این فرایند با دارایی های بزرگ تر را قبل از خراب کردن و از بین بردن آن ها، برای بانکداران راحت تر می کند. در نتیجه، می توان گفت که دسترسی (موجود بودن) به تعداد متعددی کلاس (طبقه) دارایی های ایمن سازی شده می تواند باعث افزایش ریسک فرایند ایمن سازی گردد. با نگاه کردن به متغیرهای کنترلی خود می توان دریافت که انتظار می رود ضریب مورد نظر برای عملکرد بانکی مقدار منفی و معنی داری را برای ROA داشته و بدین معناست که عملکرد بانکی پایین می تواند منجر به ریسک ایمن سازی بالا شود. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

5- نتیجه گیری

درک تاثیر فرایند تخصصی سازی سهام و دارایی امن بر میزان عملکرد بانکی و ریسک ایمن سازی، از اهمیت بسیار بالایی در مطالعات واسطه گری معاملاتی خواهد داشت. به هر حال مطالعاتی که به این گونه روابط و فاکتورها پرداخته اند بسیار اندک و نایاب می باشند. در این مقاله، ما به ارزیابی آثار فرایند تخصصی سازی سهام و دارایی امن بر عملکرد بانکی، بازده بانکی و ریسک ایمن سازی پرداخته ایم و این کار را با استفاده از برآورد کننده تاثیر ثابت BHC263  پنل داده ای از سال 2001 تا 2014 انجام دادیم.

دریافتیم که فرایند تخصصی سازی این دارایی ها می تواند بر عملکرد بانک های امن ایالات متحده هم در مورد بازده بانکی و هم در مورد ريسک ایمن سازی تاثیر گذار واقع گردد. به هر حال، رابطه ی بین فرایند تخصصی سازی این دارایی ها و ریسک ایمن سازی به صورت u شکل می باشد. تنوع بخشیدن به سهام امن می تواند برای آن دسته از بانک هایی که با ریسک ایمن سازی پایین مواجه هستند، مفید و سودآور واقع گردد در حالی که تخصص سازی این سهام می تواند بهترین گزینه برای عملکردی کلی بانک هایی باشد که با ریسک ایمن سازی بالاتر مواجه هستند، نوعی رابطه ی منفی نیز بین تخصصی سازی این دارایی ها و ریسک ایمن سازی پیدا کردیم که می توانید به این معنا باشد که فرایند ایمن سازی سهام و دارایی منجر به ریسک پایین ایمن سازی می گردد. علاوه بر این، در یافتیم که عملکرد پابین بانکی نیز منجر به افزایش ریسک فرایند ایمن سازی میگردد. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+