نظریه ای از پزشکی نانو به اثر داروی کلروکین در برابر بیماری کوید 19

آزمایشات اخیر بالینی چند متمرکز و مطالعات کشت سلولی نشان می دهد که داروی 70 ساله مالاریا ، کلروکین ، ممکن است به طور بالقوه اثر درمانی را در برابر COVID-19 (بیماری کرونا 2019) ، یک عفونت ویروسی به سرعت در حال گسترش نشان دهد که می تواند منجر به مرگ ناشی از عفونت تقریبا 2.5 درصد از افراد آلوده  شود. بر اساس یافته های کارآزمایی بالینی اولیه ،داروی کلروکین در دستورالعمل های فدرال برای درمان COVID-19 در جمهوری خلق چین گنجانده شده است. با این حال ، هنگام انجام تفسیرهای زودرس باید احتیاط کرد زیرا آزمایشات بالینی هنوز ادامه دارد و داده های آزمایش موقت هنوز در دسترس نیست. با توجه به عدم وجود واكسن تأیید شده و مؤثر برای سندرم حاد تنفسی  ارزیابی اثرات احتمالی پیشگیرانه و  یا درمانی داروهای بالینی مهم است. داروی کلروکین و مشتقات آن ، هیدروکسی کلروکین ، دارای سابقه ای طولانی به عنوان داروهای بی خطر و ارزان جهت استفاده به عنوان اقدامات پیشگیری کننده در مناطق مالاریا و همچنین به عنوان درمان روزانه برای بیماری های خود ایمنی با رایج ترین عوارض جانبی آن آسیب به چشم بعد از استفاده طولانی مدت از ان است. اگرچه مطالعات قبلی نشان داده است كه كلروكین فعالیت درمانی علیه ویروس ها ، از جمله كورو ویروس انسانی OC43 در نمونه های حیوانات و SARS-CoV در مطالعات كشت سلول برای بررسی میزان جذب نانوذرات در سلولها از کلروکین در زمینه نانومادیسین استفاده شده است و بنابراین ، بینشهای متقابل نانوذرات مصنوعی با سلولها در حضور کلروکین ممکن است مکانیسمهایی را نشان دهد که در مراحل اولیه قبل از تکثیر ویروس فعال هستند. به طور خاص ، مطالعات نانو پزشکی ممکن است سرنخ هایی در مورد تغییرات ناشی از کلروکین جذب سلولی دربیماری SARS-CoV-2 ایجاد کند.

مکانیسمهای عملکرد داروی کلروکین

مکانیسم های دقیق که از طریق داروی کلروکین ممکن است برای کاهش عفونت های SARS-CoV-2 عمل کند مورد توجه بسیاری قرار گرفته است ، زیرا این اطلاعات می تواند برای شناسایی کاندیداهای جدید پیشگیرانه و درمانی بسیار ارزشمند باشد.داروی کلروکین یک داروی ضعیف است که در اندامک هایی با pH کم در غشاء محصور می شود و در اسیدی شدن آنها دخالت می کند. در انگل های پلاسمودیوم ناشی از مالاریا ، کلروکین در واکوئل گوارشی تجمع می یابد که تصور می شود از سم زدایی وابسته به pH جلوگیری می کند ، که با مصرف انگلی هموگلوبین برای بدست آوردن اسیدهای آمینه آزاد تولید می شود. این اثر به طور متوالی در سلول های پستانداران نیز مشهود است ، که در آن درمان کلروکین منجر به افزایش pH لیزوزوم می شود. شایعات در مورد اثرات ضد ویروسی ناشی از کلروکین شامل مهار فیوژن یا تکثیر ویروسی وابسته به pH و جلوگیری از گلیکوپروتئین  ویروسی و همچنین گلیکوزیلاسیون پروتئین گیرنده میزبان  است. کلروکین همچنین ممکن است مونتاژ ویریون را در ساختارهای محصور شبکه آندوپلاسمی یا گلژی (Golggi) آندوپلاسمی (ERGIC) مهار کند. علاوه بر این ، این احتمال وجود دارد که کلروکین با کاهش ضد التهابی و گیرنده هایی که می تواند باعث سندرم پریشانی حاد تنفسی شود ، که در درجه اول مسئول مرگ و میر ناشی از رشد ویروسی است ، اثرات میزبان ، مستقل از عمل مستقیم ویروسی را نشان میدهد.

