سوء تغذیه در کودکی باعث چاقی در آینده می‌شود و بر ساختار و عملکرد مغزتاثیرمیگذارد

برای ثبت سفارش ترجمه با موضوع با قیمتی کمتر از قیمت بازار با شماره تلفن 09191732587 در تلگرام یا واتس آپ در ارتباط باشید.

چکیده: 

چاقی یک همگرایی بالینی مرتبط و از نظر بالینی شایع افسردگی عمده (MDD) است. استعداد ژنتیکی و سابقه آسیب در دوران کودکی ، هر دو به طور مستقل نشان داده شده اند که به عنوان خطر چاقی عمل می کنند و با تغییرات در ساختار و عملکرد مغز مرتبط با پاداش همراه هستند. بنابراین ما با هدف بررسی تأثیر سوء استفاده در دوران کودکی و خطر ژنتیکی در برابر چاقی در ارتباطات تصویربرداری ساختاری و عملکردی مرتبط با پردازش پاداش در MDD هستیم. 161 بیمار مبتلا به MDD در طی پارادایم حدس زدن معمولاً تحت MRI ساختاری و عملکردی قرار گرفتند. اثرات اصلی و متقابل نمره خطر ابتلا به پلیژنیک برای چاقی (PRS) و تجارب سوءاستفاده از دوران کودکی که با استفاده از پرسشنامه ترومای کودک (CTQ) ارزیابی شده است. ما دریافتیم که تجارب سوء رفتار و خطر ابتلا به چاقی به طور قابل توجهی بر

الف) شاخص توده بدنی

 ب) حجم ماده خاکستری قشر orbitofrontal و همچنین

 c) پاسخ BOLD در انسولین مناسب هنگام پردازش پاداش اثر می گذارد.

 در حالی که خطر ابتلا به چاقی با افزایش BMI و همچنین کاهش ماده خاکستری OFC و افزایش پاسخ BOLD عایق در بیماران غیر مبتلا به سوء تغذیه همراه بود ، این ارتباطات در بیماران دارای سابقه آسیب در کودکی وجود نداشت. هیچ اثر اصلی قابل توجهی از PRS یا سوء تغذیه در ماده خاکستری یا پاسخ BOLD در آستانه های اعمال شده قابل تشخیص نیست. مطالعه حاضر حاکی از آن است که سوءاستفاده در دوران کودکی تأثیر بار ژنتیکی برای چاقی بر BMI و همچنین ساختار و عملکرد مغز تغییر یافته در مدارهای مغزی مرتبط با پاداش را در MDD تعدیل می کند.

مقدمه

چاقی یک همبودی بسیار شایع از اختلالات عاطفی است که نشان داده شده است پیامدهای نامطلوب را در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده (MDD) پیش بینی می کند . به نوبه خود ، یافته ها حاکی از آن است که افسردگی مادران و همچنین سابقه چاقی خانوادگی ممکن است خطر عدم پاسخ به مداخلات تنظیم کننده وزن را افزایش دهد ، این مفهوم رابط متقابل بین چاقی و افسردگی را تأیید می کند و به اهمیت عوامل ژنتیکی مشترک اشاره می کند. علاوه بر این ، فاکتورهای خطر محیطی مانند سوءاستفاده در دوران کودکی و وضعیت اقتصادی اقتصادی پیشنهاد شده است که بر ارتباط بین چاقی و افسردگی تأثیر بگذارد . بطور واضح تر ، تحقیقات قبلی مستقل از پیشگویی ژنتیکی و همچنین شرایط نامطلوب محیطی مانند سوءاستفاده در دوران کودکی به عنوان فاکتورهای مهم ریسک در ایجاد چاقی در افراد سالم شناسایی کرده اند.

به طور خاص ، تاکنون هیچ مطالعه ای در دسترس نیست که محاسبه تأثیر خطر ژنتیکی و سوءاستفاده از کودکی بر BMI در افسردگی اساسی باشد. با توجه به روابط مکانیکی بالقوه که ممکن است در ایجاد افزایش بیش از حد وزنه واسطه باشد ، چندین گزارش قبلی به اهمیت تغییر ساختار و عملکرد مناطق مغزی مرتبط با پاداش در چاقی اشاره داشتند . به طور خاص ، چاقی بارها و بارها با تغییرات ساختاری و عملکردی در قشر orbitofrontal  ، استریاتوم شکمی و قشر سینگولات و همچنین نواحی حسی از جمله انسولین همراه بوده است . اهمیت خاص کاهش ماده خاکستری پیش پا در چاقی بیشتر توسط کار اخیر گروه ما تأیید شده است که

 الف) نشان داد که تولیدات حجم ماده خاکستری OFC با BMI در هر دو افراد سالم و افسرده همراه است.

