مدیریت خرید و عرضه از دیدگاه بازاریابی صنعتی (بخش چهارم)

به جهت سفارش ترجمه ارزان از نوار بالای سایت کمک بگیرید.

3-4- بهترین روش موجود در مدیریت خرید و عرضه

در این قسمت بحث بر روی بهترین شیوه های خاص در مدیریت شبکه های عرضه مورد بررسی قرار می گیرد و پیشنهاد می شود که دارای درجه ی بالایی از توانایی عاملان جهت مدیریت و کنترل عاملان دیگر می باشد. بازاریابان با فرض خریداران غیرفعال و مدیریت خرید و عرضه با فرض عرضه کنندگان غیر فعال در نظر گرفته می شوند. با وجود پیشرفت های صورت گرفته در زمینه تحقیقات بازار، بسیاری از مقالات مدیریت بازاریابی صنعتی که متکی بر مدل های رفتار سازمانی خریداران می باشد، پیشنهاد دادند که فرضیه مشتریان به عنوان عاملان غیر فعال مورد هدف توسط عرضه کنندگان فعال هنوز هم در اکثر تحقیقات بازاریابی صنعتی شایع میباشد. از دیدگاه مدیریت خرید و عرضه، این فرضیه موضوع جالبی می باشد، چون تحقیقات مربوط به مدیریت خرید و عرضه مرتبط با عملکرد مدیریت خرید و عرضه به عنوان عاملانی بوده که با عرضه کنندگان غیرفعال روبرو هستند. رویکرد تعامل خرید و بازاریابی صنعتی خریداران و عرضه کنندگان را به عنوان عاملان فعال و یا تعاملی در نظر می گیرد، با این حال، تحقیقات مدیریت خرید و عرضه و بازاریابی صنعتی که به عنوان بهترین شیوه ها نامیده می شوند، فرضیه ای از عاملان فعال برای مدیریت عاملان غیر فعال می باشند. چنین شیوه هایی را به عنوان انتخاب عرضه کننده، توسعه عرضه کننده یا مدیریت عرضه کننده ی توان بیان کرد. با اندازه گیری عملکرد و مدیریت عملکرد، شیوه های مدیریت عرضه کننده یک دیدگاه یک طرفه را در رابطه با قدرت و کنترل روابط بین خریدار – عرضه کننده ارائه می دهند(Johnsen, 2018, 5).سفارش ترجمه با ترجمه یار

برخی مواقع رویکرد تعامل خرید و بازاریابی صنعتی فرض عدم توانایی عاملان انفرادی را جهت تاثیر بر عاملان دیگر تحریک کرده و عاملان می توانند صرفا به مقابله با این موضوع بپردازند. زمانی که عملکرد گذشته مدیریت خرید و عرضه می تواند احتمالا مدیریت شبکه های عرضه آن ها را مختل کند، آن ها نمی توانند تلاش هایی را انجام دهند، چون بسیاری از سهامداران در حال حاضر شرکت هایی را با فعالیت های عرضه کننده بر عهده دارند. این موضوع به ویژه هنگامی که انطباق با مقررات و سیاست های پایدار ایجاد می گردد، طیف وسیعی از خطرات اجتماعی در عملیات های عرضه کننده را به همراه خواهد داشت که سازمان ها قبلا از آن ها اطلاعی نداشته و قطعا مسئولیتی نیز در قبال آن ها بر عهده نداشتند. سازمان ها نمی توانند به دنبال مدیریت شبکه های عرضه ی خود باشند. شیوه های ایجاد شده در مدیریت خرید و عرضه وجود دارد که فرض بر این دارد که قدرت و کنترل بر روی عرضه کنندگان وجود دارد، که یک ارزیابی بحرانی از تحقیقات خرید و بازاریابی صنعتی به شکل موثر را بررسی می کند و این ارزیابی شکل دهنده ی بازار عرضه ی احتمالی یک سازمان خریدار است، که می تواند در نظر گرفته شود(Johnsen, 2018, 5).ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

5-مدل های مدیریت عرضه و خریدار

در این قسمت به برخی از مدل های مرتبط با زنجیره تامین پرداخته شده است.

