مدیریت خرید و عرضه از دیدگاه بازاریابی صنعتی (بخش پنجم)

به جهت سفارش ترجمه ارزان از نوار بالای سایت کمک بگیرید.

6-5 تئوري شبكه اي

عملكرد يك شركت نه تنها به ميزان همكاري مؤثر شركاي مستقيمش بستگي دارد، بلكه به چگونگي همكاري اين شركا با شركاي تجاري خود نيز وابسته است. تئوري شبكه مي تواند اساسي براي تحليل مفهومي تقابل در روابط شركت فراهم آورد. اين مفهوم ارتباطات منابع دو سازمان را تلفيق كرده و موجب كسب مزاياي بيشتري نسبت به تلاش هاي جداگانه هر كدام مي گردد. چنين تلفيقي را مي توان به صورت يك شبه سازمان در نظر گرفت. ارزش يك منبع بر اساس ميزان تلفيقش با ديگر منابع تعيين مي گردد و به همين دليل ممكن است پيوندهاي بين سازماني مهمتر از صرف دارا بودن منابع باشد. بنابراين ساختار منبع تعيين كننده ساختار زنجيره تأمين و نيروي پيشراننده آن محسوب مي شود. تئوري شبكه به طور عميق در فهم روابط متقابل درون سازماني با تأكيد بر اهميت تعامل جداگانه بين شركا، ايجاد اعتماد در اثر روابط بلندمدت و سازگاري دوجانبه كمك مي كند. تئوري شبكه ماهيتاً توصيفي است و در زنجيره تأمين جهت به تصوير درآوردن فعاليت ها، عوامل، و منابع به كار مي رود. تمركز آن بر توسعه بلندمدت و ارتباطات مبتني بر اعتماد بين اعضاي زنجيره تأمين است(علی احمدی و همکاران، 1391، 8).ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

5-7-دیدگاه های سه مرحله ای

بسياري از پژوهشگران مسأله زنجيره تأمين كلاسيك را مطالعه كرده اند. پژوهش ها براي شناسايي يك مدل كلي، به ارائه دو الگوي اصلي از زنجيره تامين منجر شد كه در طول زمان تكامل يافته اند(صنایعی و همکاران، 1390،45-46):سفارش ترجمه با ترجمه یار

  • ديدگاه سه مرحله اي: تهيه، تبديل، و توزيع؛
  • ديدگاه سه جرياني: مواد، اطلاعات و سرمايه

زنجيره تامين را به عنوان يك سري از فعاليت هايي كه بايد هماهنگ و بهينه شوند، در نظر مي گيرد. از طرف ديگر، الگوي سه جرياني، زنجيره تامين را به عنوان مسيل هايي از جريان ها و مبادلات(اطلاعات، مواد و سرمايه) كه نيازمند آن است كه هماهنگ و بهينه سازي شوند، در نظر مي گيرد. به منظور دستيابي به اهداف مشترك يك زنجيره تامين و بهينه سازي عملكرد هاي گوناگون، بايد مديران به مسائل زيادي كه دربرگيرنده طيف وسيعي از فعاليت هاي استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي است. برای هر فعالیت، مديران بايد برروي بهينه سازي فعاليت به صورت جهاني يا اداره كردن امور غير قابل پيش بيني در زنجيره تامين، يا برروي هر دو متمركز شوند. در حالي كه شرح فعاليت ها و اهداف در متن زنجيره تامين كلاسيك ارائه شده است، زنجيره تامين الكترونيكي به شكل ساده، به نقش اساسي اشاره دارد كه اينترنت و فناوري اطلاعات مبتني بر اينترنت، همانند تجارت الكترونيك و كسب و كار الكترونيك در مديريت زنجيره تامين مدرن ايفا مي كنند(صنایعی و همکاران، 1390: 46):ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

