تحقیق گروهی

به جهت سفارش ترجمه ارزان از نوار بالای سایت کمک بگیرید.

محققان این مشکل بالقوه به طور تصادفی مداخله گران را در شرایط مختلف قرار می دهند. زمانی که هیچ گزینه ای برای دلایل لجستیکی (مثلا گروه بندی بالینی یا کلاس درس در کلاس) امکان پذیر نیست، درجه ای که مراحل شرایط مطابق با آن در پیشنهاد تحقیق مطرح شده باشد (وفاداری رویه ای، نگاه کنید به فصل 6) بسیار مهم است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

روش تحقیق گروهی رایجترین روش تحقیقاتی است که در برخی موارد از علوم رفتاری استفاده شده است. طرح های پژوهشی گروهی برای مطالعات کارآزمایی در مقیاس بزرگ یا آزمایش های بالینی مناسب است که در آن علاقه یک پژوهشگر به توصیف اینکه آیا یک تمرین یا سیاست با یک جمعیت خاص به طور متوسط ​​موثر خواهد بود، مناسب است. با چنین سوالات پژوهش، روش شناسایی گروه توصیه می شود. اگر تصمیم به مطالعه رفتار گروهی داشته باشید، طرح های گروه های متعدد و روش های تجزیه و تحلیل آماری در دسترس شما قرار می گیرد. با وجود سودمندی آن برای تشخیص اثرات گروهی به طور متوسط، طرحهای مقایسه گروهی نمیتوانند به فرد تعمیم دهند. برای فرار کردن بارلو و همکاران (1984)، تعمیم یافته های پژوهش گروهی به افراد نیازمند “جهش ایمان” است و میزان آن بستگی به شباهت فرد به مطالعه شرکت کنندگان است که مداخله آنها مؤثر بوده است. شما هرگز نباید از زمانی که تلاش برای تعمیم فعالیت های حمایت شده توسط تحقیقات گروه را به یک فرد انجام می دهید هرگز از دست ندهید، زیرا برخی از شرکت کنندگان بهتر عمل می کنند، در حالی که دیگران بدتر از شرکت کننده می باشند. تعجب نکنید اگر نتایج تکرار نشود، اگر شرکت کننده یا مشتری شما به طور قابل ملاحظه ای از شرکت کننده در مطالعه گروهی متفاوت باشد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

رویکردهای تحقیق کیفی

تحقیقات کیفی اصطلاح “چتر” است که به تعدادی از رویکردهای تحقیق توصیفی اشاره دارد که “بررسی کیفیت روابط، فعالیت ها، موقعیت ها یا مواد” را بررسی می کنند (Fraenkel & Wallen، 2006، ص 430). Brantlinger، Jimenez، Klingner، Pugach و Richardson (2005) پژوهش کیفی را “یک رویکرد سیستماتیک برای درک کیفیت یا طبیعت ضروری یک پدیده در یک زمینه خاص” تعریف می کنند (ص 195). تجزیه و تحلیل کمی از معیارهای نتیجه معمولا به پژوهشگران کیفی علاقه ندارد. پارادایم کیفی در اینجا به رغم تجزیه و تحلیل توصیفی آن، به جای تجربیات تجربی، مورد بحث قرار گرفته است به طوری که به نظر می رسد افزایش علاقه در میان برخی از محققان است که معتقدند که “ایده آل برای پدیده هایی است که به صراحت پیچیده است و در مورد آن کمی با اطمینان شناخته شده است “(لانسیس، 1993، ص 9). جدول 1.2، 16 روش مختلف تحقیق کیفی را که Brantlinger et al. جای زیر پارادایم تحقیق کیفی است. از 16 شیوه، 3 نفر در میان پژوهشگران آموزشی و بالینی که مطالعات کیفی را انجام می دهند، مورد توجه خاصی قرار دارند: مطالعه موردی، مردم شناسي و پدیده شناسی. رویکرد مورد مطالعه مستلزم توضیح عمیق و دقیق یک یا چند مورد (افراد، حوادث، فعالیت ها یا فرآیندهای) است، در حالی که قوم نگاری به مطالعه فرهنگ اشاره دارد، که به عنوان “باورهای عادی، اشکال اجتماعی و ویژگی های مادی تعریف شده است” یک گروه نژادی، مذهبی یا اجتماعی “(Merriam-Webster Online Dictionary 2008)، که در آن محقق بدون توجه به مردم در محیط طبیعی خود بدون تلاش برای تاثیر گذاشتن بر رفتار یا رویداد خود، به طور غیرمستقیم به آنها نگاه می کند. گاهی اوقات با قوم شناسی اشتباه گرفته می شود، پدیده شناسی مطالعه واکنش های مردم و تصورات یک رویداد یا وضعیت خاص است. برای بحث بیشتر در مورد این و دیگر رویکردهای تحقیق کیفی، Glasser و Strauss (1967)، لینکلن و گوبا (1985) یا لانسی (1993) را ببینید. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