5-1-تئوري روابط خاکستري[1]

دنگ[2] مفهوم ارتباط خاکستري را که براساس تئوري سیستم ها بود، بنا نهاد. این روش، همبستگی میان اجزاي یک سیستم و سري هاي مرجع را مورد کنکاش قرار می دهد .این تئوري براي حل مسائل مبهم و مسائلی که داده هاي گسسته و اطلاعات ناقص دارد به کار می رود و با استفاده از اطلاعات نسبتاً کم و با تغییر پذیري بسیار در معیارها، خروجی هاي رضایت بخش و مطلوبی را تولید می کند. تئوري خاکستري، همچون تئوري فازي یک مدل ریاضی اثربخش براي حل مسائل نامشخص و مبهم است. این تئوري در زمینه هاي بسیاري کاربرد دارد و در زمینه حل مسائل تصمیم گیري چند معیاره تحت عنوان تحلیل رابطه اي خاکستري به کار گرفته شده است. تحلیل رابطه اي خاکستري جزئی از تئوري خاکستري است که براي حل مسائلی که از روابط پیچیده اي بین عوامل و متغیرهایشان برخوردارند، مورد استفاده قرار می گیرد. تئوري سیستم هاي خاکستري، الگوریتمی است که روابط غیرقطعی اعضاي یک سیستم را با یک عضو مرجع تحلیل نموده و قابلیت استفاده در حل مسائل تصمیم گیري چندمعیاره را داراست(احمدی، 1392، 105).سفارش ترجمه با ترجمه یار

5-2-تئوري كارفرماكارگزار

بر اساس تفكيك مالكيت و كنترل در فعاليت هاي اقتصادي بين كارفرما و كارگزار، مشكلات مختلفي از جمله عدم تناسب اطلاعات بين كارفرما و كارگزار، تفاوت در ميزان ريسك، نتايج نامطمئن، رفتار بر اساس سود شخصي و عقلانيت محدود بروز مي نمايد. قراردادي كه بين كارفرما و كارگزار وجود دارد بر روابط بين دو طرف كنترل داشته و هدف اين تئوري طراحي قراردادي است كه بتواند مشكلات بالقوه كارگزار را حداقل نمايد. (به همين خاطر آن را تئوري قرارداد و يا تئوري عامليت هم مي نامند). مؤثرترين قرارداد شامل تلفيقي است از انگيزه هاي رفتاري و نتيجه محور كه مشوق كارگزار به فعاليت در جهت سود كارفرما باشد. تطبيق انگيزه ها در زنجيره تأمين موضوع مهمي است. عدم تطبيق ها اغلب ريشه در فعاليت ها و اطلاعات پنهان دارد. در هر صورت با وضع قراردادهايي با شركاي زنجيره تأمين كه بين سود و زيان تعادل برقرار كند مي توان چنين مسائلي را به حداقل رساند(علی احمدی و همکاران، 1391، 7).ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

5-3-تئوری بازی ها

اغلب پیشگامان این رشته جدید ریاضیدانانی بودند که بیشتر به اثبات روابط تاکید داشتند. اما به مرور زمان این شاخه جدید از ترکیب علوم ریاضی و اقتصاد، جایگاه خود را در حل تعارض ها در کاربرد و عمل نیز نشان داد. جان نش[3] در سال 1950 با ارائه یک نقطه تعادلی به حل مسائل همکارانه پرداخت و همچنین یک راه حل جدید برای مسائل چانه زنی ارائه کرد. نظریه بازی ها تا سال 1970 همچنان در اختیار علم اقتصاد و پس از آن با توسعه رشته مذکور و همچنین افزایش توانمندی های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سایر بخش های علمی و صنعتی، استفاده از ابزار تئوری بازی ها در علوم و صنایع نیز آغاز شد. بازی در اصطلاح به تمام موقعیت هایی گفته می شود که در آن بین عمل بازیکنان وابستگی متقابل وجود داشته باشد. یعنی عمل هر بازیکن منجر به واکنش مثبت یا منفی در طرف مقابل (حریف) شود. اما در عرف سه شرط زیر ملزم به برقراری است تا تعریف بازی مصداق پیدا کند(عموزاد مهدیرجی و همکاران، 1393، 185):سفارش ترجمه با ترجمه یار

  • حداقل دو نفر، سازمان و غیره وجود داشته باشند؛
  • طرفین که به بازیکنان شناخته می شوند با یکدیگر تعارض منافع داشته باشند؛
  • هر یک از بازیکنان برای برد و حصول پیامد بیشتر برای خود تلاش می کند. اما پیروزی یا شکست یک بازیکن تنها تابع تلاش او نیست بلکه به حرکات حریف نیز وابسته است.

