ترجمه مقاله The Effects of Dietary Supplement of Immunogen on Growth Performance, and Visceral and Hepatic Somatic Indices of Juvenile Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) ( اثرات مکمل غذایی ایمونوژن بر عملکرد رشد، و شاخص های احشایی و کبدی جسمی ماهی قزل آلای رنگین کمانی نوجوان (والبام، 1792))

مقاله با عنوان:The Effects of Dietary Supplement of Immunogen on Growth Performance, and Visceral and Hepatic Somatic Indices of Juvenile Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) از اينجا دانلود كنيد

عنوان مقاله به فارسى:اثرات مکمل غذایی ایمونوژن بر عملکرد رشد، و شاخص های احشایی و کبدی جسمی ماهی قزل آلای رنگین کمانی نوجوان (والبام، 1792)

پشتیبانی : دارد. در صورت هر گونه بروز مشکل با شماره تلفن 09367938018 یا آی دی تلگرام@research_moghimi تماس حاصل فرماييد.

کیفیت محصول :عالى

قيمت: 21500تومان

قسمتى از ترجمه محصول:

چکیده

 پروبیوتیک ها به عنوان مواد تشکیل دهنده خوراکی غیر قابل هضم، که باعث تحریک رشد و فعالیت باکتری های مفید می شوند، مطرح شده اند. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات ایمونوژن، مخلوطی از پروبیوتیک بر عملکرد رشد و شاخص های جسمانی احشایی و کبدی در ماهی قزل آلای رنگین کمانی، قزل آلای گونه ی مایکیس (mykiss) انجام شد (والبام، 1792). یک رژیم غذایی پایه با استفاده از مواد خوراکی رایج همراه با ایمونوژن در 0، 1، 1.5، و 2 گرم در کیلوگرم (2 gkg-1) فرموله شد که منجر به چهار رژیم غذایی آزمایشی گردید. هر رژیم غذایی آزمایشی به صورت تصادفی به مخازن 1500 لیتری سه گانه اختصاص یافت. قزل آلاهای رنگین کمانی با وزن اولیه 0.74 ± 99.59 گرم به طور تصادفی در مخازن آزمایشی توزیع شدند. نتایج نشان داد که گنجاندن ایمونوژن در رژیم غذایی به طور قابل توجهی وزن نهایی و نسبت رشد خاص (SGR) قزل آلای رنگین کمانی را در مقایسه با گروه کنترل افزایش می دهد (p<0.01). نسبت تبدیل غذایی (FCR) و نسبت بازده پروتئين (PER) نیز پس از تجویز پروبیوتیک به ماهی آزمایشی بهبود یافتند (به ترتیب، p<0.01 و p<0.05) . رژیم غذایی با افزودن 2 گرم در کیلوگرم (2 gkg-1) پروبیوتیک، وزن نسبی کبدی و احشایی را نیز افزایش می دهد (p<0.05). ترکیب بدنی و سطح کورتیزول خون با گنجاندن پروبیوتیک تحت تاثیر قرار نمی گیرد (p>0.05). در نتیجه، تجویز ایمونوژن پروبیوتیک قادر به بهبود کارایی مواد مغذی و رشد عملکرد قزل آلای رنگین کمانی بوده و تاثیر مثبت مخلوطی از پروبیوتیک ها بر روی ماهی را تایید می کند.

Abstract

Prebiotics have been introduced as non-digestible feed ingredients, which stimulate growth and activity of beneficial bacteria. This study was conducted to evaluate the effects of Immunogen, a mixture of prebiotic on the growth performance and visceral and hepatic somatic indices in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792). A basal diet was formulated using common feed ingredients supplemented with Immunogen at 0, 1, 1.5, and 2 g.kg-1, leading to four experimental diets. Each experimental diet was randomly assigned to triplicate 1,500 L tanks. Rainbow trout with an initial weight of 99.59±0.74 g were randomly distributed in the experimental tanks. Results showed that inclusion of dietary Immunogen significantly increased the final weight and specific growth rate (SGR) (p<0.01) of rainbow trout compared to the control. Feed conversion ratio (FCR) and protein efficiency ratio (PER) were also improved after prebiotic administration to the experimental fish (p<0.01 and < 0.05, respectively). Dietary addition of 2 g.kg-1 prebiotic also increased the relative liver and visceral weights (p < 0.05). The body composition and blood cortisol level were not influenced by the prebiotic inclusion (p>0.05). In conclusion, administration of the prebiotic Immunogen is capable of improving the nutrient efficiency and growth performance of rainbow trout confirming the positive effect of a mixture of prebiotics on the fish.

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+