ویژگی های تحقیق کیفی

رویکردهای تحقیق کیفی تعدادی از ویژگی های رایج را به اشتراک می گذارد، حداقل این که تمایل به توضیح دقیق و عمیق از مورد یا پدیده های مورد مطالعه است. داده ها با استفاده از روش های مختلف جمع آوری شده اند، از جمله مشاهده مستقیمی که نقش پژوهشگر آن یک “ناظر شرکت کننده” در محیط طبیعی است و هیچ علاقه یا تلاش برای نفوذ به فرد یا رویداد مشاهده نشده است. محققان به عنوان یک ناظر شرکت کننده، یادداشتهای میدانی، گاهی اوقات به عنوان “یادداشتهای بازتابنده” یاد می کنند، که هدف اصلی آنها “ماهیت” یا “تم” مشاهدات است. سایر روش های جمع آوری اطلاعات شامل ضبط صدا و تصویری است که در روایت های نوشته شده خلاصه شده و ارائه شده است. مصاحبه ها و پرسشنامه ها ابزارهای جمع آوری اطلاعات مهم مورد استفاده در تحقیقات کیفی هستند. با توجه به این دو ابزار جمع آوری داده ها و استفاده از آنها در پدیده شناسی، فرنکل و والن (2006) نقش محقق را به عنوان کسی که “آنچه را که به نظر می رسد به عنوان اظهارات مربوطه از هر شرح دهنده پدیده و سپس خوشه ها این اظهارات به تم ها. سپس وی این موضوعات را به شرح روایت این پدیده ادغام می کند “(ص 437).ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

