از حسابداری تا ارزش شرکت

به جهت نمایش کامل متن به همراه جداول و تصاویر میتوانید از اینجااقدام کنید.

این تحقیق، یک مدلی را برای تعیین ارزش شرکت پیشنهاد کرده و استدلال می کند که منابع فیزیک اقتصاد به بررسی استواری و قدرت رابطه بین حسابداری و فیزیکی می پردازند. از این حیث، تحقیقات حاکی از توسعه یک مدل نظری ارزش شرکت می باشند که گزارش مالی نظیر عملیات، سرمایه گذاری، مالی، سود تقسیمی سهامد مالیات و بازار بر گرفته از راهبردهای شرکتی پذیرفته شده در شرکت را به هم مرتبط ساخته و فرصت های جدیدی را برای تحقیقات تجربی ایجاد می کند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

کلمات کلیدی: حسابداری، فیزیک اقتصادی، آسایش حرارتی، تحلیل ارزش، پرتغال

1-مقدمه

این مقاله با بررسی قدرت رابطه بین حسابداری (ارزش گذاری) و فیزیک (آسایش حرارتی) به تقویت منابع و مطالعات اقتصاد فیزیک کمک می کنید. قوانین فیزیک (یعنی قانون اول و دوم ترمودینامیک) از اهمیت زیادی در زمینه اسایش حرارتی و نیز در ارزش گذاری شرکت برخوردار هستند. به این ترتیب این مسئله مهم است که در نظر گرفتن حسابداری از طریق فیزیک تحقیق را کامل تر کرده و موجب می شود تا ارزیابی معنی دار سیستم های اطلاعات پیچیده نظیر سیستم های اطلاعات حسابداری معنی دار ایجاد شود و از این روی این می تواند منجر به پیاده سازی راهبردها و سیاست ها برای توسعه شرکت شود (ماتوس 2009).

این دانش و درک از دنیای اقتصاد در منابع فیزیک اقتصادی نظیر مپروسکی (1952)، ماتکتن استانتلی (2000) ، ويت 2003 و دليفل (2007) تأیید شد. از نظر باردا و همکاران (2014)، این رویکردی برای اقتصاد کمی با استفاده از ایده های مدل ها، روش های محاسباتی و مفهومی فیزیک آماری است. در این دیدگاه. هر تحقیق بیان می دارد که طبیعت تحت کنترل قوانین فیزیکی است و محقق بایستی به این سوال پاسخ دهد که آیا  این قوانین قابل تعممی به انسان و با حوزه شرکت می باشد یا خیر. آنها بر این باورند که انسان جامعه را تشکیل می دهد و از این روی یک فیزیک جامعه نیز وجود دارد (بال و ارمورد 2003 ). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

یک مثال در این رابطه معادله آسايش حرارتی است که یک ابزار عملیاتی را ارائه می کند که این ابزارها پارامترهای شخصی ای را اندازه گیری می کند که فرد را قادر به ارزیابی اسایش حرارتی تحت شرایط خاص محیط کرده و تبادل انرژی بین بدن انسان و محیط را توجیه می کند. این معادله با جایگزینی هر پارامتر با یک تابع ریاضی مشتق پذیر از قوانین فیزیک توسعه می یابد. از این روی هدف آسایش حرارتی تنها مربوط به تعادل گرمایی نیست. از این روی، معادله تعادل و بیلان حرارتی را می توان در یک فرایند پیوسته ایجاد شده با تکرار تا زمان دست یابی به یک درجه رضایت که به صورت بی طرف با خنثی طبقه بندی می شود تعیین کرد. هم چنین این خود یک شرایط راحتی را تعیین می کند که از نظر حرارتی خنثی است به این معنی که فرد به گرما و نه سرما را احساس نمی کند.

