ترجمه مقاله Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior, and digestibility of Holstein calves (اثر شکل فيزيکي علوفه بر عملکرد، تغذيه رفتار و قابليت هضم گوساله هلشتاين )

مقاله با عنوان:Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior, and digestibility of Holstein calves از اينجا دانلود كنيد

عنوان مقاله به فارسى:اثر شکل فيزيکي علوفه بر عملکرد، تغذيه رفتار و قابليت هضم گوساله هلشتاين

پشتیبانی : دارد. در صورت هر گونه بروز مشکل با شماره تلفن 09367938018 یا 09191732587 یا آی دی تلگرام@research_moghimi تماس حاصل فرماييد.

کیفیت محصول :عالى

قيمت: 13000 تومان

قسمتى از ترجمه محصول:

چکیده

شکل فيزيکي علوفه ممکن است به رشد سيرابي کمک کند که اين خود ممکن است باعث افزايش وزن بدن، کاهش مواد موجود(DM) يا مصرف غذا، هضم غذا، و در نتيجه باعث سلامت لبنياتي گوساله شود. هدف اين تحقيق بررسي دو شکل متفاوت مصرف علوفه توسط روي رفتار، قابليت هضم ظاهري، و رفتار تغذيه اي گوساله هاي جوان شود. 20 گوساله ي نر هولستين(46. 8}1. 2kg) به صورت رندوم علامت گذاري شدنداز بدو تولد با يکي از دو روش تغذيه اي در جايي که آنها را در معرض يک جيره ي غذايي پيچيده قرار مي دهند(بر اساسيک مبناي DM) 90% تغليظ پودر آغازي و هر يک از اين دو تا (1) 10% به صورت درشت تکه شده(3-4cm) يونجه(CRS؛ n=10( يا (2) 10% زمين عالي (2 mm) علف يونجه (FN؛ n=10). به همه ي گوساله ها 8ليتر شير جايگزين (MR؛ 1. 2 KG از DM) از بدو تولد؛ مقدار MR به طور پيشرونده کاهش پيدا کرد بعد از WK براي قادر ساختن از شير گرفتن با اتمام هفته ي هفتم. مطالعه و بررسي تمام شد بعد از هفته ي هشتم. مصرف جيره ي مخلوط، MR، و آب روزانه کاهش پيدا کرد، و گوساله ها اضافه وزن پيدا کردند دو بار در عرض يک هفته. نمونه هاي غذا و پس مانده هاي آن در عرض هفته ي هفتم و هشتم براي بررسي محتواي تغذيه. مصرف جيره ي مخلوط، MR ، و آب به صورت روزانه گزارش شد و گاوها دو بار در هفته وزن مي شوند. نمونه هاي غذا و پس مانده هاي غذايي در هفته ي 7 و 8 براي ارزيابي هاي محتوي غذايي جمع آوري شدند. داده هاي رفتاري براي هر گاو براي مدت دو ساعت در طول هفته ي 6 و 8ام براي يک ارزيابي کلي هر حيوان 28 ساعت در هفته مورد ارزيابي قرار گرفت. کليه ي فضولات در طول هفته ي 8ام براي تعيين قابليت هضم جمع آوري شدند. گاو ها تغذيه شده با CRS در واقع DM بيشتري نسبت به انوع FNدارند. در طول دوره ي بعد از زمان از شير گرفتگي (هفته ي 8ام) اضافه وزن بدن به رفتار ها نزديک بود هرچند گاوهاي تغذيه شده با CRS گرايش به داشتن رژيم بيشتر دريافت غذايي هستند. هيچ تفاوتي بين مصرف پروتئين خام و پودر زداينده ي اسيد وجود نداشت هرچند گاوهاي با تغذيه CRS مايل به مصرف بيشتر فيبر بودند نسبت به گاوهاي FN در طول آخرين هفته مطالعه. گاوهايي که CRS دريافت مي کنند در گروه فيبر طبيعي به ميزان بيشتري نسبت به گاوهاي مصرف کننده ي FN قرار مي گيرند در حالي که گاو هايي که با FN تغذيه مي شوند به ميزان بيشتر ي در گروه مربوط به مصرف پرونئين خام قرار مي گيرند نسبت به انواع CRSها. DM ظاهري ، پروتدين خام، فيبر طبيعي و فيبر اسيديته مقياس هاي داراي قابليت هضم در گاوهاي نوع CRS بيش از انواع FN است. گاوهاي نوع FN نسبت به انواع CRS زمان بيشتري را براي اجراي رفتارهاي عملي غير تغذيه اي دارند و گاوهاي نوع FN مايل به گذراندن زمان تلف شده کمتري هستند(حتي خواب يا دراز کشيدن) نسبت به انواعCRS. در نتيجه تهيه ي علوفه ي خرد شده براي گوساله هاي جوان جذب غذا ، DM پروتدين خام ، فيبر طبيعي و فيبر اسيد و مقياس هاي قابل هضم را در طول هفته ي بعد از زمان شيردهي را بهبود مي بخشد . رفتارهاي غير غذايي در مقايسه با چراي زميني کاهش يافته است.

