بخش ترجمه مقالات بانکداری

ترجمه مقاله (The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic banking market) (تأثیر ساختار ورود و مالکیت خارجی بر بازار بانکی داخلی فیلیپین)

ترجمه مقاله (The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic...

15000 تومان

ne) ترجمه مقالهBank market power and SME finance: Firm-bank evidence from European countries(قدرت بازار بانک و امور مالی SME: مدارک بانکی از کشورهای اروپایی)

ne) ترجمه مقالهBank market power and SME finance: Firm-bank evidence from European countries(قدرت بازار...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Banking supervision and external auditors: Theory and empirics(نظارت بانکی و حسابرسان خارجی: تئوری و تجربی)

ne) ترجمه مقاله Banking supervision and external auditors: Theory and empirics(نظارت بانکی و حسابرسان...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece (ترجمه مقاله هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت: شواهدی از یونان)

ne) ترجمه مقاله Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله The effects of trading rights and ownership structures on the informativeness of accounting earnings: Evidence from China’ split share structure reform (ترجمه مقاله تأثیر حقوق تجارت و ساختارهای مالکیت بر آگاهی بخشی درآمدهای حسابداری: شواهدی از اصلاح ساختار تجزیه سهام چین)

ne) ترجمه مقاله The effects of trading rights and ownership structures on the informativeness...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance (ترجمه مقاله ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی)

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance (ترجمه مقاله ریسک در...

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Bank liquidity creation and recessions(خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی)

ne) ترجمه مقاله Bank liquidity creation and recessions(خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی)

35000 تومان

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance(ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی)

ne) ترجمه مقاله Risk in Islamic banking and corporate governance(ریسک در بانکداری اسلامی و...

35000 تومان

NE) ترجمه مقاله A hybrid stock trading framework integrating technical analysis with machine learning techniques ( چارچوب معاملات سهام ترکیبی با تجزیه و تحلیل فنی و تکنیک های یادگیری ماشین )

NE) ترجمه مقاله A hybrid stock trading framework integrating technical analysis with machine learning...

35000 تومان

NE) ترجمه مقاله  The transmission of financial shocks in an estimated DSGE model with housing and banking(ترجمه مقاله : انتقال شوک های مالی در یک مدل تخمین زده شده DSGE  در مسکن و بانکداری)

NE) ترجمه مقاله The transmission of financial shocks in an estimated DSGE model with...

30000 تومان

جدید ترین ها

جدید ترین محصولات ما

محصولات بیشتر
ترجمه مقاله (The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic banking market) (تأثیر ساختار ورود و مالکیت خارجی بر بازار بانکی داخلی فیلیپین)

ترجمه مقاله (The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Ensemble decision forest of RBF networks via hybrid feature clustering approach for high-dimensional data classification) (جنگل تصمیم مجموعه شبکه های RBF از طریق رویکرد خوشه بندی ویژگی ترکیبی برای طبقه بندی داده ها در ابعاد بالا)

ترجمه مقاله (Ensemble decision forest of RBF networks via hybrid feature clustering approach for...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Systematic Review of Artificial Intelligence Techniques in the Detection and Classification of COVID-19 Medical Images in Terms of Evaluation and Benchmarking Taxonomy Analysis, Challenges, Future Solutions and Methodological Aspects) (تفکر ریاضی پیشرفته و راه پیشرفت فناوری اطلاعات)

ترجمه مقاله (Systematic Review of Artificial Intelligence Techniques in the Detection and Classification of...

15000 تومان

*ترجمه مقاله (Production of Hydrogen and Carbon Black by Methane Decomposition Using DC-RF Hybrid Thermal Plasmas) (تولید هیدروژن و کربن سیاه توسط تجزیه متان با استفاده از پلاسمای حرارتی ترکیبی dc-rf )

*ترجمه مقاله (Production of Hydrogen and Carbon Black by Methane Decomposition Using DC-RF Hybrid...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Advanced Mathematical Thinking and the Way to Enhance IT) (تفکر ریاضی پیشرفته و راه پیشرفت فناوری اطلاعات)

ترجمه مقاله (Advanced Mathematical Thinking and the Way to Enhance IT) (تفکر ریاضی پیشرفته...

15000 تومان

*ترجمه مقاله (State of the Art of Hydrogen Production via Pyrolysis of Natural Gas) (هنر تولید هیدروژن از طریق تجزیه در اثر گاز طبیعی)

*ترجمه مقاله (State of the Art of Hydrogen Production via Pyrolysis of Natural Gas)...

15000 تومان

ترجمه مقاله (The whole-body vibration in operation of wheeled and tracked harvester IN PINUS thinning) (لرزش کل بدن در هنگام قطع درختان به وسیله ی ماشین های چرخ دار و ردیابی در نازک شدن PINUS)

ترجمه مقاله (The whole-body vibration in operation of wheeled and tracked harvester IN PINUS...

15000 تومان

ترجمه مقاله (Upgrading of marine (fish and crustaceans) biowaste for high added-value molecules and bio(nano)-materials) (ارتقای وضعیت دریایی (ماهی و سخت پوستان) برای مولکول‌های دارای ارزش افزوده بالا و بیو (نانو)، مواد)

ترجمه مقاله (Upgrading of marine (fish and crustaceans) biowaste for high added-value molecules and...

15000 تومان

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات و سرویس ها => سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ با شماره تلفن 09191732587 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+