در رابطه با تعریف آسایش سوالی مطرح می شود. از نظر فانگر (1979) آسایش شرایط ذهنی است که رضایت از محیط حرارتی را بیان می کند، پارسون (2003) بیان میدارد تشخیص این که احساس حرارتي شبوه احساس فرد است که شیوه توصیف محيط او اهمیت دارد. از این روی راحتی را می توان به صورت تجربه حسی با حس بهزیستی و با یک تجربه روان شناختی درک کرد که با شیوه احساس یک فرد در رابطه با محيط او ارتباط دارد. فانگر (1970) برای ارزیابی آسایش حرارتی، یک مدال را پیشنهاد داد تحقیقات او دارای اهمیت بالایی می باشند به طوری که سازمان بین المللی استاندارد سازی استاندارد ایزو (2005  7730 : 2005 (ISO , را ایجاد کرده است. از این روی این تحقیق به مسئله پیچیدگی ناشی از پیوستگی بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی پرداخته و از این استاندارد برای ارزش شرکت استفاده می کند. مفهوم اندازه گیری شامل تقریب ارزش شرکت از طریق رفتار سرمایه گذار است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مدل به طور اجتناب ناپذیری این رفتار و شش اتر اقتصادی راهبرد شرکت را برای اندازه گیری ارزش شرکت در نظر می گیرد. این مدل به بررسی شرایط چند رشته ای می پردازد. این چارچوب از یک مدل حرارتی تعامل با مدل ارزش استفاده می کند. این چارچوب بر روی اطلاعات مبنتی بر حسابداری همراه با قیمت اوراق پشتیبانی می کند. مدل پیشنهادی در این تحقیق موجب اطمینان از این می شود که ارزش شرکت منطقی است و منعکس کننده شرایط بازاری است، او استاندارد مطمئن بوده و با طیف کاملی از کاربردهای عملی قابل استفاده میباشد با این علم که این یک تصمیم تحلیلی بوده و نتایج امکان انجام تفاسیر را می دهد. دوما، استاندارد دقیقا و بدون مبهم تعریف می شود زیرا مربوط به مدل ریاضی ای است که به طور تجربی تست شده است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مطابق با این تحقیق، جرج اسکیو- روژن (1971) استدلال می کنند که ” زندگی اقتصادی كل ما منوط به آنتروپی پایین است. از این روی، من این موضوع را در نظر می گیرم که این موضوع موجب تحریک بحث مربوط به همبستگی بین فیزیک و حسایداری می شود تحت این شرایط، چندين يحث انجام شده است ضمن این که فرد نظریه ای را می پذیرد که همه پدیده های مجهول را توجیه می کند. از یک سو، چارچوب نظری این مقاله بر اساس منابع مربوط به حسابداری به طور کلی و حسابرسی به طور اخص (گرج اسکیو و روژن 1971) است. از سوی دیگر، چارچوب تجربی عملیات مربوط به این زمینه از افشای گزارش سالانه شرکت را منعکس می کنند (السن و پارسون 2002).

ساختار مقاله به صورت زیر سازمان دهی می شود. بخش 2 مروری اقتصاد فیزیکی تا شرایط حسابداری دارد.  بخش 3 از مدل حسابداری به سمت مدل ارزش شرکتی را نشان می دهد. در نهایت بخش 4 نتیجه گیری و توسعه برای تحقیقات آینده را ارائه می کند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

2- از فیزیک اقتصاد تا زمینه حسابداری

مدل فانگر کاربرد ارزش شرکت می باشد (دی دیر و براگر 2002، ماتسیچ 1995). به عبارت دیگر، با تست ارزش شرکت با متغیرهای مختلف، می توان نه تنها قوانین رفتاری نوظهور برای شرکت ها و سرمایه گذاران را درک گرد بلکه امکان باد گیری از این قواعد وجود دارد. در این بخش، هدف اصلی ارائه مدل ارزش شرکت است از سیستم اطلاعات حسابداری و سیستم اطلاعات بازاری، مهم ترین متغیرهای ورودی از مجموعه متغیرهای b انتخاب شد. همه این متغیرها به طور انفرادی تست شده و هر یک برای توجیه اهمیت از حيث اثر اقتصادی با یک متغیر اسایش حرارتی استفاده شد. بحث کلی این تحقیق تاکید بر علم فیزیک در برابر حسابداری بوده و با  این وجود اهمیت دارد.