کلیدواژه: گوساله، علوفه، شکل فيزيکي

مقدمه

بلع غذاي جامد براي تحريک رشد سيرابي گوساله ي جوان لازم است و انتقال غذا را از مرحله پيش نشخواري به مرحله ي نشخوار کردن در قسمت سيرابي تسهيل مي کند. اين انتقال و عبور از اين مرحله به مرحله ي بعد دربردارنده تغييراتي است که در مجراي روده شکل مي پذيرد چرا که بافت ها بايد براي استفاده از انرژي هاي ثانويه،  منبع گلوکز موجود در شير را به زنجيره هاي کوتاه اسيد چرب تبديل کنند0بالدوين و ديگران. ، 2004).  در گوساله تازه از شير گرفته شده خوردن غذاي جامد، مخصوصا مصرف زياد کربوهيدرات ها،  باعث ازدياد ميکروب هاي سيرابي و توليد VFAمي شود، که اين خودنتيجتا باعث رشد سيرابي مي شود(سندر و ديگران. ، 1959وارنر، 1991). . هرچند تغليظ غذا که در تخمير سريع کربوهيدراتها صورت مي گيرد مي تواند باعث کاهش PHسيرابي (بهارکا و ديگران 1998)، تکان خوردن آن(کلارک و ريد 1974)، و همچنين ممکن است باعث شود رشد بيش  از حد مواد شاخي زائده ي سيرابي شود (بول 1965)وآسيب رساندن به جذب VFA در سيرابي شود (هايندر و اوون 1965). اگرچه علوفه ي جذب شده کمتر به رشد سيرابي کمک مي کند ولي در عين حال اين علوفه ها به رشد لايه ي ماهيچه اي کمک مي کند.  (تاميت و ديگران 1962). از اين گذشته علوفه جذب شده عمل نشخوار را تسهيل مي بخشد(هادسون 1971؛  فيليپس، 2004) و همچنين باعث يکپارچگي و سلامت ديواره ي سيرابي مي شود (سورز و ديگران 2007). توليد تاروپود غذاهاي راه انداز به نظر مي رسد که به رشد سيرابي و بزرگ شدن آن کمک مي کند؛  هرچند مفهوم “تاروپود” مبهم است و البته که همه ي راه انداز ها به نظر يکسان مي رسند. بسياري از اين راه اندازها در بازار وجود دارند، بنابراين تشخيص اينکه آيا يک راه انداز تغذيه اي منافعي را به طور عادي توليد خواهد کرد که مربوط به انواع اين ره اندار ها باشد يا خير. تغذيه علوفه در طول دوران شيردهي کاهش پيدا مي کند که بر مبناي آن تحقيقات نشان دهنده ي جذب کم ره اندازها و دريافت BW در گاو است که دسترسي به علوفه را بيشتر مي کند(وارنر و ديگران . ، 1956، استوبو و ديگران، 1966). هرچند بيشتر مطالعات اخير نشان دهنده ي اين است توليد علوفه در طول دوران شيردهي باعث بهبود ADG مي شود (اساسا به دليل افزايش رشد رتيو کلروم)و مجموع DMI(خان و ديگران 2011). از اين گذشته تغذيه دهي علف و يونجه باعث بهبود تغذيه در هنگام آغاز به کار راه اندازها بوده است(کاوردال و ديگران 2004؛  خان ؛  2011)منافع مشابه تهيه علوفه هنگامي گزارش داده شد که قطعات غذايي راه انداز ها شامل 