داروی کلروکین از اندوسیتوز(درون بری) نانوذرات جلوگیری می‌کند.

نشان داده شده است که داروی کلروکین یک مهار کننده گسترده ای از اندوسیتوز نانوذرات توسط ماکروفاژهای مقیم است. بنابراین ،داروی کلروکین در پاسخ به دوزهای بالینی ، تجمع نانوذرات مصنوعی در اندازه های مختلف (14-26،600 نانومتر) و شکل (کروی و دیسکوئیدی) در رده های سلولی ، و همچنین در سیستم فاگوسیت تک هسته ای موش ها را کاهش می دهد.

PICALM یک آداپتور انتخاب کننده محموله است که باعث انحنای غشای حس شده می شود ، در نتیجه میزان اندوسیتوز را تنظیم می کند. کاهش PicalM قبلاً نشان داده شده است که باعث مهار آندوسیتوز می شود ، که یک مسیر غالب برای درونی سازی نانوذرات مصنوعی است. قابل ذکر است ، سطح پروتئین آداپتور clathrin و ap2 در ماکروفاژهای تحت درمان بدون تغییر بود ، و این نشانگر اثرات خاص PICALM است ، که باعث کاهش عمومی پروتئین های مرتبط با اندوسیتوز وابسته به کاترین می‌شود. در مقایسه با کلروپرومازین (یک مهارکننده آندوسیتوز وابسته به کلاترین وابسته به کلاترین) ، داروی کلروکین در جلوگیری از جذب نانوذرات در ماکروفاژها موثرتر بود ، نشان می دهد مکانیسم های اضافی فراتر از سرکوب داخلی سازی با واسطه کلاترین ممکن است دخیل باشد. همچنین قابل تصور است که PICALM ممکن است نقش مهمی در جذب نانوذرات بدون کلاترین داشته باشد. علاوه بر این ، کلروکین برای جلوگیری از اسیدی شدن لیزوزوم شناخته شده است ، در نتیجه مانع از همجوشی با وزیکول های اندوسیتیک می شود. پیشگیری از همجوشی لیزوزوم به احتمال زیاد با انها تداخل خواهد کرد ، و باعث ایجادشلوغی می شود که انتقال موثر بار به داخل و غشای سلولی را مسدود می کند.

