مدل قابلیت اطمینان برای خطوط زیرزمینی لوله گاز (بخش پنجم)

به جهت سفارش ترجمه ارزان از نوار بالای سایت کمک بگیرید.

درصد توزیع عدم قطعیت ذهنی به صورت افقی نشان داده است. لگاریتم فرکانس خرابی به ازای هر کیلومتر در سال به صورت عمودی طراحی شده است (مقدار مطلق، اختصاصی است). پارامترهای دیگر در همه موارد یکسان هستند و آنهایی که فرکانس مداخله شخص ثالث را توصیف می کنند، مطابق با مقادیر عمومی قابل بازیابی از داده های هلند (Dutch) است. هر نمودار، فرکانس به ازای هر کیلو متر در سال خرابی را در برابر درصد توزیع عدم قطعیت برای فرکانس خرابی را نشان می دهد. هر نمودار سه منحنی را نشان می دهد، منحنی مربوط به خرابی ناشی از خوردگی (corlk)، منحنی مربوط به خرابی به علت دخالت های شخص ثالث (3leak) و منحنی مربوط به مجموع این دو (نشت).ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

به علت انتخاب فرکانس های دخالت شخص ثالث، منحنی های خرابی به دلیل دخالت های شخص ثالث ثابت هستند؛ این به این معنی است که عدم قطعیت در مورد این فرکانس خرابی وجود ندارد. این منحنی ها برای خرابی در اثر خوردگی ثابت نیستند. در نمودار اول (قیر در شن و ماسه)، می بینیم که 66 درصد از توزیع عدم قطعیت برای خرابی ناشی از خوردگی، با فرکانس خرابی ناشی از دخالت شخص ثالث، تطابق دارد. به عبارت دیگر، احتمال 0.66 وجود دارد که فرکانس خرابی ناشی از خوردگی کمتر از فرکانس خرابی ناشی از مداخله شخص ثالث، باشد. در نمودار دوم (قیر در رس) یک احتمال 0.85 پیدا می کنیم که فرکانس خرابی ناشی از خوردگی کمتر از فرکانس خرابی ناشی از مداخله شخص ثالث می باشد. در نمودار سوم (پلی اتیلن در شن و ماسه)، احتمال 0.77 را پیدا کنیم که فرکانس خرابی ناشی از خوردگی کمتر از فرکانس خرابی ناشی از مداخله شخص ثالث می باشد. توجه داشته باشید در نمودار دوم، منحنی فرکانس خرابی برای خوردگی سریعتر از نمودار سوم افت می کند. این به این معنی است که مقادیر بسیار کم به لوله های پوشانده شده با قیر در خاک رس تعلق دارند تا لوله های پوشش داده شده با پلی اتیلن در شن و ماسه.

مقایسه این نوع ماهیت، تنها می تواند بر اساس موارد کاملا مشخص شده صورت گیرد. مثلا نمی توانیم نتیجه بگیریم که “پوشش قیر در خاک رس مشابه پوشش پلی اتیلن در ماسه است.” مقایسه ها در شکل 19.7 به مقادیر دیگر متغیرهای محیطی و لوله بستگی دارند. بنابراین، تغییر مقدار رشد ریشه، مقاومت خاک، سن و ضخامت لوله یا هر یک از پارامترهای دیگر ممکن است نتایج بسیار متفاوتی ایجاد کنند. در نهایت، ما متوجه می شویم که فرکانس خرابی ناشی از خوردگی بسیار نامشخص است. با این وجود، با توجه به این عدم قطعیت، می توان مقایسه های واضحی را انجام داد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

شکل 19.7.توزیع عدم قطعیت برای سه مورد

19.7.2 اهمیت یک مورد خاص

همانطور که در مقدمه ذکر شد، ما از شبیه سازی مونت کارلو برای محاسبه توزیع عدم قطعیت فرکانس خرابی برای ویژگی های داده شده لوله و زیست محیطی استفاده می کنیم. هنگامی که بر روی یک کیلومتر از لوله تمرکز می کنیم – یعنی یک مجموعه خاص از مقادیر برای همه پارامترهای مدل- ممکن است بپرسیم «کدام یک از عوامل برای فرکانس خرابی در این مورد خاص، اهمیت دارند؟» از آنجا که این فرکانس خرابی، نامشخص است، ما اینگونه می پرسیم که “کدام عوامل برای عدم قطعیت در فرکانس خرابی در این مورد مهم هستند؟” برای به دست آوردن یک بینش درباره این سوال، یک ابزار اکتشافی گرافیکی جدید توسعه داده شده است، که cobweb plots نامیده می شود. این نمودارها کاربر را قادر می سازند تا در مورد روابط پیچیده بین کمیت های نامشخص وابسته، بینش هایی را بدست آورند. ما با در نظر گرفتن عدم قطعیت در خرابی ناشی از خوردگی در یک لوله با پوشش قیری که به مدت 5 سال بدون حفاظت کاتدیک در شن و ماسه قرار داده شده است، نمایش می دهیم. متغیر corlk یا “نشت ناشی از خوردگی” به طور بالقوه تحت تاثیر متغیرهای زیر است:ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 • crf: نرخ خوردگی آزاد
 • crp: نرخ خوردگی تحت عملکرد جزئی حفاظت کاتدیک
 • crse: نرخ خوردگی از جریان های منحرف
 • ps: فراوانی آسیب کوچک خط لوله تعمیر نشده
 • pl: فراوانی آسیب بزرگ خط لوله تعمیر نشده
 • PC3: فرکانس آسیب پوشش ناشی از شخص ثالث
 • pcen: فرکانس آسیب پوشش ناشی از محیط زیست