جدول 1.2. انواع و شرح تحقیقات کیفی

مطالعه موردی – اکتشاف یک سیستم محدود (گروه، فرد، محیط، رویداد، پدیده، فرایند)؛ می تواند زندگینامه و زندگینامه باشد. مطالعه موردی جمعی – یک مطالعه که در چندین سایت صورت می گیرد یا شامل داستان های شخصی از چندین (یا متمایز) افراد است. عهدنامه – توصیف / تفسیر یک گروه یا نظام اجتماعی یا فرهنگی؛ معمولا شامل مشاهدات، مصاحبه ها و تحلیل سند است. تحقیق و پژوهش پژوهشی اقدام به ارائه ایده هایی برای تمرین به کارهای میدانی می دهد تا در هنگام جمع آوری داده ها تاثیری بر محیط / شرکت کنندگان داشته باشد. تحقیق پژوهش همکارانه، محقق و متخصص، ایده هایی در مورد چگونگی تغییر تمرین و همکاری با یکدیگر برای تغییر وضعیت و جمع آوری اطلاعات برای یک مطالعه را به اشتراک می گذارد. تئوری تحقیق بر مبنای مطالعه پدیده ها در یک وضعیت خاص انجام شده برای ایجاد یا کشف یک نظریه عمومی یا انتزاعی تحلیلی انجام شده است. پدیده شناسی – معانیی را که مردم از تجربیات زندگی خود می کنند را مطالعه می کند. تعامل گرایانه نمادین – مطالعات تفسیری مورد استفاده توسط افرادی که با شرایط مادی و اجتماعی برخورد می کنند. تحقیق روایت – جمع آوری روایت های شخصی؛ بر پایه این شناخت است که مردم داستاندار هستند که زندگی مستمر را رهبری می کنند.   تاریخ زندگی (دهان) – مصاحبه گسترده با افراد برای جمع آوری روایت های شخص اول در مورد زندگی یا رویدادهایی که در آنها شرکت داشتند. شرکت تحقیقاتی نیمه عمر، تشویق کننده به یاد آوردن و تفکر در مورد زودتر و همچنین رویدادهای معنی دار جاری در زندگی آنها است. تحقیقات تفسیری – به طور مترادف با “کار کیفی” و / یا به پژوهش هایی که در برخی از نظریه ها (مطالعات انتقادی، فمینیستی، مطالعه ناتوانی، نژاد انتقادی) اشاره شده است، اشاره دارد. تجزیه و تحلیل محتوا – بررسی بازبینی متن (ها) برای درک تم ها یا دیدگاه ها (همچنین به مرحله تجزیه و تحلیل مطالعات کیفی اشاره دارد). تجزیه و تحلیل مکالمات – مطالعه شرایط تعاملی، ساختار گفتگو و مبادلات ارتباطی؛ شامل ضبط عبارات چهره، حرکات، سرعت یا تردید گفتار و تن صدا است. تجزیه و تحلیل گفتمان – معانی متنی عقلانی را تفسیر می کند؛ معانی را مشخص می کند که شیوه های هنجاری مفهوم سازی و بحث در مورد پدیده ها را زیر پا می گذارد. تجزیه و تحلیل نقد و گفتمان ایدئولوژیک که معانی سیاسی (اختلافات قدرت) یا ایدئولوژی ها را در نظر می گیرد، در همه گفتمان ها، نهادها و شیوه های اجتماعی دخیل است.

بر خلاف رویکرد مطالعه گروهی که در آن فرضیه ها قبل از انجام مطالعه برای تست یک نظریه شناخته شده (به عنوان یک رویکرد تجزیه و تحلیل قیاسی) (یعنی به طور کلی به طور خاص) فرموله شده است، محققانی که از روش تحقیق کیفی استفاده می کنند، جمع آوری داده ها و توصیف تم ها یا روند در داده ها بدون ارائه یک نظریه، یک روش شناخته شده به عنوان تجزیه و تحلیل الگویی (به عنوان مثال، عمومی به طور خاص). در این راستا، مطالعاتی با استفاده از کیفی و SCD ها مشابه هستند. یک تفاوت مهم بین رویکردهای تحقیق کیفی و کمی، به عنوان Brantlinger et al. (2005) معتقد است: “تحقیقات کیفی به منظور تعمیم انجام نشده است، بلکه برای تولید شواهد بر اساس اکتشاف زمینه های خاص و افراد خاص” (ص 203). اگر این طور است که چگونه محققان کیفی رویکرد خود را در نظر می گیرند، ما به عنوان مصرف کنندگان تحقیق باید از این سوال بپرسیم: «چگونه می توان نتایج تحقیقات کیفی را از عمل مبتنی بر شواهد حمایت کرد، اگر نمی توان فراتر از مورد مورد مطالعه تعمیم داد؟» ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

تجزیه و تحلیل داده ها، قابلیت اطمینان و مسائل معتبر

مسئله اعتبار و اعتماد به یافته های پژوهشی برای تمرینکنندگان با استفاده از امیدواری، اگر نه بهترین شیوه در خدمت به دانش آموزان و مشتریان و خانواده هایشان باشد، اهمیت دارد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

