ترجمه مقالهEffects of phytoestrogens on sex reversal of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) larvae fed diets treated with 17α-Methyltestosterone(اثرات فیتواستروژن بر تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با جیره های فراوری شده با ۱۷α-Methyltestosterone)

مقاله با عنوان Effects of phytoestrogens on sex reversal of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) larvae fed diets treated with 17α-Methyltestosterone را از اینجا دانلود کنید.

عنوان مقاله به فارسی :اثرات فیتواستروژن بر تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با جیره های فراوری شده با ۱۷α-Methyltestosterone

نام ژورنال: الزویر – Elsevier

سال نشر:2012

پشتیبانی:دارد.در صورت هرگونه بروزمشکل باشماره تلفن 09367938018یاآی دی تلگرامresearch_moghimi@تماس حاصل فرمایید.

کیفیت محصول :عالی

قیمت : 15000تومان

قسمتی از ترجمه محصول :

چکیده

دو آزمایش متوالی برای بررسی اثرات فیتواستروژن بر روی تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل انجام شدند. ازمایش 1 به بررسی اثرات مقدار فیتواستروژن خوراک سویا بر روی نسبت جنسی انجام گردید. لارو تیلاپیای نیل(0.01 گرم در هر ماهی) با جیره های ایزونیتروژنوس(35 درصد پروتین خام) و ایزو کالریک( 19 میلی ژول بر کیلوگرم) جیره حاوی خوراک ماهی(FM) یا SBM به عنوان منابع پروتینی، همراه و بدون مکمل سازی -methyltestosterone (MT) 17α در 60 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 28 روز تغذیه شدند. جیره غذایی شاهد مبتنی بر SBM، تولید درصد بالایی از ماهیان ماده(77%) نسبت جیره غذایی مبتنی بر FM(52%) کرد. افزودن MT به SBM منجر به کاهشی معنی دار در درصد ماده ها(31 درصد) شد با این حال این درصد نسبت به جیره غذایی مبتنی بر FM با MT(تنها 3 درصد ماده) به طور معنی داری بالا بود.

دومین آزمایش برای تایید نتایج اولین ازمایش با بررسی اثرات غلظت های جنیستین و دیدزین خالص متبلور( فیتواستروژن اصلی موجود در سویا) بر تغییر جنسیت لارو تیلاپیای نیل تغذیه شده در جیره FM تیمار شده با MT انجام شد همان جیره FM مورد استفاده در ازمایش 1 در ازمایش 2 استفاده شده و با MT تیمار شده و سپس به بخش های مساوی تیمار شده با جنیستین و دیدزین در 0، 10، 20 و 30 میلی گرم بر کیلوگرم جیره غذایی تقسیم شدند. جیره های غذایی به لارو تیلاپیای نیل به مدت 28 روز افزوده شد. جیره غذایی عاری از هورمون شاهد تولید نسبت برابری از ماده ها و نر ها کرد(0.96:1). افزایش MT به طور معنی داری موجب افزایش درصد نر ها شد. درصد نر ها به طور ناگهانی با افزایش غلظت های جنیستین و دیدزین در جیره غذایی کاهش یافت. این نتایج نشان داد که مقدار فیتو استروژن SBM دارای اثرات استروژنی بر لارو تیلاپیای نیل می باشد. از این روی، خوراک سویا و سایر منابع پروتین گیاهی حاوی سطوح بالایی از فیتو استروژن ها باید به عنوان منابع پروتینی برای لارو تیلاپیای نیل طی تیمار های تغییر جنسیت استفاده نشوند.

قسمتی از متن انگلیسی :

Abstract

Two consecutive experiments were carried out to investigate the effects of phytoestrogens on sex reversal of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) larvae. Experiment 1 investigated the effects of phytoestrogen contents of soybean meal (SBM) on sex ratio. Nile tilapia larvae (0.01 g/fish) were fed isonitrogenous (35% crude protein) and isocaloric (19 MJ/kg) diets containing fishmeal (FM) or SBM as protein sources, each with or without supplementation of 17α-methyltestosterone (MT) at 60 mg/kg diet, for 28 days. The control, SBM-based diet produced significantly higher percentage of females (77%) than the FM-based diet (52%). The addition of MT to SBM resulted in a significant reduction in percentage of females (31%), however, this percentage was significantly higher than that produced by FM-based diet treated with MT (only 3% females). The second experiment was carried out to verify the results of the first experiment by investigating the effects of different concentrations of pure, crystalline genistein and daidzein (the major phytoestrogens present in soybean) on sex reversal of Nile tilapia larvae fed on a FM-based diet treated with MT. The same FM-based diet used in experiment 1 was used in experiment 2, and treated with MT, and then divided into equal portions treated with genistein or daidzein at 0, 10, 20 and 30 mg/kg diet. The diets were fed to Nile tilapia larvae for 28 days. The control, hormone-free diet produced almost equal ratio of females and males (0.96:1). The addition of MT significantly increased the percentage of males. The percent of males was sharply reduced with increasing daidzein and genistein concentrations in the diets. These results revealed that phytoestrogen contents of SBM have estrogenic effects on Nile tilapia larvae. Therefore, soybean meal and other plant protein sources containing high levels of phytoestrogens should be avoided as protein sources for Nile tilapia larvae during sex reversal treatments.

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+