با این حال، آن چه که لازم به بحث است این میباشد که نشان می دهد مقدار با تصمیمات، سیاستها و راهبردهای سیاسی نظیر شواهد مربوط به شش اثر اقتصادی ایجاد میشود که تولید دو متغیر از مدل ارزش شرکتی می کند. تعیین این مدل برای ترکیب اثر ارزش شرکتی با شاخص رفتاری محقق شرکت j در لحظه t ضروری است. مفهوم و نمایش ریاضی این متغیرها در مدل فانگر بر است بافته های مربوط به فرایند انتخاب متغیرها تأیید می شود.
ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

تحقیقات بیشتر در موردها و سیستم های اطلاعاتی در چارچوب زمینه مدل ارزش اختیار می شوند با اینحال پیوستگی راهبردها و سیاست های مختلف که توسط شرکتها پذيرفته شده است لازم است. ما می پذیریم که این تحلیل ها به سختی قابل شناسایی هستند و این مسائل مربوط به توجیه را می توان بر اساس منابع، توجه کرد مدل پیشنهادی در این تحقیق بایستی اطمینان از این باشد که ارزش شرکت منطقی، پایدار بوده و و منکس کننده شرایط بازاری مهم است. این مدل بر اساس ارزش شرکت در نقطه حداقل شکل 3-6 تولید می کند که با    نشان داده شده و i سرمایه گذاری است که رفتار متفاوت مرتبط با ارزش شرکت j  را در لحظه t اتخاذ می کند.

برای توصیف کامل تجربه شرکتی ارائه شده در معادله 1، محققان تابع ارزش را با توجه به این که FVEjt اثر ارزش شرکتی شرکت j در لحظه میباشد و IBIjt شاخص رفتار سرمایه گذار از شرکت j در لحظه t است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

تابع هدف تعمیم یافته را می توان به صورت زیر نوشت

فرضیه صفر یا معادله 2 نشان داده می شود

با این حال استوارت (1991) بیان می دارد که سرمایه گذار به عنوان یک عامل اقتصادی منفعل یا فعال می باشد و پنمن (2001) رفتار مورد تردید سرمایه گذار را در نظر می گیرد و در این مدل بیانگر 5 درصد سرمایه گذاران با توضیح مشابه مدل فانگر است. فرضیه جایگزین با معادله 3 نشان داده می شود آنگاه

این مدل و قرایند ریاضی، موجب افزایش دانش واقعیت می شود زیرا حسابداری بر اساس اصول بوده و فیزیک بر مینای قوانین است. از این روی، تعداد کمی از اصول جامع و قوانین همه ابعاد طبیعت را شفاف سازی می کنند. به علاوه، فرمولاسیون آن در کنار هم قرار گرفته و همه این پدیده های تنوع را توجیه می کند. در عین حال، یک قانون در معرض تعديل، جایگزینی با محدودیت هایی است که برای توسعه آزمایشات بیشتر لازم است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

3- از حسابداری تا مدل ارزش شرکت

مدل ارزش شرکت، یک نقطه شروعی برای تحلیل ارزش گذاری بیشتر بوده و موجب تسهیل فرایند پردازش اطلاعات بین سرمایه گذاران و ذی نفعان می شود. خطر، این نوع نگرش است که ارزش شرکت، به طور اجتناب ناپذیری کامل است زیرا مدل به کار برده می شود ولی مسائل مطرح می شوند زیرا برای هر شرکت، تعیین ارزش غیر ممکن است. معمولا، منابع چندین مدل تأمین مالی شرکتی را برای دست یابی به رویکرد ارزش شرکت ارائه کرده اند (استورات 1991، پنمن 2001 دامدارون 2002).

