قانون و جایگاه آن

در پشت هر تئوری قانون اداری، تئوری دولت وجود دارد. همانطور که هارولد لیسکی یک بار گفته قانون اساسی نامعلوم است به جز بیان یک سیستم اقتصادی که از آن طراحی شده بود به عنوان یک محور طراحی شده است.

به این معنی که ماشین آلات دولتی بیان-کننده جامعه ای بود که در آن عمل می کرد؛ یکی نمی تواند درک شود به جز در زمینه دیگر. در سال 1941، سِر سیسیل کار در یک سری سخنرانی ها در مورد قوانین اداری که در دانشگاه هاروارد ارائه شده است، مشابه آن را نیز بیان کرد:

” امروز ما وقتی میخواهیم بگوئیم که دولت قاضی و محافظ پلیس بود، اکنون مدرس، پزشک، خانه ساز، جاده ساز، برنامه ریز شهر، تأمین کننده خدمات عمومی و همه ی بخش های دیگر آن را تبدیل کرده است. این کنتراست، کشف اخیر نیست “.

De Tocqueville در سال 1866 مشاهده کرد که دولت در همه جا مداخله می کند.

بیشتر از آن؛ وظایف و تعهدات یک نوع کمتر را تنظیم می کند و برای کمک، مشاوره و مجبور کردن آنها، پایه های قویتری را به دست می آورد. ” ناساویلیم ارشد، بنتامیت ده سال پیش از چادویک، همکار او در کمیسیون اصل کمبود قانون، این گرایش را توجیه کرده است. او فکر می کند که دولت باید هر کاری را که به رفاه حکومت می انجامد انجام دهد؛ این اشتباهات را انجام خواهد داد. عدم دخالت ممکن است یک خطا باشد. ممکن است که خیلی زودتر به دوره ارسطو بازگردیم که گفته می شود جامعه شهری یا مشارکتی برای حفاظت از زندگی به وجود آمده و برای حفظ یک شیوه مناسب زندگی به وجود می آید.

استاندارد مناسب چیست؟ کسانی که از هیئت قانونی مجاز از قدرت قانونگذاری یا ایجاد یک دادگاه غیرقانونی ناراضی هستند، اغلب کسانی هستند که از سیاست های این قانون نافرمانی و در هر مرحله با آن مبارزه می کنند. از سوی دیگر کسانی هستند که می خواهند شتاب بگیرند در حالی که کسانی می خواهند از ترمز استفاده کنند.

Carr از بین رفتن دولت را به عنوان “پلیس، قاضی و محافظ” و تولد مداخله گری دولت در قرن نوزدهم، تغییر را به کار اقتصاددان ارشد ناسائو و ادوین چادویک، اصلاح طلب اجتماعی و اداری، اختصاص داد. بارکر دو دهه مهم از رشد دولت را بعدا در دهه 1880 تنظیم کرد و تعداد کارکنان دولت افزایش یافت و در سال های 1890 بود که هزینه های دولت به عنوان درصدی از هزینه های ملی شروع شد. در اواخر قرن نوزدهم، تمام احزاب عمده سیاسی برای اهداف عملی از دولت محدود استفاده کردند و لزوم مداخله را پذیرفتند.

مفهوم قدیمی حکومت به عنوان مینیمال و استاتیک با مفهوم جدیدی است که:

“اگر پویا نباشد و سپس حداقل دستکاری شود، مفهوم قدیمی دولت را به عنوان قوانین اداری، حفظ صلح و دفاع از مرزها را مورد توجه قرار میدهد. اما این بخش از عملکرد دولت برای اعمال نفوذ در جامعه نبود.

در مقابل مفهوم جدید، دولت به عنوان مبنای جنبش بود. این مفهوم جنبش محدود به احزاب پیشرفت یا اصلاحات نبود؛ حزب محافظه کار و اتحاد گرا در ابتدای قرن بیستم با تعهد به اصلاحات تعرفه، برنامه ای از وظایف تجاری تبعیض آمیز طراحی شده بود. . .