  • اطلاعات يكي از عناصر اساسي الگوي زنجيره تامين سه جرياني است؛
  • فناوري اطلاعات با فراهم نمودن داده ها، اطلاعات، دانش و ابزار تحليلي به فرآيند بهينه سازي و كاهش در امور غير قابل پيش بيني در هر موضوع كمك و آنها را تسهيل مي نمايد. وظايف سيستم هاي اطلاعاتي با جمع آوري داده ها آغاز مي شود. بنابراين، شناسايي خودكار، يكي از اجزاي كليدي فناوري اطلاعات براي جمع آوري كارآمدتر داده هاي بهنگام و با كيفيت است كه مي توانند ميان شركاي گوناگون به صورت بلا درنگ و با هدف فراهم نمودن قابليت ديد بيشينه و هماهنگي بيشتر ميان اعضا و ميان فعاليت هاي سرتاسر زنجيره تامين، تقسيم شوند.سفارش ترجمه با ترجمه یار

5-8-تئوري( ديدگاه)مبتني بر منابع

ديدگاه مبتني بر منابع مربوط به كسب منابع ناهمگون (مالي، فيزيكي، انساني، تكنولوژيكي، سازماني، و تجديدشونده) و قابليت ها (تلفيق دو يا چند منبع) مي باشد. اين منابع و قابليت ها شايستگي محوري يك سازمان خاص محسوب شده و در نهايت باعث ايجاد مزيت رقابتي خواهند گرديد. جنبه ايستاي قضيه بر ويژگي ها تمركز داشته و مربوط به ناهمگني منابع و قابليت هاست. چهار چيز مانع تقليد رقبا از منابع و قابليت هاي يك سازمان مي شود: دوام، شفافيت، قابليت انتقال، و تكرارپذيري. جنبه پوياتر ديدگاه مبتني بر منابع به شايستگي هاي محوري سازمان از جهت امكان واكنش سريع به تغيير شرايط و ايجاد مزاياي بيشتريا توانايي هاي پويا توجه دارد. شرايط رقابتي يك سازمان به شكل منابع و قابليت هايي كه بازار ارائه مي دهد بستگي دارد. با اين حال روابط بين سازماني در تسهيل و پيشبرد فرايندهاي يادگيري هر سازمان مي تواند مؤثر باشد. از اين رو چنين روابطي علاوه بر رويكرد نتيجه محور، يادگيري محور نيز هستند. با اين نگاه كارايي تنها با بهره وري يا معيارهاي عملياتي تعريف نمي شود بلكه يافتن فرصت دستيابي به شايستگي هاي كليدي ساير سازمان ها در طي همكاري با آنها به هدف ايجاد چنين شايستگي هايي در سازمان نيز مي تواند در اين زمينه مد نظر قرار گيرد. ديدگاه مبتني بر منابع پيش فرض ضمني بسياري از تصميمات زنجيره تأمين محسوب مي شود. اغلب تصميمات برون سپاري بر شايستگي هاي محوري تمركز دارند. برونسپاري طراحي، فرايندهاي توسعه محصول، و يا توسعه نرم افزاري راه هايي براي دستيابي به شايستگي هاي محوري ساير اعضاي تأمين است(علی احمدی و همکاران، 1391، 9).ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

جدول (1) مقايسه چهار تئوري كارفرما- كارگزار، تحليل هزينه مبادله، شبكه اي، و مبتني بر منابع(علی احمدی و همکاران، 1391، 10)

خصوصیات تئوری کارفرما-کارگذار تئوری تحلیل هزینه مبادله دیدگاه مبتنی بر منابع تئوری شبکه
پیش فرض های رفتاری عقلانیت محدود عدم تناسب اطلاعات مغایرت اهداف عقلانیت محدود فرصت طلبی عقلانیت محدود اعتماد عقلانیت محدود اعتماد
رویکرد مساله طراحی قرارداد: موثرترین قرارداد کدام است؟ ساختار نظارتی موثر: دلیل وجودی سازمان ها چیست؟ توسعه شایستگی درونی: چرا سازمان ها با هم تفاوت دارند؟ روابط دوتایی درون شبکه ای
بُعد زمان ایستا ایستا ایستا/پویا پویا
تمرکز اصلی تحلیل قراردادها و انگیزه ها ویژگی تعاملات ویژگی منابع روابط بین شرکتی
نقش روابط تفکیک موثر کارکنان (مالکیت/کنترل) نارسایی های بازار دستیابی به منابع تکمیلی دستیابی به منابع ناهمگن
حیطه اصلی توجه انطباق انگیزه ها در روابط دوتایی تعامل و تبادل تولید و منابع/قابلیت های سازمانی فرایندهای تبادل