به همین دلیل، بررسی داده ها از دیدگاه سیستم حسابداری و اطلاعات بازاری به عنوان ارائه کننده اطلاعات سودمند برای منعکس کردن ابعاد آینده کسب و کار مناسب است. به علاوه، محققان بر مشاهده عملیات حساباری، تنظیم سپاست و هنجاری تاکید کرده اند. این دیدگاه پر خود مدل تاثیر آرد زیرا حسابداری بایستی بر طبق مجموعه قابل اعتمادی از اصول حسابداری پذیرفته شده تهیه شود. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

همه متغیرها به طور تکراری برای اندازه گیری راهبردهای مالی و اقتصادی شرکت انتخاب شدهاند (باوسمن و امبروزپنی 2007) از همه مهم تره محققان به این نتیجه رسیده اند که خلاصه بازی ارزش شرکتهای پیچیده با فعالیت های اقتصادی متنوع و بازار دنیا به یک شاخصی سخت است. این به عنوان الگوریتمی استفاده شده است که تولید سیاست های برگرفته از راهبردهای شرکتی می کنند نظیر موارد زیر:

 راهبرد شرکتی عملیاتی: ارزش گذاری براساس داده های حسابداری معمولا با ساختارهای حسابداری پایه شروع می شود که شامل سود بوده و در عین حال با خلاصه ای از شیوه درامد زایی و هزینه زایی کسب و کار به دلیل فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی شروع خواهد شد. در این مدل، سطح فعالیت شرکت j با مالیات در لحظه t بیان می شود و این بعد توسط اکتیچ برگر و اكفک 1995، بارت و همکاران 1998. بارت 2000. السون 1005 و او و سپ 1995 نشان داده میشود. مطابق با یافته های مربوط به تحلیل آزمایشی، دامنه از نظر نظری و مفهومی بین 46 حداقل و 232 حداکثر است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

راهبرد شرکتی سرمایه گذاری: ارزش گذاری مبتنی بر داده های حسابداری به طور کلی موجب تعديل اریبی معرفی شده توسط محافظه کاری (هزينه تاریخی و هزینه های استهلاک) سیاست حسابداری پذیرفته شده و سطح منابع مهم سرمایه گذاری شده در دارایی های خود را تعیین می کند که به طور موثر استفاده خواهد شد. در این مدل، این بر اساس دارایی های ثابت نشان داده شده، نسبت دارایی های ثابت خالص تقسیم بر کل دارایی بوده و بعد شر کت j با Aljt نشان داده می شود همان طور که بر گرو افلک (1995). زانگ (2000)، سورسکو و اسپانچول 2008 به آن اشاره کرده است. مطابق با بافته های مربوط به تحلیل آزمایشی، دامنه از نظر تئوری و مفهومی، 0 حداقل و 0.31 حداکثر می باشد و هنگام مشتق سازی آماره های قیاسی به دلیل تقسیم بر صفر عملی نیست.

راهبرد شرکتی بازار: ارزش گذاری مبتنی بر داده های حسابداری به طور کلی نسبت ارزش دفتری به بازاری را به صورت شاخص سطح بازار در مدل در نظر گرفته اند نیتی که قیمت بازار تقسیم بر ارزش دفتری تعیین شده و این بعد به صورت Mercjt نشان داده میشود همان طوری که باور و همکاران (1979)، برنارد 1994، پنمن 1996. کریستنسن و فلتام 2003 به آن اقرار کرده اند. مطابق با یافته های مربوط به تحلیل آزمایشی این دامنه از نظر تئوری و مفهومی بین 10 به صورت حداقل و 30 به صورت حدکتر است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 راهبرد شرکت مالی: ارزش گذاری مبتنی بر داده های حسابداری را می توان در سیاست مالی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل به دلیل اثرات مشترک تحلیل بدهی و دارایی مشاهده کرد و بایستی ارزش و سود و زیان مربوط به آنها را برای پذیرش تصمیمات مستقل تقسیم کرد. در این مدل، استقلال مالی یک اهرم مالی بوده و این بعد با از AFjt نشان داده می شود همان طور که للاند 1994. اومن 1980 و فلتهم 2007 به آن اشاره کرده است. مطابق با بافته های تحلیل مشابه، این دامنه بین 30 حداقل و 70 حداکثر است.