منابع مالی برای هزینه های نظامی و اجتماعی جدید در خانه را فراهم می کند. دولت به تنظیم جامعه نبود، بلکه آن را بهبود بخشید. “

این آغاز عصر جمع گرایی بود، وقتی Dicey تئوری های سوسیالیستی که “دخالت دولت، حتی قربانیان آزادی فردی به منظور اعطای مزایای به توده مردم” را ترجیح دادند.

Dicey کلیت گرائی را اذعان کرد، هرچند که نفوذ خود را پیش بینی می کرد که به احتمال زیاد در نیرو و حجم افزایش می یابد. چیزی که Carr گفته بود، رمان بود و از نظر مخاطبان آمریکایی بی عیب و نقص بود. در آن زمان Carr گفت که ارتباط بین احترام واقعگرای حقوقی و “دولت اداری” در ایالات متحده به خوبی برقرار شد. از سوی دیگر، وکلای انگلیسی ممکن است این ایده را بی نظیر ببینند.

دانشمندان حقوقی قرن نوزدهم که سنگ بنای قوانین اداری انگلیسی را در رابطه بین قانون اساسی و تئوری سیاسی پیوند دادند و در هر دو آنها به خوبی پایه گذاری شده بودند.

اما این دوره ای بود که مثبت گرائی بر نظریه حقوقی غلبه کرد و قانون حقوقی در متمرکز شدن بر اصول و مفاهیم حقوقی متمرکز بود. وکلای انگلیسی قوانین را جدا از محدوده اجتماعی خود در نظر گرفتند.

بارکر تأیید می کند که یک دیدگاه مشابه در میان دانشمندان علوم سیاسی به دست آمده است. در حالی که پیامدهای سیاسی «قوانین خاص و قضاوت های قانونی خاص» با شناخت گاه به گاه به رسمیت شناخته شد، ماهیت سیستم قضایی و مفروضات کلی قانون و وکلا، در بحث درباره شخصیت سیاسی و اهداف کشور، کمی مورد توجه قرار گرفت و قانونی ایده ها به طور کلی “نامرئی” بودند.

تسلط پوزیتیویسم به تفکر در مورد قوانین عمومی به دلیل نفوذ دو مرد بزرگ است: در قرن نوزدهم، آلبرت ون دایسی (1822-1935) اولین تلاش پیچیده برای اعمال روش قانونی به قانون عمومی انگلیسی در قرن بیستم که مفهوم قانون شاهکاری از پوزیتیویسم حقوقی است.

Dicey معتقد است که قانون مانند جرمی بنتام (1732-1848) و جان آستین (1789-1859)، فیلسوفان حقوقی که خود را عقلگرا میدانستند و از عرفان و آموزه های قانون طبیعی خارج شده بودند.

هارت “برای درک نظم قانونی از لحاظ حکومت از طریق قوانین”، با استفاده از ابزارهای فلسفه تحلیلی و زبان شناسی کار می کرد. کار او مجموعه ای از سلسله مراتب قانونی قانونی از قوانین اولیه و ثانویه است. این مهم نیست که این دستاوردها را دست کم نگیرید. فرمالیست ها و استدلال های مفهومی سازه های ضروری یک نظام حقوقی هستند که ساختار تصمیم گیری های قضایی را تشکیل می دهند و به حفظ سازگاری کمک می کنند. این به نوبه خود به حاکمیت قانون کمک می کند. این جایی نیست که بحث های بسیاری در مورد پوزیتیویسم مطرح شود.

بهتر است که به تقسیم-بندی کویل مراجعه کنید: (1) یک پوزیتیویسم معتدل حقوقی معتبر است که می گوید: “قانون می تواند بدون اشاره به اخلاق روشن شود و این وظیفه قضات برای تعیین محتوا و اعمال قانون بدون استفاده از احکام اخلاقی و (2) ایده آلیسم لیبرال، جایی که قانون به عنوان مجموعه ای از اصول باز متن محسوب می شود، ریشه در حقوق حاصل از «مفروضات و اعتقادات مشترک است که یک قانون خاص را برای قانون تعیین می کنند».

در تکامل ایده آلیسم لیبرال، کار «تفسیرگرایانه» نظریه پرداز آمریکایی رونالد Dworkin تاثیرگذار بوده است. این دو رویکرد نباید از دیدگاه انحصاری در زمینه قانون اداری دیده شود. حتی اگر آنها را در مورد پرونده های مورد بررسی در فصل های بعد بکار ببرند موقعیت های رادیکال بیشتری ظاهر می کنند.