نتیجه گیری

بازاریابی صنعتی به عنوان آن دسته از عملکردها و فعالیت های تجاری و بازرگانی تعریف شده‌ است، که فرایندهای مبادله را بین تولید کنندگان و مشتریان سازمانی تسهیل می‌کند. ماهیت بازاریابی صنعتی را می‌توان، خلق ارزش برای مشتریان به وسیله ارائه کالاها و خدماتی دانست که نیازهای سازمانی و اهداف آنها را تحقق می‌بخشد. به تعریفی جامع، فرایند کشف، ترجمه خواسته‌های مشتریان صنعتی و نیازها و الزامات آنها به محصولات و خدمات ویژه جهت ارتباط موثر شیوه‌های توزیع، قیمت‌گذاری، خدمات پس از فروش، متقاعد کردن بیشتر و بیشتر مشتریان برای استفاده مستمر از این محصولات و خدمات را بازاریابی صنعتی می‌نامیم. این نوع بازاریابی در مقایسه با بازاریابی مصرفی تفاوت هایی دارد که این گونه می‌توان بدان اشاره کرد. اول اینکه گرچه در بازاریابی صنعتی همانند بازاریابی کالاهای مصرفی، نیاز به شناخت بازارهای هدف و تشخیص نیاز این بازارها و طراحی محصولات و خدمات مناسب برای تامین خواسته‌های بازار وجود دارد، ولی باید توجه کرد که در مقایسه با بازاریابی مصرفی، بازاریابی صنعتی در حوزه مدیریت عالی قرار دارد. در بازاریابی صنعتی نقش خصوصیات و ویژگی های محصول خیلی مهم و حیاتی است و عرضه کنندگانی که خصوصیات مورد نظر مشتریان را تامین نکنند مورد انتخاب قرار نخواهند گرفت. با استفاده از مدیریت بازاریابی صنعتی به عنوان یک نمونه برای چشم انداز بازاریابی صنعتی بر روی تحقیقات مدیریت خرید و تامین، این مقاله بازتابی از تحقیقات مدیریت خرید و تامین را ارائه داد. یک بررسی سیستماتیک از مقالات مدیریت بازاریابی صنعتی در طول زمان نشان داد که تعداد بالا و رو به رشدی از مقالات مدیریت خرید و تامین در مدیریت بازاریابی صنعتی منتشر شده است. مدیریت بازاریابی صنعتی یک هدف کلیدی برای محققان در مدیریت خرید و تامین یا برای محققانی که به دنبال انتشار تحقیقاتی مربوط به مدیریت خرید و تامین می باشد، است. این موضوع تمرکز فزاینده ای را بر روی مدیریت خرید و تامین در مرزهای تحقیقات بازاریابی صنعتی را پیشنهاد می دهد.سفارش ترجمه با ترجمه یار

با نوجه به نقش محوری شبکه ها در ظهور تئوری مدیریت زنجیره ی عرضه، فقدان قابل توجهی از وضوح مفهومی مدیریت شبکه های عرضه وجود دارد که برخی از شبکه های عرضه آن را مشاهده می کنند، در حالی که برخی دیگر شبکه ها را از دیدگاه مصرف کننده ی نهایی یعنی روابط بالادست و پایین دست مورد بررسی قرار می دهند. علاوه بر این، استدلال شده که مفهوم سازی جدید شبکه های عرضه مورد نیاز می باشد، چون اینها به صورت فزاینده ای پیچیده می شوند. این امر تا حدی به واسطه افزایش خطرات شبکه ی عرضه، به ویژه در رابطه با پایداری بوده که به نوبه خود نیازمند تفکرات جدیدی درباره نحوه تاثیر بهتر و مدیریت بهتر شبکه های عرضه می باشد. خرید و بازاریابی صنعتی از لحاظ سنتی این مفهوم را دارد که نیاز به مدیریت شبکه ها یا حتی بخش هایی از شبکه وجود دارد، اما حتی منجر به تحقیقات بیشتر بر روی این موضوع است که عاملان عرضه شبکه چگونه می توانند مدیریت بهتری را بر یک شبکه عرضه پرخطر و بسیار پیچیده داشته باشند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+