راهبرد شرکتی مالیات بندی:

ارزش گذاری مبتنی بر داده های حسابداری، یک مالیات بر درآمد مبنی بر تعدیل مالی اطلاعات حسابداری را تعریف می کند. در این مدل، دولت سطح مالیات تعیین کننده حفاظت از شرمت ها و سهام پولی را تعیین می کنید و این بعد بر طبق گفته برنان 1970، ماتزون و پالسکو 2002 با IRCjt تعیین می شود. مطابق با یافته های مربوط به تحليل ازمایش، این دامنه از نظر نظری و مفهومی حداقل و حداکثر 100 است و در زمان استفاده از آمار های قیاسی به دلیل تقسیم بر صفر امکان پذیر است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

راهبرد شر کتی سود تقسیمی: ارزش گذاری مبتنی بر داده های حسابداری به طور کلی، سیاست تقسیمی را به صورت ابزار سنتی بین شرکت و سرمایه گذار اثبات کرده است. در این مدل، سطح سود تقسیمی با هر شرکت تعیین شده و مطابق با یافته های منابع است (پنمن 1977، ریس 1997، اکبر و استارک 2003) و این بعد با djt بیان می شود. مطابق با یافته های تحلیل ازمایشیق این دامنه بین 30 و 40 قرار دارد.

توسعه مدل ارزش شرکت در سیستم معادله تعاملی تأیید شده است. محقق یک فرایند واسنجی را با توجه به داده های تجربی و برای انجام متغير حسابداری مطلوب در برابر هر متغیر فیزیکی انجام داد. سپس، نتایج به صرت تجربی تست شد. سپس، مدل، رابطه ریاضی اثر ارزش شرکت را با توزیع دامنه بین 3- تا 3 را با شاخص رفتار سرمایه گذار با توزیع دامنه 5 تا 100 اثبات کرد.    اثرات اقتصادی شرکت است که بر مدل ارزش شرکت j در لحظه t اثر دارد. محقق نشان می دهد که   برابر با 0 در فرایند تکراری است و با معادله 4 نشان داده می شود و چندین مقدار اثر اقتصادی در خصوص تحلیل ارائه می شود و ازActj سطح فعالیت شرکت  jمی باشد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

که Mjt درامد شرکت j و Wjt هزینه های شرکت j است. همه اینها در لحظه t قرار دارند.

که ازAFjt دارایی استقلال مالی شرکت j  و Mercjt ارزش بازاری شرکت J می باشد

که Mjt سود شرکت j و Wjt هزینه های شرکت j در لحظه T  است.

که از AFjt دارایی استقلال مالی شرکت j  و Mercjt ارزش بازاری شرکت J است

که Mercjt ارزش بازاری شرکت j است

با آگاهی از این که ازAIjt  دارایی ثابت شرکت است.   خطای تقریب مقدار شرکت j, Djt سود تقسیمی شرکت j  می باشد که در لحظه تی قرار دارند یعنی:

1-  AIjt کمتر از 0.078 است انگاه

2- AIjt بزرگ تر از 0.078 است و در معادله 11 داریم

با توجه به این که AIjt درایی ثابت شرکت j است، IRCjt نرخ مالیات شرکتj  میباشد و  خطای تفریب ارزش شرکت j و Mercjt ارزش بازاری شرکت j  همگی در لحظه تی است

در  معادله12  داریم:

 با توجه به این که  AIjtکمتر از 0.078 می باشد و با معادله 13 داریم:

در معادله14   داریم:

با توجه به این که AIjt کمتر از 0.078 است داریم

در معادله 16 داریم:

با توجه به این که معادله 18 نشان میدهند:

 و با توجه به این که Aljt بزرگتر از0.078  است و معادله 19 داریم:

این توابع در این چارچوب از مدل قانگر قرار داده می شوند. همه این ها به یک دیگر وابسته هستند. لازم به ذکر است که تبدیل عناصر به مفاهیم اقتصادی نیازمند یک چارچوب نظری است به طوری که این نتایج فراتر از تاکید و قلمرو مقاله است در این مدل، استفاده از فرایند تکراری، منجر به FVE و IBI میشود. از این روی خطای تقریب با هر شرکت J و در لحظه T تعیین می شود که در آن Actihj سطح فعالیت شرکت است و AIjt دارایی ثابت شرکت     می باشد و همه در لحظه تی و این بعد  با    در معادله 20 حل می شود. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 تمایل سرمایه گذار برای جذب و ترکیب ارزش شرکت و کسب این دانش اثر مستقیمی بر روی این تصمیم دارد سرمایه گذار بایستی قادر به ارزیابی افشای اطلاعاتی توسط شرکت و بازار برای تعیین بهترین گزینه باشد. از این روی احتمال دارد که سرمایه گذار متوسط از ارزش شرکت ناراضی باشد. سرمایه گذار بایستی قادر به تحلیل اطلاعات به صورت خروجی ها و قبل از تصمیم گیری اقتصادی باشد.