18% NDF بر اساس مبناي DM است(کستل 2012). بنابراين ، ارائه ي يک منبع علوفه ممکن است باعث کاهش NDFغذايي راه انداز ها شود(که ممکن است بالقوه باعث سلامت سيرابي مي شود) و باعث بهبود ميزان رشد سلامت سيرابي شود. قياس راه انداز هاي غذايي به تنهايي يا به همراه ترکيب شدن با علوفه ها در خصوص تاثيرات اصولي بالقوه در رابطه با تفاوت در سيرابي ها مانع ديده شده خصوصيات بنيادي رشد و تاثيرپذيري گاو ها مي شود(بچ. ، 2007؛  کرتز، 2007؛  خان و بقيه 2012). به هر حال اندازه گرفتن شکنبه يا سيرابي درVIVO امکان پذير است و معاينات انجام گرفته پس از کشتار گاو دربردارنده ي اطلاعاتي درباره ي اين است که چه مقدار غذا در لحظه ي مرگش در سيرابيش وجود داشته است(که اين نيز خود نه تنها بر اساس مقدار قطعات است، بلکه بر اساس مقدار غذاي مصرفي قبل از مرگ نيز سنجيده مي شود). بر اساس مقدار علوفه ي محتوي رژيم غذايي گاو، اندازه هاي خاص بر ميزان رشد سيرابي، توليد VFA، و البته ساختار زائد و عملکرد آن نيز تاثير مي گذارد. . رژيم هاي غذا دهي که به صورت ذره اي هستند يا يا بر اساس ميزان اندازه ي خاصي هستند نتيجا باعث کاهش ميزان اسيديته ي  سيرابي م البته افزايش جمعيت باکتريايي مي شوند(بهارکا و همکاران، 1998). اندازه هاي ريز به وضوح بر رشد سيرابي تاثير مي گذارد؛  هرچند که چندان مشخص نيست که آيا اندازه هاي ريز فيبر يا فيبر کلي مقدار رژيم هاي غذايي گاو ها تاثير گسترده اي بر رشد سيرابي ددارند يا خير. در نظر گرفتن نياز به بهينه سازي مصرف غذاهاي جامد و رشد سيرابي گاوهاي جوان، هدف اين مطالعه و تحقيق در واقع بررسي و ارزيابي تاثيرات اندازه هاي ريز و کوچک علوفه مخلوط شده با تغليظ کننده هاي غذايي راه انداز بر عملکرد گوساله، قابليت هضم غذا، و رفتار غذايي گوساله است. نظريه و ايده ي اين مقاله و تحقيق در واقع اين بود که اندازه ي ريز علوفه بر ميزان رشد سيرابي گوساله ها تاثير خواهد گذاشت و و همچنين اين خود در افزايش ميزان مصرف غذا عکس العمل نشان خواهد داد و البته عملکرد مصرفي علوفه ي گوساله ها را بهبود خواهد بخشيد.

نتيجه گيري

فراهم نمودن يونجه خرد شده مخلوط شده با کنسانتره استارتر در طول هفته پس از از شير گرفتن در مقايسه با افزودن يونجه زمين به کنسانتره استارتر، DMI کل و مواد مغذي قابل هضم را بهبود مي بخشد. علاوه بر اين، تأمين يونجه خرد شده رفتار دهاني غيرمغذي را کاهش مي دهد و بهبودي آشکار را در بازده خوراک در طول هفته هاي اول زندگي در مقايسه با گوساله هايي که از زمين يونجه مي خورند حاصل مي آورد.