2. میراث Diceyan

(a) ناسازگاری و قانون حکومت قانون

معرفی Dicey به قانون اساسی تقریبا به عنوان یک جایگزین برای قانون اساسی نوشته شده است. ایده های او با هم به یک شکل قانون ایده آل متعادل، که در آن اجرایی در نظر گرفته شده تا بتواند به دلخواه به حقوق فردی شهروندان تجاوز کند. با توجه به اظهارات Dicey از نظر دکترین دوگانه حاکمیت قانون و حاکمیت پارلمانی، این تعادل لزوما به نفع نماینده دولت است.

آرمان فلسفی باستانی حکومت قانون را می توان به حکومت ارسطو از “قوانین غیر مردانه” کشانده و نسل فیلسوفان سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. این مبنای ایده “دولت محدود” و “مشروطه گرایی” را فراهم می کند. مارتین شاپیرو، دانشمند سیاسی آمریکایی، مفهوم دولت محدود و متمرکز را که در قانون اساسی انگلیس-آمریکایی قرار دارد، تعریف می کند:

قانون اداری همانطور که گفته شد، پیش بینی می کند که چیزی به نام مدیریت وجود دارد. مدیریت یا اداره یا سازمان اداری به عنوان یک واقعیت محدود موجود است. قانون اداری رفتار در سازمان های اداری را بیان می کند. مهمتر از همه، آن روابط بین کسانی که در داخل یک دولت و کسانی که خارج از آن هستند را مشخص می کند.

در خارج از دولت، هر دو شركت كننده كه قوانين و مقررات مديريتي آنها وظيفه قانونی خود را به اجرا درآورده و شهرونداني كه مديران مديريتي، مديون اقدام صحیح و قانونی هستند دروغ می گويند.

 تئوری سیاسی و سازمان که به قانون اداری ما اطلاع می دهد، مدیریت دولتی را به عنوان مجموعه ای از سازمان های محدود که در آن تصمیم گیری صورت می گیرد مشاهده میشود.

این “ارگان های اداری دولتی” با یکدیگر هماهنگ با قدرت سیاسی است و موظف به احترام کردن افراد و منافع خارجی است که آنها تنظیم و خدمت می کنند.

در کار فریدریش هایاک، اقتصاددان و نظریه پرداز سیاسی، ارتباطی بین حاکمیت قانون و اعتقاد قوی خود به دولت محدود، حداقل یا “شبانه نگهبان” که توسط Carr بیان شده بود، وجود دارد.

هایاک در مدل اولیه خود، The Road to Serfdom، در یک بخش که به اعتقادات معاصر در بازار منتهی می شود، “تمایز کلی را بین حاکمیت قانون و حکومت خودسرانه” می گیرد:

اولاً دولت خود را محدود میکند به قوانینی که شرایطی را تعیین کند منابع موجود به افراد واگذار شود تا خود برای مصرف آن تصمیم بگیرند. ثانیاً، دولت استفاده از وسائل تولید را به طور خاصی هدایت می کند. نخستین نوع قواعد را می توان در پیش گرفت، به شکل قواعد رسمی که به خواسته ها و نیازهای افراد خاص اهمیت نمی دهند. . .

برنامه ریزی اقتصادی نوع کالج گرایانه کاملا مخالف آن است. مسئولیت برنامه ریزی می تواند خود را محدود به ارائه فرصت برای افراد ناشناخته کند برای استفاده از هر آنچه که آنها دوست دارند. این نمیتواند پیش از رسیدن به قوانین عمومی و رسمی که مانع از خودکشی میشوند، خود را درگیر کند. این باید برای نیازهای واقعی مردم در زمانی که آنها بوجود می آیند و سپس از بین آنها یکی را انتخاب کند.

هایک در اینجا فرض می کند که در یک حکومت قانون، آزادی فردی باید همان قدر که با آزادی دیگران سازگار باشد، منعکس کننده ایده آل یک جامعه دموکراتیک لیبرال است که انتظار “آزادی از دولت، خواستار آزادی های فردی یا حقوق باید از دولت و از تصمیمات اکثریت محافظت شود.