جدول 1. فرضیه مدل ارزش شرکت

اکنون آزمون فرضبه مدل ارزش شرکتی که مجموعه داده های تجربی و توزیع ارزش شرکت را در بر می گیرد به آسانی تست می شود. مراحل به صورت زیر است: ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

1- تعیین بهترین برازش مدل فانگر با داده ها و برآورد پارامترهای مقیاس و پارامترهای معیار

2- محاسبه FVEjt به صورت اثر ارزش شرکت j در لحظه T و IBIjt به صورت شاخصی رفتار سرمایه گذار از شرکتj  در لحظه تی برای خوبی برازش با مدل فانگر با داده ها

3-  تولید، تعداد زیادی از داده ها با استفاده از روش فوق و برازش آنها بر طبق بخش 1و2

4- محاسبه هر سه سطح متغیر فرضیات و تولید تحلیل واریانس

مسئله این است که آیا سودمندی تصمیم به خودی خود می تواند نکات مفید و کافی را برای ارزش متأثر از ساختار و فرهنگ که از یک شرکت به شرکت دیگر متغیر است ارائه کند و این تغییر مکان بستگی به سیستم اطلاعات حسابداری دارد (ين 2008). به این ترتیب افشای اطلاعات حسابداری برای گزارش کامل وضعیت مالی و اقتصادی بسیار مهم است. به علاوه اطلاعات بازار محور برای سرمایه گذاران قابل دسترس بوده و به آن ها در فرایند تصمیم گیری کمک می کند و بازارها دارای فروشنده و خریدارانی است که در مورد قیمت محصول با هم به توافق می رسند. در عین حال، تفسير همه اطالعات مهم است و این مدل به آنها در آینده ای نزدیک کمک می کند (هلی و اپلو 2013 ، پنمن 2013). ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

4- نتیجه گیری

این تحقیق، نشان دهنده اهمیت فیزیک در حسابداری بر اساس توسعه مدل ارزش شرکتی می باشد که دو متغير دارد، اثر ارزش شرکت j در لحظه t و شاخص رفتار سرمایه گذار از سرمایه گذار i در لحظه T. هم چنین اگر یک تئوری، چارچوب، فرضیه با متغیرهای حسابداری برای هر دو مدل وجود داشته باشد مدل تحقیق ساده است. مدل فانگر و مدل ارزش شرکت، ازمایش نشان می دهد که این ابعاد عناصر و محدودیت های مهمی هستند. با این حال برخی تغییرات مطلوب هستند و این تحقیق در این زمینه سه اهمیت دارد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

هم چنین این تحقیق با بررسی قدرت رابطه بین فیزیک و حسابداری، به تقویت منابع اقتصاد فیزیکی کمک می کند. در واقع، ارزش شرکت کاربرد مدل اسایش حرارتی فانگر است زیرا دقیقا به صورت سازمان بین المللی استاندارد 7730 : 2005 تعریف می شود. در واقع، بازار و مالیات بر گرفته از راهبردهای شرکتی، مورد استفاده توسط شرکت، یک مطالعه موردی را انتخاب کرده است که ارزیابی شده و قابل درک بوده است.

پیشرفت های آینده در مدل ارزش شرکتی برای همه بخش های اقتصادی، همه اندازه های شرکت و همه سال لازم بوده و نشان می دهد که علوم اجتماعی یک تحقق آینده محور است که منعکس کننده جامعه در حالت پویای پیوسته است. این سؤال غنی از تفسیر و تحول بوده و به طور ویژه، ظهور ایده ها موجب ارتقای تفکر خلاقانه شده و زمینهای ایده آل برای پیشرفت های ارزشمند ارائه می کند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+