دستورالعمل هایی برای ارزیابی اعتبار مطالعات کیفی کیفی توسط Brantlinger et al. (2005) و در جدول 1.3 ارائه شده است. این اندازه گیری ها این است که چگونه محققان کیفی اعتبار (یعنی دقت) و اطمینان (یعنی ثبات) اطلاعات را در گزارش های تحقیقاتی خود می سنجند، اما نویسندگان نسبت به “استفاده از اقدامات اعتبار به عنوان چک لیست در یک روش سفت و محکم” آنها “تشویق” محققان به استفاده از معیارهای اعتماد “معتقدند که نویسندگان، که به طور خلاصه روش های مورد استفاده را روشن می کنند و منطق آنها می تواند بیانگر این باشد که گزارش های آنها قابل اعتماد و قابل توجه است بدون اشاره به اقدامات اعتبار” (ص 200-201). همانطور که شما ممکن است از نقل قولهایی که ذکر شده (از جمله “عباراتی که در نظر بگیرید مربوط به آن” است) نقل قول کنید، انتقاد اولیه روشهای تحقیق کیفی، عدم انطباق آنها است.

یک ویژگی مشترک از مطالعات کیفی موقعیت پژوهشگر به عنوان یک “خودی” است که ارتباط شخصی نزدیک با شرکت کنندگان دارد و هر دو جمع کننده داده ها و تحلیلگر داده است. Brantlinger et al اذعان می کنند که آنها (محققان کیفی) در تحقیق خود “ابزاری” هستند و “انجام کار کیفی (ابزار معتبر)، ما باید تجربه ای در ارتباط با تمرکز تحقیقاتی ما داشته باشیم، باید خواندن، شناختی، تحلیلی، بازتاب، و درون گرا “(ص 197). اگر درست باشد، موقعیت پژوهشگر کیفی به دلیل سوقگیری داده های جمع آوری شده و گزارش شده، موجب نگرانی می شود، که به نوبه خود بر اعتبار و اعتبار یافته یافته ها تأثیر می گذارد، زیرا حفاظت های مشاهداتی (نظیر مشاهدات مستقل) خاص است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

جدول 1.3 مؤلفه های اعتبار سنجی برای تحقیقات کیفی.

1. تیزرنگ کردن – جستجو برای همگرائی یا انطباق شواهد از منابع روزانه چندگانه و متنوع (مشاهدات / مصاحبه ها، یک شرکت کننده و دیگر، مصاحبه ها / اسناد). a Triangulation داده ها – استفاده از منابع داده متنوع در یک مطالعه. ب Triangulation محقق – استفاده از چندین محقق، ارزیابان، تحلیلگران همکار. ج تری گناه نظریه – استفاده از دیدگاه های متعدد برای تفسیر مجموعه ای از داده ها. د Triangulation روش شناسی – استفاده از چندین روش برای مطالعه یک مشکل واحد. 2. شواهد تایید نشده – پس از ایجاد تم ها / مقدماتی اولیه، محقق به دنبال شواهد متناقض با این تم ها (بی نظیر) است؛ همچنین به عنوان تجزیه و تحلیل مورد منفی و یا اختلاف نظر شناخته شده است. 3. محققان رفلکتيويته محققان تلاش مي کنند تا مفروضات، باورها، ارزش ها و تعصبات خود را درک کنند و خود را افشا کنند (يعني “درست در مورد موقعيت / چشم انداز). 4. عضو چک با شرکت کنندگان بررسی و تایید دقت (یا عدم قطعیت) از ضبط مصاحبه و یا یادداشت های زمینه رصد. a قبل از تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج، رونویسی سطح اول را به شرکت کنندگان می دهد. ب تجزیه و تحلیل سطح دوم و تفسیر داده ها به شرکت کنندگان (قبل از انتشار) برای اعتبار سنجی (یا حمایت از) نتیجه گیری محققان. 5. کار همکاری – شامل محققان متعدد در طراحی یک مطالعه یا هماهنگی در مورد نتیجه گیری برای اطمینان از اینکه تجزیه و تحلیل و تفسیر ها خاص و غیر متعارف نیستند؛ می تواند بررسی قابلیت اطمینان بینابینی را بر مشاهدات انجام شده یا کدگذاری داده ها داشته باشد. (مفهوم اینکه افرادی که با هم کار می کنند، نتایج قابل اعتماد دریافت می کنند، وابسته به فرضیه حقیقت است که می توانید شرح دقیق واقعیت های موقعیتی را بدست آورید.) 6. حسابرسان خارجی با استفاده از بیگانه (به تحقیق) برای بررسی و تایید اینکه نتیجه گیری محققانه منطقی و مبتنی بر یافته است. 7. گزارش دهی همکار – داشتن یک همکار یا کسی که با پدیده هایی که مورد بررسی قرار می گیرد آشنا است و بازخورد انتقادی را در مورد توصیف، تحلیل و تفسیر یا نتایج مطالعه ارائه می دهد. 8. بازرسی حسابرسی پیگیری مصاحبه های انجام شده و / یا زمان های خاص و تاریخ خرج مشاهده و نیز در هر مناسبت مشاهده شد. برای تایید و تایید اینکه زمان کافی برای انجام نتایج قابل اعتماد و قابل تایید در این زمینه صرف شده است. 9. تعامل طولانی مدت، مشاهدات مادی و مکرر؛ چندین مصاحبه عمیق؛ بازرسی از طیف وسیعی از اسناد مرتبط؛ توصیف ضخامت صحت مطالعه را تایید می کند. 10. ضخامت، توضیحات دقیق و گزارش دهی کافی و توضیحات نکته در زمینه برای ارائه شواهد به تفسیر و نتیجه گیری محققان. 11. پرونده های Particularizabilitv-documenting با توضیحات ضخیم، به طوری که خوانندگان می توانند درجه انتقال را به شرایط خود تعیین کنند.