5-4-مدل هاي هماهنگ خريدتوليدتوزيع

چاندرا و فیشر[4] مدلی با عنوان برنامه ریزي هماهنگ تولید و توزیع را ارائه کردند. تابع هدف این مدل به دنبال حداقل کردن هزینه کل می باشد که شامل هزینه هاي راه اندازي تولید، حمل و نقل محصولات تولیدي به خرده فروشان و هزینه هاي موجودي هاست(آذر و حسینی، 1393، 4). جايارامان وپيركول[5]، مدلي يكپارچه از نوع برنامه ريزي مختلط صفر و يك ر ا ارائه نمودند. تابع هدف در اين مدل به دنبال حداقل كردن هزنيه هاي كل زنجيره مي باشد، كه اين هزينه شامل هزينة ثابت استقرار، عمليات و انبا رها، هزينه متغير توليد و توزيع، هزينة حمل و نقل مواد اوليه از فروشندگان به مراكز توليد و نهايتاً حمل و نقل محصولات نهايي به مشتريان از طريق انبارهاست. اين مدل علاوه بر حل مسائل قبلي به جايابي كارخانه ها وانبار ها با در نظر گرفتن محدوديت هاي ظرفيت كمك مي نمايد. كوهن و مون [6]با ارائه يك مدل مختلط صفر و يك سعي در بهينه نمودن جريان مواد، محصولات و تركيب توليد محصولات در يك شبكه زنجيره عرضه با ساختار ثابت نمودند. لي و كيم[7] نيز با در نظر گرفتن محدوديت هاي منابع مختلف، ساختار سيستم توليد و توزيع چند كارخانه اي، چند محصولي و چند دوره اي را ارائه نمودند. ويديارسي، و لشكري[8] يك مدل سلسله مراتبي ارائه دادند كه داراي دو سطح استراتژيك و تاكتيكي مي باشد. اين مدل يك مدل برنامه ريزي خريد، توليد و توزيع مي باشد كه خروجي هاي مدل سطح استراتژيك ورودي هاي مدل سطح تاكتيكي مي باشد. پايك و كوهن[9] يك مدل يكپارچه توليد توزيع از نوع احتمالي ارائه دادند كه تابع هدف مدل هزينه هاي ناشي از توليد و توزيع را حداقل مي نمايد و محدوديت ها نيز مربوط به تقاضا و ظرفيت مراكز است(صادقی مقدم و همکاران، 1388، 77).سفارش ترجمه با ترجمه یار

سبري و بيمون[10] يك مدل يكپارچه چند هدفه براي برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي در زنجيره عرضه ارائه دادند .هدف مدل استراتژيك حداقل كردن هزينه هاي زنجيره مي باشد و در سطح عملياتي آنها سعي نمودند با استفاده از فرمول هاي تعيين مقياس هاي اقتصادي، مقدار خريد مو اد اوليه و توزيع را مشخص كنند. آرنتزن و همكارانش[11] مدلي با عنوان مدل جهاني زنجيره عرضه ارائه دادند .مدل آنها از نوع برنامه ريزي عدد صحيح مختلط مي باشد كه تابع هدف آن تركيب موزوني از حداقل كردن هزينه هاي كل زنجيره عرضه و سيكل زماني عبور كالاها و مواد اوليه، از ميان زنجيره عرضه است(صادقی مقدم و همکاران، 1388، 77).ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

5-5-تئوري تحليل هزينه تبادل

ريشه اين تئوري در علوم اقتصادي است و اساس آن بر اين فرض قرار گرفته كه افراد در پي منافع خود هستند و به گونه اي عمل مي كنند كه اين منافع تأمين شود. طبق اين نظريه كارايي انگيزه قراردادهاي بين سازماني است. يك سازمان مي تواند كل هزينه هاي مبادله اي(هزينه هاي پيش بيني شده و نشده قرارداد، كنترل و غیره) را از طريق هماهنگي با شركاي خارجي اش كاهش دهد. سؤال كليدي اين است كه: چرا سازمان ها وجود دارند؟ در زمينه زنجيره تأمين اين سؤال اينگونه مطرح مي شود كه : كدام فعاليت ها بايد درون سازمان انجام شود و كدام ها بايد برونسپاري گردند؟ روابط درون زنجيره تأمين از طريق هدايت پيوند ميان بازارها و سطوح مختلف شكل مي گيرد. تخصيص منابع(منابع فيزيكي، مكاني، انساني و…) مؤثرترين ويژگي اين تبادلات است. پيش فرض هاي رفتاري عقلانيت محدود و ريسك مربوط به رفتارهاي فرصت طلبانه شريك بر هزينه هاي مبادله تأثيرگذار است. عقلانيت محدود ممكن است نتيجه اطلاعات ناكافي، محدوديت ديدگاه مديريت يا محدود بودن ظرفيت پردازش اطلاعات باشد. مكانيسم هاي كاهش ريسك فرصت طلبانه شامل تضمين ها و تعهدات معتبر مانند قراردادهاي بلندمدت، شروط زيان در صورت تخلف يكي از شركا از مفاد قرارداد، سهم برابر، و سرمايه گذاري مشترك است. بر اساس نظر ويليامسون[12] اعتماد بين شركا بر اساس «ريسك محاسبه شده» است نه به دليل اعتماد شخصي بين افراد. تئوري مبادله هزينه اغلب جهت تصميمات توليد- يا- خريد در زنجيره تأمين مورد استفاده قرار مي گيرد. در حقيقت اين تئوري ابزار مفيدي است در جهت تصميم گيري اينكه يك تبادل بايد در بازار انجام شود يا در خانه(علی احمدی و همکاران، 1391، 7).سفارش ترجمه با ترجمه یار


error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+