اثرات بالقوه داروی کلروکین در بیماری کویید 19

این اثرات در محدوده اندازه (60-140 نانومتر) و شکل کروی سقوط می کند زیرا فقط نانوذرات مصنوعی 12،13 مورد مطالعه قرار گرفته اند. بنابراین ، این امکان وجود دارد که یکی از مکانیسم های مسئول اثرات کلروکین با واسطه SARS-CoV-2 کاهش عمومی در توانایی سلول ها در انجام اندوسیتوز واسطه کلاتریین سازه های نانو به دلیل سرکوب PICALM باشد (شکل 1). سایر سلولهای میزبان از طریق آندوسیتوز با واسطه گیرنده وارد می شوند وهمچنین همجوشی مستقیم با غشای پلاسما نیز گزارش شده است. به عنوان مثال ، ویروس SARS-CoV شناسایی شده در سال 2003 به گیرنده آنزیم  تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE2) متصل شده و باعث ورود 14 سلول به سلول های محور اندوسیتوز می شود. هر دو مکانیسم مستقل از clathrin و clathrin / caveolae برای ورود SARS-CoV در سلولهای انسانی توصیف شده اند. SARS-CoV-2 ممکن است از مکانیسم های مشابه واسطه ACE2 برای ورود سلول استفاده کند. علاوه بر این ، جلوگیری از کلروکین ناشی از همجوشی آندوزوم لیزوزوم به احتمال زیاد با انتقال آندوسیتیک عمومی ، مانند بازیافت گیرنده غشایی ، که تصور می شود برای ورود سلولی SARS-CoV-2 لازم است ، تداخل دارد. با این حال ، مطالعات قبلی نشان داده اند که کلروکین دارای فعالیت درمانی علیه SARS-CoV در کشت سلولی است اما سطح سلول ACE27 را تغییر نمی دهد. علاوه بر این ، دوزهای درمانی کلروکین اساساً بیوسنتزرا تغییر نمی دهد. در مقابل ، گلیکوزیلاسیون گیرنده ACE2 مختل شد ، که ممکن است براین ویروس تأثیر بگذارد. نشان داده شده است که کلروکین فعالیت ضد SARS-CoV در کشت سلولی را نشان می دهد و این نشان می دهد که ممکن است مکانیسم های مفیدی وجود داشته باشد. پس از ورود به سلول ها از طریق اندوسیتوز ، پروتئین روی سطح ویریون باید توسط پروتئازهای اندوسومی مقیم مانند کاتپسین ها ، که به محض اسیدی شدن فعال می شوند ، شکاف یابد. این شکاف باعث ایجاد تغییر شکل در پروتئین می شود که حالت ویروسی و غشای اندوزوم را به هم می رساند تا همجوشی را فعال کند. مهار ناشی از کلروکین از اسیدی شدن endosomal به احتمال زیاد می تواند این رویداد فیوژن را تغییر دهد ، ویروس را در آندوزومها متوقف کند.

مطالعات آینده برای ارزیابی پتانسیل داروی کلروکین در برابر بیماری کویید 19

در صورتی که داده های کارآزمایی بالینی یافته های اولیه فعالیت کلروکین در بیماران مبتلا به COVID-19 را تأیید کند ، مطالعات بعدی برای درک بهینه ترین پیشگیری و یا درمانی ضروری خواهد بود. پروتکل های بالینی با توجه به جمعیت بیمار ، مرحله بیماری و دوزانها انجام میشود. علاوه بر این ، مطالعات مقایسه ای باید بین کلروکین و هیدروکسی کلروکین انجام شود ، زیرا دومی دارای ایمنی بهتری است و اخیراً نشان داده شده است که اثرات ضد SARS-CoV-2 مشابه در کشت سلولی دارد. علاوه بر این ، مطالعات بالینی در تعیین بیشتر مکانیسم های ضد SARS-CoV-2 با واسطه کلروکین ، از جمله سرکوب اندوسیتوز در سلول های میزبان ، ارزشمند خواهد بود. ويروس هاي سودوموتيپي شده با بیماری SARS-CoV-2 براي ارزيابي نيازهاي ورود سلول به يك سيستم ساده سودمند خواهد بود و مطالعات ايمونوفلورسانس مي تواند محل ويونيون را در سلول هاي تحت درمان با دارو شناسايي كند. با این حال ، برای جلوگیری از حالت زودرس یافته های بالینی باید احتیاط کرد. در حقیقت ، کلروکین فعالیت درمانی علیه ویروس ابولا در کشت سلولی نشان داده است ، اما مطالعات حیوانی نتایج متضاد را نشان داده است. علاوه بر این ، در مورد ویروس chikungunya ، کلروکین اثرات مفیدی را در شرایط آزمایشگاهی ، عفونت تشدید شده در مدل های حیوانات نشان داد و فاقد اثرات درمانی است ، در حالی که خطر یک ورم ​​مفاصل را در یک مطالعه بالینی افزایش می دهد.سایر داروهای تأیید شده بالینی به عنوان درمان های COVID-19  ، از جمله مهار کننده های پروتئیناز ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) ، مانند ریتوناوویر و لوپیناویر، مورد بررسی قرار گرفتند. با این حال ، HIV و SARS-CoV-2 پروتئازهای متمایزی دارند ، ویژگی و سودمندی این داروها را در درمان COVID-19 زیر سوال می برد. داروهای درمانی که مسیرهای میزبان یا مکانیسم های ویروسی را که بین چندین گونه ویروسی مشترک هستند (به عنوان مثال ، ورود سلولی یا تکثیر ژنوم RNA) هدف قرار می دهند ، گزینه های امکان پذیرتری برای عوامل ایجاد کننده ویروسی هستند که کاملاً مشخص نشده اند. کلروکین یک نمونه طیف گسترده بالقوه برای مهار ورود سلول های ویروسی را نشان می دهد ، در حالی که رمسدیر ، یک داروی تحقیقاتی که در ابتدا برای بیماری ویروس ابولا تولید شده بود ، نمونه ای از یک مهار کننده پلیمراز RNA با طیف گسترده است. خوش بینی محتاطانه ای وجود دارد که (هیدروکسی) کلروکین ممکن است اثرات پیشگیری کننده و یا درمانی علیه COVID-19 داشته باشد ، و درک مکانیسم هایی که این داروها بر روی SARS-CoV-2 اثر می گذارند ، برای بهینه سازی و توسعه راهکارهای پیشگیری و درمانی بسیار مهم است.