این فقدان قابلیت اطمینان اندازه گیری به تنهایی یک تهدید جدی برای اعتبار داخلی یافته ها است که به عنوان ابزار دقیق شناخته می شود. استفاده از یادداشت های زمینه، شرح روایت و آزادی محققان برای “در نظر گرفتن آنچه مربوط است” همه نشانه روش است که مستعد ابتلا به ذهنیت و یافته ها است که اگر غیر ممکن است تکرار شود. تکثیر، همانطور که قبلا ذکر شد، در قلب روش علمی قرار دارد. اگر نتيجه يافتن يافتن يافتن يا يافتن يا يافتن نتيجه يا نتيجه نهايي نتيجه نهايي نتواند قابل اعتماد يا معتبر باشد. بنابراین، تحقیق کیفی برای علم رفتار انسان چه چیزی ارائه می دهد؟ به رغم نگرانی ها در مورد سوژویتی و عدم تکثیر، مطالعات کیفی می توانند و توصیف مفصلی از رفتار در شرایط طبیعی را ارائه دهند که می تواند به دنبال سوالات تحقیقاتی یا آزمون فرضیه های تحقیقاتی باشد که روش های تحقیق کمی را هدفمندتر می کنند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

رویکرد تحقیق موردی تنها

روش SCD دارای سنت طولانی در علوم رفتاری است و در طول زمان به طور فزاینده ای در آموزش های ویژه و دیگر زمینه ها به چشم می خورد (نگاه کنید به شکل 1.1). از لحاظ تاریخی، مطالعاتی که با استفاده از SCD انجام می شود، به عنوان “تحقیقات تک تک موضوع” نامیده می شوند، اما در طول زمان، شرکت کننده تعویضی جایگزین سوژه شد، زمانی که انسان درگیر در یک مطالعه رضایت آگاهانه را فراهم کرد (Pyrczak، 2016)؛ در طول کتاب، ما از شرکت کننده معاصر استفاده خواهیم کرد، اگر چه برخی از منابع تاریخی ممکن است شامل موضوع موضوع باشد. سیدمن (1960) ابتدا روش تحقیق SCD را در کتاب شناسی خود، تاکتیک تحقیقات علمی: ارزیابی داده های تجربی در روانشناسی، که کاربرد آن را در زمینه تحقیق اولیه تحقیق روانشناسی تجربی مورد استفاده قرار داد، توصیف کرد. در سال 1968، Baer و همکاران تعریف روش تحقیق SCD و نحوه استفاده از آن در تحقیقات کاربردی برای ارزیابی اثربخشی مداخله با افراد است. از آن زمان، مقالات، فصل ها و کتاب های متعدد نوشته شده است که توصیف روش SCD و استفاده از آن در تعدادی از رشته ها، از جمله روانشناسی (Bailey & Burch، 2002؛ Barlow & Hersen، 1984؛ جانسون و Pennypacker، 1993، 2009، Kazdin، 1998؛ Kratochwill & Levin، 1992، Skinner، 2004)؛ آموزش ویژه (Gast، 2005؛ کندی، 2005؛ ریچاردز، تیلور، رامامامی و ریچاردز، 1999؛ Tawney & Gast، 1984)، “کمک به حرفه ها” (بلوم و فیشر ، 1982؛ لین، لدفورد و گاست، 2017)، آموزش سواد آموزی (Neuman 8c McCormick، 1995)، علوم ارتباطات (McReynolds 8c Kearns، 1983؛ Schlosser، 2003)، و تفریحی درمانی (Dattilo، Gast، Loy، 8c Malley، 2000)