توزیع عدم قطعیت برای corlk با در نظر گرفتن تعداد زیادی از “سناریوها”، که هر سناریو با نمونه برداری مقادیر همه متغیرهای ورودی ساخته می شود، ساخته شده است. در هر سناریو، مقادیر منحصر به فردی به تمام متغیرهای فوق اختصاص داده شده اند. ما علاقه مندیم که چگونه مقادیر زیاد و کم corlk با توجه به مقادیر زیاد و کم متغیرهای بالا، تغییر می کنند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

نمودارهای تارعنکلبوتی به کاربر اجازه می دهند تا این تغییرات (کواریانس) را کشف کند. فرض کنید ما تمام مقادیر متغیرهای فوق را در خطوط عمودی موازی، با قرار دادن مقادیر بالا در بالا و مقادیر پایین در پایین می کشیم. هر سناریو تنها یک مقدار را به هر متغیر اختصاص می دهد؛ اگر ما این مقادیر را به هم متصل کنیم، یک خط دندانه دار که هر خط متغیر را در یک نقطه قطع می کند، بدست می آوریم. فرض کنید خطوط دندانه دار را برای هر یک از 200 سناریو بکشیم. نتیجه، یک تار عنکبوت را نشان می دهد. پیگیری خطوط منحصر به فرد، مشکل است. بنابراین فیلتر کردن یا وابسته کردن مجموعه ای از خط ها، آسان می شود. به عنوان مثال، می توانیم تمام خطوطی را که از مقادیر بالای corlk عبور می کنند، شرطی کنیم، و ببینیم که آیا این خط ها متغیرهای دیگری را هم قطع می کنند یا خیر.

اولین نمودار تار عنکبوتی (شکل 19.8) خطوط برای 500 سناریو را نشان می دهد. نمودار تار عنکبوتی دوم، (شکل 19.9)، مقادیر بالا corlk را شرطی می کند: ما می بینیم که این ها با مقادیر بالا CRF و با مقادیر بالا pcen، مرتبط هستند. crp و crse تحت تاثیر این شرایط قرار نگرفته اند؛ با این فرض، در این مورد هیچ حفاظ کاتدیکی وجود ندارد. نمودار تار عنکبوتی سوم، (شکل 19.10) به مقادیر پایین corlk وابسته است. ما می بینیم که این به شدت با مقادیر پایین CRF و با crse ارتباط دارد اما با متغیرهای دیگر مرتبط نیست. می توانیم نتیجه بگیریم که آسیب های محیطی برای مقادیر بالای فرکانس خرابی ناشی از خوردگی مهم هستند، اما نه برای مقادیر کم. این گونه رفتارها اغلب اتفاق می افتد؛ متغیرهایی که با مقادیر بالایی از برخی از متغیرهای هدف مرتبط هستند، همانند متغیرهایی که با مقادیر پایین متغیر هدف مرتبط هستند، نمی باشند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

شکل 19.8.نمودار تار عنکبوتی غیر شرطی

شکل 19.9.نمودار تار عنکبوتی وابسته به مقادیر بالای corlk

19.8 نتیجه گیری

خلاصه ای از نتایج را در اینجا ارائه می دهیم. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 • یک ابزار رتبه بندی توسعه داده شده است که از داده های خرابی و قضاوت ساختاریافته استفاده می کند.
 • این ابزار، قسمت های لوله را با توجه به 20 ویژگی لوله و محیط زیست، مشخص می کند.
 • این ابزار، فرکانس های خرابی به ازای هر کیلومتر در سال را پیش بینی می کند و محدودیت های عدم قطعیت را ارائه می دهد.
 • این پیش بینی ها امکان ایجاد تمایز بین بخش های لوله با ویژگی های مختلف را فراهم می کنند، این تمایز ها با عدم قطعیت از بین نمی روند، با وجود این واقعیت که عدم قطعیت، زیاد است.
 • در اکثر لوله ها، خطر ناشی از خوردگی به طور قابل توجهی کمتر از خطرات ناشی از دخالت های شخص ثالث است.
 • عمق پوشش زمين، تأثير قابل توجهی بر فراوانی (فرکانس) و شدت آسیب ناشی از شخص ثالث دارد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+