 ب) بار زاویه ای برای چاقی با کاهش حجم ساختار مغز در OFC در افراد سالم ارتباط دارد و نشان می دهد که تغییرات جنینی می تواند تأثیر ژنتیکی بر BMI داشته باشد. جالب توجه است که شواهد مستقل از تحقیقات عصبی عملکردی و ساختاری همچنین به ارتباطات بین سوء رفتار با کودکی و همچنین MDD و پردازش پاداش تغییر یافته اشاره کرده اند که نشان دهنده تغییرات ساختاری مغز در نواحی تقریباً مشابه است. با توجه به نقش اصلی OFC در حوزه های عصبی شناختی مانند تنظیم احساسات ، پردازش پاداش و کنترل تکانه ، به نظر می رسد فرضیه مناطق مغزی OFC و مرتبط با پاداش در مرکز پس زمینه عصبی مشترکی وجود داشته باشد که ممکن است زمینه ساز بالینی باشد. رابطه خطر ابتلا به ژنتیکی در مورد چاقی ، سوءاستفاده از بدن و افزایش وزن در MDD. درمجموع ، به نظر می رسد كه فاكتورهای ابتدایی ژنتیكی و اولیه اوضاع زیست محیطی بر ساختار و عملکرد مغز مربوط به پاداش تأثیر داشته باشند كه می تواند منجر به افزایش حساسیت در ایجاد چاقی در MDD شود. با این حال ، تاکنون تأثیر بار ژنتیکی و تجارب سوء رفتار بر وزن بدن و همچنین تغییرات ساختاری و عملکردی مغز در MDD نامشخص است. با مطالعه حاضر ، ما به دنبال بررسی نقش تجربیات خطر ژنتیکی و سوءاستفاده در BMI و همچنین ساختار مغز و عملکردی که در چاقی در MDD وجود دارد ، هستیم. با توجه به شواهد مربوط به اثر متقابل ژن x محیط زیست بر فنوتیپ های بالینی  و همچنین در مورد ساختار و عملکرد مغز در افراد تحت درمان با سوء رفتار همراه است. هدف از این مطالعه ، بررسی اثرات اصلی و متقابل احتمالی بار پلی اتیسنی در چاقی و بدرفتاری کودکان بر BMI و ارتباط تصویربرداری از مغز است. با توجه به شواهد فوق الذکر از ادبیات و کارهای قبلی ما ، ما این فرضیه را مطرح کردیم که بارهای چندوژنیک برای تجاوزهای چاقی و سوء استفاده با BMI همراه باشد. و همچنین با تغییرات ساختاری و عملکردی در نواحی مغز مربوط به پردازش پاداش ، مهمتر از همه و در قشر اربیتوفرونتال همراه است.

مواد و روش هت

شرکت کنندگان نمونه

 مطالعه اولیه ما شامل 161 بیمار مبتلا به MDD بود که در بخش روانپزشکی بیمارستان دانشگاه مونستر به عنوان بخشی از ان استخدام شده اند (برای اطلاعات اجتماعی و جمعیت شناختی و بالینی به جدول 1 مراجعه کنید). تمام بیماران مبتلا به MDD که در مطالعه حاضر بودند تحت معالجه فعلی بستری در بیمارستان دانشگاه مونستر قرار گرفتند. همه افراد به جز 10 شرکت کننده در زمان مطالعه داروهای ضد افسردگی دریافت کردند. تمام بیماران تحت درمان روان درمانی به عنوان بخشی از روال معمول مراقبتهای بستری قرار گرفتند. هیچ یک از شرکت کنندگان در زمان شرکت در مطالعه ، (ECT) دریافت نکردند و تنها دو شرکت کننده در طی مراحل قبلی ECT دریافت کرده بودند. اطلاعات مربوط به وزن و قد بر اساس گزارش های خود از هر یک از شرکت کنندگان بود. برای کلیه افراد ، معیارهای خروج از مطالعه سابقه بیماریهای عصبی (به عنوان مثال ، ضربه مغزی ، سکته مغزی ، تومور ، بیماریهای التهابی عصبی) و پزشکی (به عنوان مثال سرطان ، بیماریهای مزمن التهابی یا خود ایمنی ، بیماریهای قلبی ، دیابت قند ، عفونت) وجود داشت. همه افراد از بینایی نرمال یا تصحیح شده به حالت عادی برخوردار بودند و از مهارت های آلمانی و شناختی آگاهی کافی داشتند. همه شرکت کنندگان جبران خسارت مالی کردند. این مطالعه توسط IRB محلی تأیید شده است ، و رضایت آگاهانه کتبی از همه شرکت کنندگان قبل از شرکت در مطالعه به دست آمده است. تشخیص کلینیکی در کلیه بیماران افسرده با استفاده از مصاحبه بالینی ساختاری ( DSM-IV SCI) بدست آمد .