همانطور که هورنر و همکارانش (2005) اشاره کرد که بیش از 45 مجله تخصصی منتشر شده است. اشتباه رایج در مورد روش تحقیق SCD این است که تنها در صورتی به مدل روانشناختی رفتاری که نادرست است، مناسب است. اگر چه در تعلیم عملیات، تجزیه و تحلیل رفتار کاربردی و نظریه یادگیری اجتماعی مبتنی است، مداخلات مبتنی بر مدل های نظری دیگر ممکن است در چارچوب SCD ارزیابی شود. در این بخش پارامترهای اساسی روش تحقیق SCD به عنوان ابزار مقایسه با رویکردهای تحقیقاتی که قبلا شرح داده می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص های کیفیت برای ارزیابی مطالعات با استفاده از SCD ها توسط Horner و همکاران ساخته شده است. و در جدول 1.4 ارائه شده است. موضوعاتی که در این بخش معرفی شده اند، از جمله معیارهای ارزیابی شواهد حمایتی از یک عمل، در فصل هایی که دنبال می شود، به طور دقیق مورد بحث قرار می گیرد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

جدول 1.4 شاخص های کیفی برای تحقیق تک تک مورد.

شرح شرکت کنندگان و تنظیم 1. شرکت کنندگان با جزئیات کافی شرح داده می شوند تا دیگران بتوانند افراد با ویژگی های مشابه (مثلا سن، جنسیت، معلولیت، تشخیص) را انتخاب کنند. 2. روند انتخاب شرکت کنندگان با دقت تکرار توصیف شده است. 3. ویژگی های بحرانی تنظیم فیزیکی با دقت کافی برای اجازه تکرار توصیف می شود. متغیر وابسته 1. متغیر وابسته با دقت عملیاتی توصیف می شود. 2. هر متغیر وابسته با یک روش که یک شاخص قابل سنجش را تولید می کند اندازه گیری می شود. 3. اندازه گیری متغیر وابسته معتبر و توصیف شده با دقت قابل تکرار است. 4. متغیر وابسته به طور مکرر در طول زمان اندازه گیری می شود. 5. داده ها بر روی اطمینان یا توافق بینابزار در ارتباط با هر متغیر وابسته جمع آوری شده و سطح IOA با استانداردهای حداقل (مثلا IOA = 80٪؛ کاپا = 60٪). متغیر مستقل 1. متغیر مستقل با دقت تکرار توصیف شده است. 2. متغیر مستقل به طور سیستماتیک دستکاری و تحت کنترل آزمایشی است. 3. اندازه گیری آشکار از وفاداری اجرای برای متغیر مستقل بسیار مطلوب است. خط مقدم 1. اکثر مطالعات تحقیقاتی تک پرونده شامل یک مرحله پایه است که اندازه گیری مکرر یک متغیر وابسته را فراهم می کند و یک الگوی پاسخ را ایجاد می کند که می تواند برای پیش بینی الگو عملکرد آینده در صورت معرفی یا دستکاری متغیر مستقل انجام شود رخ نمی دهد 2. شرایط اولیه با دقت تکرار توصیف شده است. کنترل تجربی / اعتبار درونی 1. طراحی حداقل سه تظاهرات اثر تجربی را در سه نقطه مختلف در زمان انجام می دهد. 2. کنترل طراحی برای تهدیدات رایج برای اعتبار داخلی (به عنوان مثال اجازه حذف رقیبهای فرضیه) را میدهد. 3. نتایج یک الگوی است که کنترل تجربی را نشان می دهد. اعتبار خارجی 1. اثرات تجربی در میان شرکت کنندگان، تنظیمات و یا مواد برای ایجاد اعتبار خارجی تکرار شده است. اعتبار اجتماعی 1. متغیر وابسته از لحاظ اجتماعی مهم است. 2. مقدار تغییر در متغیر وابسته ناشی از مداخله، از لحاظ اجتماعی مهم است. 3. پیاده سازی متغیر مستقل عملی و مقرون به صرفه است. 4. اعتبار اجتماعی با پیاده سازی متغیر مستقل در طول دوره های زمانی طولانی، توسط عوامل مداخله ای معمولی، در فضای عمومی و فیزیکی، افزایش می یابد.