جدول 6. اثر نوع تغذيه در متوسط زمان ​​[در دقيقه و يا به صورت نسبتي از کل فعاليت (٪ در داخل پرانتز)] که به گوساله ها در حالات مختلف (ايستاده يا دراز کشيده) ارائه شده و رفتار آن ها در روز در طول 28 ساعت از مشاهدات (2 ساعت / روز) دو هفته قبل از گرفتن از شير (هفته ششم) و 1 هفته پس از از شير گرفتن ( هفته هشتم)

ايستادن، دقيقه

دراز کشيدن، دقيقه

اتلاف وقت، دقيقه

غذا خوردن، دقيقه

رفتارهاي دهاني غيرمغذي، دقيقه

نشخوار کردن، دقيقه

نوشيدن، دقيقه

شاخ زدن، دقيقه

CRS = به گوساله ها مخلوطي از 90٪ کنسانتره و 10٪ يونجه خرد شده درشت (3 تا 4 سانتي متر) ؛ داده شد.

FN = با گوساله مخلوطي از 90٪ کنسانتره و 10٪ يونجه زمين ريز (2 ميلي متر) ارائه شد.

Trt = اثر درمان. day=روز  Trt × day = اثر متقابل درمان و روز.

 

 

 

Abstract

The physical form of forage may influence rumen development and, consequently, the body weight gain, dry matter (DM) consumption, digestibility, and welfare of dairy calves. The objective of this study was to determine the effect of 2 different physical forms of forage on performance, apparent digestibility, and feeding behavior of young calves. Twenty Holstein male calves (46.8 ± 1.2 kg) were randomly assigned at birth to 1 of 2 feeding treatments in which they were exposed to a mixed ration containing (on a DM basis) 90% crumb starter concentrate and either (1) 10% coarsely chopped (3 to 4 cm) grass hay (CRS; n = 10) or (2) 10% finely ground (2 mm) grass hay (FN; n = 10). All calves were offered 8 L/d of milk replacer (MR; 1.2 kg of DM) from birth; the amount of MR was progressively reduced after 5 wk to enable weaning by the end of wk 7. The study finished after wk 8. Consumption of the mixed ration, MR, and water was recorded daily, and calves were weighed twice weekly. Samples of feed and orts were taken in wk 7 and 8 for nutrient content analysis. Behavioral data for each calf were obtained for 2 h/d during wk 6 and 8, for a total observation time per animal of 28 h. Total feces were collected during wk 8 to determine apparent digestibility. Calves fed CRS had greater DM intake than those fed FN (2.70 vs. 2.45 ± 0.11 kg/d, respectively) during the week after weaning (wk 8). Body weight gain was similar between treatments; however, calves fed CRS tended to have a greater gain-to-feed ratio than calves fed FN (0.68 vs. 0.63 ± 0.02 kg of gain/kg of DM intake). No differences were observed in crude protein and acid detergent fiber consumption between treatments; however, calves fed CRS tended to consume more neutral detergent fiber than calves fed FN during the last week of the study (719.2 vs. 610.5 ± 25.84 g/d). Calves receiving CRS sorted in favor of neutral detergent fiber to a greater extent than calves consuming FN, whereas calves fed FN sorted in favor of crude protein to a greater extent than calves fed CRS. Apparent DM, crude protein, neutral detergent fiber, and acid detergent fiber digestibility values were greater in calves fed CRS than in those fed FN (72.3, 77.4, 40.7, and 42.7% vs. 69.2, 74.5, 34.0, and 35.6%, respectively). Calves fed FN spent more time performing nonnutritive oral behaviors than those fed CRS, and calves fed FN tended to spend less time idle (either lying or standing) than those fed CRS. In conclusion, providing chopped hay to young calves improved feed intake, DM, crude protein, neutral detergent fiber, and acid detergent fiber digestibility values during the week after weaning, and reduced nonnutritive oral behaviors compared with offering ground hay.

 1. iman :
  24 ژوئن 18

  slm
  man in maghalaro kharidam va be emailam ferestadin ama nemishe dl konam . mige sgoma ejazeye dl nadarin

  • research-moghimi :
   24 ژوئن 18

   سلام و عرض پوزش فراوان
   مشکل مورد نظر رفع شد. کد تخفیف به جهت رخداد پیش آمده متعاقبا به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
   با تشکر. پشتیبان شماره 8

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+