این حکومت قانون “نازک” با تعریف یک اقتصاد برنامه ریزی شده یا دولت رفاه تعریف می کند و زمینه ای برای آنچه که ما “نظریه های نور قرمز” از قانون اداری نامیده می شود،

جایی که تاکید بر حقوق شهروندان و قانون به عنوان مهار کننده اقدامات دولتی است . این یک قضیه قابل تحسین است که مرکز مناقشات سیاسی است.

تاکید بر قوانین رسمی و قابل پیش بینی، ایده قانون اساسی را برای وکلا جذاب می کند. وکلا، پارادایم قانون اساسی را یک توجیه قانونی پذیرفتند چون که قدرت قضایی، اقدامات دولتی و اداری را بررسی میکرد و قانونی یا غیرقانونی بودن را اعلام میکرد. در اواخر قرن نوزدهم، تجدید نظر در قانون اساسی، دایسی، شامل سه عنصر بود: (1) دولت هیچ قدرت “استثنایی” ندارد (2) خدمتگزاران دولتی مسئول (3) دادگاه های عادی زمین برای استفاده از قدرت های قانونی:

هنگامی که می گوییم برتری حکومت قانون یک مشخصه از قانون اساسی انگلیس است، سه مفهوم متمایز از هر دو جنس را بیان می کنیم.

[اول] که هیچ کس مجازات نمی شود و یا می تواند در بدن و یا کالاها رنج ببرد مگر نقض متمایز قانون که به روش عادی قانونی در برابر دادگاه های عادی ایجاد شده است. به این معنا، حاکمیت قانون با هر نظام حکومتی بر اساس تمرین افراد با اقتدار گسترده، اختیارات یا اختیارات محدودیت. .

[دوم]، نه تنها این که ما هیچ وقت بالاتر از قانون نیستیم بلکه این است که هر کسی در هر درجه و موقعیتی تحت قانون عرفی قلمرو قرار میگیرد و میتواند به صلاحیت دادگاههای عادی برسد.

در انگلستان ایده برابری حقوقی یا تساهل کلی همه طبقات به یک قانون که توسط دادگاه های عادی به کار گرفته می شود، تا حد زیادی محدود شده است. هر مقام رسمی از نخست وزیر تا یک مأمور پلیس مسئولیتی در قبال هر اقدام بدون توجیه قانونی دارد.

[سوم اینکه] اصول کلی قانون اساسی نتیجه تصمیمات قضایی حقوق افراد شخصی در موارد خاصی که در دادگاه ارائه شده است؛ در حالی که در بسیاری از قانون اساسی خارجی، امنیت دادن به حقوق افراد منجر به اصول کلی قانون اساسی می شود.

تفسیر دایسی از مبانی حکومت قانون به زبان انگلیسی است که مخالفانش به راحتی آن را به عنوان قاچاقچی اخراج می کنند. با این حال، آلن فکر می کند Dicey:

عاقلانه به دنبال تفسیری از حاکمیت قانون است که سنت ها و ویژگی های قانون مشترک انگلیسی را رد می کند. گسستگی هر چه که باشد، کار دایسی اهمیت تشریح یک فلسفه قانون اساسی را که می تواند به عنوان مبنایی برای نمایش سیستماتیک و توسعه مستمر اصل قانونی باشد، به رسمیت شناخت.

تلاش های اخیر بیشتر برای ارائه دقت تحلیلی به مفهوم حاکمیت قانون همیشه موفق نبوده و قانون اساسی در این زمینه ضعیف شده است زیرا پایه های آن ظاهرا نامطلوب و ناامن است. . .

 در قلب مشکل، دشواری تعریف یک آموزه ی یکپارچه است که مقاومت در برابر تصور رسمی قانونی بودن را مطرح می کند – بر اساس آن حتی حکم های بی رحمانه یک دیکتاتور، اگر «معتبر» باشد باید مطابق با الزامات حاکمیت قانون باشد. مفهوم رسمی که تنها برای تشخیص فرمان های دولت در قدرت است ارزش کمی برای نظریه پرداز قانون اساسی ارائه می دهد. درزهای تئوری سیاسی – نسخه ایده آل عدالت در لیبرال و قانون اساسی دولت – بیش از حد بلند پروازانه برای ارائه پایه امن وتجزیه و تحلیل عملی است. . . به نظر می رسد بسیار شک و تردید است که آیا ممکن است تئوری حکومت قانون اعتبار جهانی را تدوین کنیم. . . اما این به این معنی نیست که ما نمی توانیم معنی و مفهوم حاکمیت قانون را در چارچوب دولت انگلیس توضیح می دهیم.