پایان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله Strong structuration theory in accounting research ( ترجمه مقاله نظریه ساختار قوی در تحقیقات حسابداری )

ترجمه مقاله Strong structuration theory in accounting research ( ترجمه مقاله نظریه ساختار قوی...

10000 تومان

ترجمه مقاله Are There Any Volatility Spill Over Effects among Cryptocurrencies and Widely Traded Asset Classes (ترجمه مقاله  آیا کلاسهای دارایی گسترده و معامله شده دارای اثرات ناپایداری هستند )

ترجمه مقاله Are There Any Volatility Spill Over Effects among Cryptocurrencies and Widely Traded...

10000 تومان

Capacity and Frequency Optimization of Wireless Backhaul Network Using Traffic Forecasting ( ظرفیت و بهینه سازی فرکانس شبکه بی سیم با استفاده از پیش بینی ترافیک )

Capacity and Frequency Optimization of Wireless Backhaul Network Using Traffic Forecasting ( ظرفیت و...

35000 تومان

Automatic  Coverage Based Neighbour Estimation System: A Cloud-Based Implementation ( سیستم تخمین همسایگان مبتنی بر پوشش خودکار: یک پیاده سازی مبتنی بر ابر )

Automatic Coverage Based Neighbour Estimation System: A Cloud-Based Implementation ( سیستم تخمین همسایگان مبتنی...

35000 تومان

An approach to measuring business-IT alignment maturity via DoDAF 2.0 (رویکردی برای اندازه گیری بلوغ تراز تجاری IT- از طریق DoDAF 2.0 )

An approach to measuring business-IT alignment maturity via DoDAF 2.0 (رویکردی برای اندازه گیری...

35000 تومان

Tehran Stock Exchange Prediction Using Sentiment Analysis of Online Textual Opinions ( پیش بینی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل احساسات نظرات متنی آنلاین )

Tehran Stock Exchange Prediction Using Sentiment Analysis of Online Textual Opinions ( پیش بینی...

35000 تومان

Opinion Mining in Persian Language Using Supervised Algorithms ( استخراج نظرات به زبان فارسی با استفاده از الگوریتم های نظارت شده )

Opinion Mining in Persian Language Using Supervised Algorithms ( استخراج نظرات به زبان فارسی...

35000 تومان

ترجمه مقاله Mechanism of negative surface charge formation on biochar and its effect on the fixation of soil Cd ( ترجمه مقاله مکانیسم تشکیل بار منفی سطح بر روی بیوچار(کود حاصل از ضایعات گیاهی) و تأثیر آن بر روی ثابت شدن سی دی خاک )

ترجمه مقاله Mechanism of negative surface charge formation on biochar and its effect on...

10000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+