ارزیابی بار دارو

 برای ارزیابی تأثیر درمان روان درمانی در نمونه MDD ، نوع و دوز درمان روانپزشکی به منظور محاسبه شاخص دارو با استفاده از استراتژی شرح داده شده در کار قبلی ما ثبت شده است . هر داروی روانگردان نسبت به نقطه میانی دامنه روزانه توصیه شده توسط پزشک-میز-مرجع ، به صورت غیبت = 0 ، کم = 1 (دوز متوسط ​​برابر یا پایین) یا بالاتر = 2 (بیشتر از دوز متوسط) کدگذاری شد. اندازه گیری کامپوزیت بار کل دارو برای هر فرد محاسبه شد که منعکس کننده دوز و انواع داروهای مختلفی است که با جمع بندی تمام داروهای شخصی صورت گرفته است.

ارزیابی تجارب

 سوءاستفاده از حضور و سطح سوءاستفاده در كودكان با استفاده از پرسشنامه ترومای كودكی (CTQ) بررسی شد و 5 نوع از تجربیات اولیه زندگی آگهی را با استفاده از پرسشنامه خودآزمایی گذشته نگر 25 ماده ای مورد ارزیابی قرار داد  . از نمرات برش دوقطبی CTQ برای تمایز افرادی که اشکال قابل توجهی از سوء استفاده و غفلت (CM) را از افراد غیر سوءاستفاده (CM-) تجربه کردند ، استفاده شده است. . در صورت دستیابی به این رویکرد ، سوژه طبقه بندی می شود که اگر فرد حداقل به یکی از 5 خرده مقیاس CTQ به نمره از پیش تعریف شده است. نمرات برش کاربردی قبلاً با مقایسه مستقیم با ارزیابی آسیب های كودكان از طریق مصاحبه های ساختاری معتبر خارجی بوده است و برای تشخیص تجربیات سوء رفتار پیشین با حساسیت و میزان ویژگی های> 85/0> برای هر خرده مقیاس نشان داده شده است.

روش های smra

تصاویر اناتومیکی

 با وضوح بالا با وزن T1 به دست آمد. با استفاده از یک دنباله اکو سریع شیب سه بعدی (زمینه اکو توربو) ، با مدت زمان درخواست دوباره 4.4 ms زمان اکو = 3.4 ms ، زاویه تلنگر = 9 درجه ، دو میانگین سیگنال ، پیشانی وارونگی هر 814.5 ms ، بیش از یک میدان دید 256  ، رمزگذاری فاز در جهت AP و RL ، بازسازی شده به وكسل های 0/5 میلی متر در 5/5 میلی متر در 5/0 میلی مترهمراه بوده است.

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله A Case Study of IPv6 Network Performance Packet Delay Loss and Reordering ( ترجمه مقاله مطالعه موردی عملکرد شبکه IPv6 تأخیر بسته، خسارت، و در حال مرتب کردن )

ترجمه مقاله A Case Study of IPv6 Network Performance Packet Delay Loss and Reordering...

10000 تومان

ترجمه مقاله Survey and Taxonomy of Clustering Algorithms in G     *   (ترجمه مقاله بررسی و طبقه بندی الگوریتم های خوشه بندی در 1G )

ترجمه مقاله Survey and Taxonomy of Clustering Algorithms in G * (ترجمه مقاله بررسی...

10000 تومان

ترجمه مقاله A Scalable FPGA Accelerator for Convolutional Neural Networks   *   ( ترجمه مقاله شتاب دهنده مقیاس پذیر FPGA برای شبکه های عصبی تحریک کننده )

ترجمه مقاله A Scalable FPGA Accelerator for Convolutional Neural Networks * ( ترجمه مقاله...

10000 تومان

ترجمه مقاله Green human resource management and environmental cooperation An ability motivation opportunity and contingency perspective       *     ( ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی :دیدگاه توانمندی، انگیزش، فرصت و دیدگاه اقتضایی )

ترجمه مقاله Green human resource management and environmental cooperation An ability motivation opportunity and...

10000 تومان

ترجمه مقاله NE   Navigators through the storm A review of organization theories and the behavior of incumbent firms during transitions    ( ترجمه مقاله بررسی نظریه های سازمانی و رفتار شرکت های متصدی در طول دوران )

ترجمه مقاله NE Navigators through the storm A review of organization theories and the...

30000 تومان

ترجمه مقاله NE    The integration of project management and organizational change management is now a necessity   (ترجمه مقاله یکپارچه سازی مدیریت پروژه و مدیریت تغییر نظریه ی سازمانی در حال حاضر یک ضرورت است )

ترجمه مقاله NE The integration of project management and organizational change management is now...

30000 تومان

ترجمه مقاله NE     Social Network Analysis of Sustainable Human Resource Management from the Employee Training’s Perspective    ( ترجمه مقاله آنالیز شبکه اجتماعی مدیریت وبرنامه ریزی منابع انسانی پایدار از دیدگاه آموزش  )

ترجمه مقاله NE Social Network Analysis of Sustainable Human Resource Management from the Employee...

30000 تومان

ترجمه مقاله NE    Strategic agility and human resource management   ( ترجمه مقاله مهارت استراتژیک و مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی )

ترجمه مقاله NE Strategic agility and human resource management ( ترجمه مقاله مهارت استراتژیک...

30000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+