دومین ایده کلی لزوم حفظ «تقسیم قدرت» به اصطلاح «جلوگیری از حکومت، مجلس قانونگذاری و دادگاه ها از تجاوز به یک کشور دیگر» است. تفکیک قدرت، همانطور که فرانسوی ها به روابط اجرایی و دادگاه هایی که تنها در اینجا مورد توجه قرار می گیرند، ممکن است گمراه شوند. این بدین معناست که در دهان یک دولتمرد فرانسوی یا وکیل فرانسوی چیزی متفاوت از آنچه که در انگلستان به معنای “استقلال قضات” است، متفاوت است. همانطور که توسط تاریخ فرانسه تفسیر شده است، توسط قوانین فرانسه و با تصمیمات دادگاه های فرانسوی، این بدان معنی نیست که نه بیشتر و نه کمتر از حفظ اصل که در حالی که قضات عادی باید غیرقابل اجتناب باشند و بنابراین مستقل از اجرایی، دولت و اداره آن متقاضیان باید مستقل باشند و تا حدی آزاد از صلاحیت دادگاه های عادی باشند.

این فقط در پایان کار طولانی خود بود که Dicey ظرفیت سیستم جداگانه ای از دادگاه های اداری فرانسه را برای کنترل سوء استفاده از قدرت پذیرفت. بعدها او همچنان “گام قابل توجهی را در راستای معرفی ما در مورد چیزی از قبیل اداری دولتی فرانسه” تصدیق کرد. اولویت Dicey برای یک ساختار دادگاه واحد است که در آن پرونده های اداری با “دادگاه عادی” اداره می شود و قضات و مقامات دولتی حداقل با افراد خصوصی در معرض یکسان قرار می گیرند. اساس این توافق، اصل تضمین شده توسط Dicey است که روابط شهروندان با مقامات دولتی، متفاوت از روابط بین شهروندان و نهادهای خصوصی است.

(ج) دولت و تاج و تخت

اما با وجود قدرت اجرایی پادشاهی، یک سوراخ خمیده در نظریه برابری Dicey وجود داشت. هنگامی که Dicey نوشت، تاج از دادگاه های مدنی در دادگاه های عادی مصون بود، این واقعیتی است که تا حدودی تحت استدلال او قرار گرفته است. تاج باید با روش خاص «تقاضای حق» دنبال شود،

یک شکل از اداره دولتی تا زمانی که قانون پرونده طوفان 1947 ادامه پیدا کند. قدرت های “به نام خود” اگر این قدرت توسط وزیران دولت به نام تاج و تخت برگزار می شود.

خودمختار خود را از قدرت اجباری تعریف کرد، حفظ این «هر عمل که حکومت اجرایی می تواند بدون مجوز قانون مجلس انجام دهد، به موجب این وظیفه انجام می شود. “

این تعریف وسیع قدرت و اختیارات قانونی تاج و تخت را در بر می گیرد. این تأثیرات جدی بر قانون قرارداد دولتی داشته است. با این وجود، مهم است که درک کنیم که اختیارات، قدرت های اضطراری و امنیت ملی نیستند. حتی در دیدگاه Blackstone از قدرت اجرایی به عنوان “استثنایی” که فعالیت های زیادی را در محدوده قانون عمومی به ارمغان می آورد و آن را قانونی می کند.

پذیرفته شد که یک دادگاه با ادعای قدرت اجرایی مواجه می شد که می توانست بر اعتبار آن عمل کند. شیوه ای که در آن انجام شد، قابل بررسی نیست. تا زمانی که حکم حاکم بر مجلس لرد در پرونده GCHQ مورد تایید قرار نگرفت، دولت برای استفاده از اختیارات قدرت به دادگاه پاسخگو است.