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
F ترجمه مقاله Life cycle assessment of the environmental influence of wooden and concrete utility poles based on service lifetime ( ترجمه مقاله :ارزیابی چرخه زندگی از تاثیر زیست محیطی قطب های چوبی و بتنی بر اساس طول عمر )

F ترجمه مقاله Life cycle assessment of the environmental influence of wooden and concrete...

10000 تومان

F  ترجمه مقاله A method to estimate the costs and benefits of undergrounding electricity transmission and distribution lines ( ترجمه مقاله : روشی برای تخمین هزینه ها و مزایای خطوط انتقال و توزیع برق زیر زمینی )

F ترجمه مقاله A method to estimate the costs and benefits of undergrounding electricity...

10000 تومان

F ترجمه مقاله  Analysis of a magnetic refrigerator (ترجمه مقاله : تجزیه و تحلیل یک یخچال مغناطیسی )

F ترجمه مقاله Analysis of a magnetic refrigerator (ترجمه مقاله : تجزیه و تحلیل...

10000 تومان

مقاله با عنوان Why are Americans fat?! The New Yorker(مقاله با عنوان چرا آمریکایی ها چاق هستند؟! نیویورکی ها ) A.N.G

مقاله با عنوان Why are Americans fat?! The New Yorker(مقاله با عنوان چرا آمریکایی...

10000 تومان

ترجمه مقاله با عنوان7Day Law Of Attraction Guide (مقاله با عنوان 7 قانون جاذبه )A.N.G

ترجمه مقاله با عنوان7Day Law Of Attraction Guide (مقاله با عنوان 7 قانون جاذبه...

7000 تومان

ترجمه مقاله Materializing Innovation Capability A Management Control Perspective ( ترجمه مقاله : قابلیت تحقق توانایی نوآوری چشم انداز کنترل مدیریت )

ترجمه مقاله Materializing Innovation Capability A Management Control Perspective ( ترجمه مقاله : قابلیت...

10000 تومان

ترجمه مقاله Auditor Provided Tax Nonaudit Services and the Implied Cost of Equity Capital ( ترجمه مقاله : خدمات غیرحضوری مالیاتی با تأمین حسابرس و هزینه ضمنی سرمایه سهام )

ترجمه مقاله Auditor Provided Tax Nonaudit Services and the Implied Cost of Equity Capital...

10000 تومان

ترجمه مقاله Earnings Autocorrelation Earnings Volatility and Audit Fees (ترجمه مقاله :  همبستگی سود، نوسانات سود وهزینه های حسابرسی )

ترجمه مقاله Earnings Autocorrelation Earnings Volatility and Audit Fees (ترجمه مقاله : همبستگی سود،...

10000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+