لرد دیپلک در سخنرانی خود نه تنها اظهار داشت که قدرت های حقوقی، بخشی از قانون مشترک هستند اما زمینه جدیدی را به وجود آورده اند که می گوید: “هیچ دلیلی وجود ندارد که فقط به دلیل اینکه قدرت تصمیم گیری از یک قانون مشترک و نه یک منبع قانونی فقط باید از نظارت قضایی ایمن باشد “. با پذیرفتن نظر وی مبنی بر عدم تمایز کیفی بین قدرت های قانونی و اختیاری امکان پذیر نیست، مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که هر دو به نحو مشابهی با بررسی قضائی در مورد کارکرد آنها مواجه شوند. به خودی خود، این تصمیم یک اخطار بود از آنجایی که مجلس لرد ها حق نخست وزیر را به عنوان وزیر مسئول خدمات مدنی تأیید کرد. در زمینه های دیگری که در فصل 3 مورد بحث قرار گرفته است، نقطه عطفی در ایجاد صلاحیت قضایی قدرت اجرایی محسوب می شود. در موارد اخیر، دادگاه ها تمایل دارند جنگ را در برابر قدرت های قاطع تشدید کنند.

  1. طراح :
    21 مه 19

    خیلی کامل و مفید بود مرسی

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله  Ethical Decision Making A Review of the Empirical Literature  (ترجمه مقاله : تصمیم گیری اخلاقی مروری بر ادبیات تجربی )

ترجمه مقاله Ethical Decision Making A Review of the Empirical Literature (ترجمه مقاله :...

10000 تومان

ترجمه مقاله Operations Research in the Postwar Era 1945–50 ( ترجمه مقاله : تحقیقات عملیاتی در دوران پس از جنگ ، 50-1945 )

ترجمه مقاله Operations Research in the Postwar Era 1945–50 ( ترجمه مقاله : تحقیقات...

10000 تومان

ترجمه مقاله A review of natural polysaccharides for drug delivery applications Special focus on cellulose starch and glycogen ( ترجمه مقاله : مروری بر پلی ساکاریدهای طبیعی برای کاربردهای دارویی: تمرکز ویژه سلولز ، نشاسته و گلیکوژن )

ترجمه مقاله A review of natural polysaccharides for drug delivery applications Special focus on...

10000 تومان

ترجمه مقاله An Analytical Investigation on the Charge Distribution and Gate Control in the Normally Off GaN Double Channel MOS HEMT ( ترجمه مقاله : یک بررسی کامل در مورد توزیع بار و کنترل دریچه در MOS HEMT دارای دو کانال GaN به طور معمول خاموش )

ترجمه مقاله An Analytical Investigation on the Charge Distribution and Gate Control in the...

10000 تومان

ترجمه مقاله Differential Permittivity Sensor Using Microstrip Terminated Cross Shaped Resonator Structure for Material Characterization  ( ترجمه مقاله : سنسور مجاز دیفرانسیل  با استفاده از ساختار تشدید کننده متقاطع خط میکرواستریپ خاتمه یافته برای خصوصیات مواد )

ترجمه مقاله Differential Permittivity Sensor Using Microstrip Terminated Cross Shaped Resonator Structure for Material...

10000 تومان

ترجمه مقاله Review of Analog To Digital Conversion Characteristics and Design Considerations for the Creation of Power Efficient Hybrid Data Converters ( ترجمه مقاله: بررسی خصوصیات تبدیل آنالوگ به دیجیتال و ملاحظات طراحی برای ایجاد مبدلهای داده هیبریدی با قدرت کارآمد )

ترجمه مقاله Review of Analog To Digital Conversion Characteristics and Design Considerations for the...

10000 تومان

ترجمه مقاله Soil and its types ( ترجمه مقاله : خاک شناسی و انواع آن )

ترجمه مقاله Soil and its types ( ترجمه مقاله : خاک شناسی و انواع...

10000 تومان

ترجمه مقاله THE CARBON CYCLE ISOTOPES AND CLIMATE (ترجمه مقاله : چرخه کربن ، ایزوتوپ ها و آب و هوا )

ترجمه مقاله THE CARBON CYCLE ISOTOPES AND CLIMATE (ترجمه مقاله : چرخه کربن ،...

10000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+